Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Transporter för kommersiella fjäderfäanläggningar

Hitta på sidan

Från den 26 mars 2021 gäller nya, enklare regler för kommersiella anläggningar för transporter inom, till och från skydds- eller övervakningsområden som har upprättats på grund av fågelinfluensa.

De nya reglerna gäller transporter av

 • gödsel
 • dagsgamla kycklingar
 • värpfärdiga unghöns
 • kläckägg
 • konsumtionsägg
 • ägg för destruktion
 • kadaver (enbart transporter för destruktion inom, till och från skyddsområde)

Anmäl alla transporter till Jordbruksverket

De nya reglerna innebär att du ska anmäla alla transporter till Jordbruksverket senast 3 dagar i förväg. Om du ska transportera inom 3 dagar från Jordbruksverkets beslut om upprättande av zoner ska du anmäla så fort som möjligt.

Tidigare var du tvungen att ansöka om tillstånd för att få transportera men med de nya reglerna räcker det att du anmäler det till oss. Nu slipper du vänta på ett beslut vilket gör det enklare för dig.

Du anmäler transporten genom att skicka ett mejl till oss.

Om du ska skicka djur till slakt måste du fortfarande ansöka om tillstånd. Det gör du genom att skicka ett mejl till oss på ovanstående mejladress.

Rapportera dödlighet i din besättning

Anläggningar utanför skydds- eller övervakningsområdet som tar emot fjäderfä från anlägg­ningar inom skydds- eller övervakningsområdet ska rapportera all dödlighet till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det ska du göra till och med 21 dagar från och med sista insättningsdag av fjäderfä från anläggning inom skydds- eller övervakningsområdet.

Första gången du rapporterar ska du också lämna in historisk produktionsdata från de första två veckorna efter insättning för en tidigare omgång med information om:

 • PPN (= produktionsplatsnummer, SE-nummer)
 • när djuren är insatta (per utrymme)
 • hur många djur som sattes in (per utrymme)
 • dödlighet (antal döda djur per dag och utrymme)

Varje vecka ska du rapportera antal döda djur per dag via e-post till SVA.

Fler regler för olika transporter

Det finns fler regler för olika transporter. Ta reda på vad som gäller!

Gödsel

När du ska transportera och sprida gödsel från en anläggning inom ett skydds- eller övervakningsområde till en anläggning inom samma skydds- eller övervakningsområde gäller det här:

 • Du får transportera gödsel och använt strö från din anläggning om den ligger inom ett skyddsområde och sedan sprida gödsel och använt strö så länge du gör det inom samma skyddsområde.
 • Du får transportera och sprida gödsel och använt strö från anläggningar inom ett övervakningsområde så länge du gör det inom samma övervakningsområde.
 • Om marken där spridning sker ligger på båda sidor om en zongräns så ska du kontakta Jordbruksverket genom att skicka ett mejl till oss.

För transportörer gäller det här:

 • Transporten ska genomföras som en direkttransport till anläggningen från avsändande anläggning med kortast möjliga väg inom skydds- och övervakningsområdet.
 • Allt spill av gödsel under transporter ska undvikas.
 • Du ska rengöra och desinficera fordonet före och efter transporten.

Dagsgamla kycklingar

Transport av dagsgamla kycklingar från en anläggning inom ett skyddsområde ut ur skyddsområdet

När du ska transportera dagsgamla kycklingar från en anläggning inom skyddsområdet ut ur skyddsområdet gäller det här:

 • Du ska anmäla en transport till Jordbruksverket senast 3 dagar i förväg.
 • Om du ska transportera inom 3 dagar från Jordbruksverkets beslut om upprättande av zoner ska du anmäla så fort som möjligt.

För transportörer gäller det här:

 • De dagsgamla kycklingarna ska transporteras i fordon som har plomberats. Plomberingen ska ske omedelbart efter lastning och ska utföras av en veterinär eller annan person som är utsedd av Jordbruksverket eller länsstyrelsen. Plomberingen ska sedan brytas på destinationsplatsen av person som är utsedd av Jordbruksverket eller länsstyrelsen.
 • Transporten ska genomföras som en direkttransport till anläggningen från avsändande anläggning med kortast möjliga väg inom skydds- och övervakningsområdet.
 • Du ska rengöra och desinficera fordonet och transportburar före och efter transporten.

För mottagande anläggning gäller det här:

 • Anläggningen ställs under officiell övervakning efter de dagsgamla kyck­lingarnas ankomst. Du ska därför anlita en officiell veterinär.
 • De dagsgamla kycklingarna ska stanna kvar på den mottagande anläggningen i minst 21 dagar.
 • Den mottagande anläggningen ska göra de åtgärder som krävs för för att förhindra spridning av fågelinfluensa.
 • Anläggningar utanför skydds- eller övervakningsområdet som tar emot fjäderfä från anlägg­ningar inom skydds- eller övervakningsområdet ska varje vecka rapportera antal döda djur per dag via e-post till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Transport av dagsgamla kycklingar från en anläggning inom ett övervakningsområde ut ur övervakningsområdet

När du ska transportera dagsgamla kycklingar från en anläggning inom övervakningsområdet ut ur övervakningsområdet gäller det här:

 • Du ska anmäla en transport till Jordbruksverket senast 3 dagar i förväg.
 • Om du ska transportera inom 3 dagar från Jordbruksverkets beslut om upprättande av zoner ska du anmäla så fort som möjligt.

För transportörer gäller det här:

 • Transporten ska genomföras som en direkttransport till anläggningen från avsändande anläggning med kortast möjliga väg inom skydds- och övervakningsområdet.
 • Du ska rengöra och desinficera fordonet och transportburar före och efter transporten.

För mottagande anläggning gäller det här:

 • Anläggningen ställs under officiell övervakning efter de dagsgamla kyck­lingarnas ankomst. Du ska därför anlita en officiell veterinär.
 • De dagsgamla kycklingarna ska stanna kvar på den mottagande anläggningen i minst 21 dagar.
 • Den mottagande anläggningen ska göra de åtgärder som krävs för att förhindra spridning av fågelinfluensa.
 • Anläggningar utanför skydds- eller övervakningsområdet som tar emot fjäderfä från anlägg­ningar inom skydds- eller övervakningsområdet ska varje vecka rapportera antal döda djur per dag via e-post till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Transport av dagsgamla kycklingar som kläckts på anläggningar utanför skydds- och övervakningsområdena till anläggningar utanför skydds- och övervakningsområdena

När du ska transportera dagsgamla kycklingar som kläckts från ägg från anläggningar utanför skydds- och övervakningsområdena till andra anläggningar i Sverige utanför skydds- och övervakningsområdena gäller det här:

 • Det avsändande kläckeriet kan genom sina logistiska och sanitära förhållanden garantera att dessa ägg inte har kommit i kontakt med andra kläckägg eller dagsgamla kycklingar från fjäderfäflockar inom dessa områden och som därför har annan hälsostatus.

Värpfärdiga unghöns

Transport av värpfärdiga unghöns till en anläggning eller byggnad på samma anläggning som är belägen inom skydds- eller övervakningsområdet och där det inte finns andra fjäderfän

När du ska transportera värpfärdiga unghöns till en anläggning eller byggnad på samma anläggning som är belägen inom skydds- eller övervakningsområdet och där det inte finns andra fjäderfän gäller det här:

 • Du ska anmäla en transport till Jordbruksverket senast 3 dagar i förväg.
 • Om du ska transportera inom 3 dagar från Jordbruksverkets beslut om upprättande av zoner ska du anmäla så fort som möjligt.
 • En officiellveterinär ska genomföra en klinisk undersökning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap på ursprungsanläggningen, särskilt av dem som ska förflyttas. Kontakta därför en officiell veterinär.
 • Vid behov ska det ha gjorts laboratorietest med tillfredsställande resultat på fjäderfän på ursprungsanläggningen i enlighet med den officiella veterinärens anvisningar.

För transportör gäller det här:

 • De värpfärdiga unghönsen ska transporteras i fordon som har plomberats. Plomberingen ska ske omedelbart efter lastning och utföras av en veterinär eller annan person som är utsedd av Jordbruksverket eller länsstyrelsen. Plomberingen ska sedan brytas på destinationsplatsen av person som är utsedd av Jordbruksverket eller länsstyrelsen.
 • Transporten ska genomföras som en direkttransport till anläggningen från avsändande anläggning med kortast möjliga väg inom skydds- och övervakningsområdet.
 • Du ska rengöra och desinficera fordonet och transportburar före och efter transporten.

För mottagande anläggning gäller det här:

 • Den mottagande anläggningen eller byggnaden ska ställas under officiell över­vakning efter de värpfärdiga unghönsens ankomst. Du ska därför anlita en officiell veterinär.
 • Dessa fjäderfän ska, om de flyttas utanför skydds- eller övervakningsområdet, stanna kvar på den mottagande anläggningen under minst 21 dagar.
 • Anläggningar utanför skydds- eller övervakningsområdet som tar emot fjäderfä från anlägg­ningar inom skydds- eller övervakningsområdet ska varje vecka rapportera antal döda djur per dag via e-post till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Transport av värpfärdiga unghöns från en anläggning inom övervaknings­området till en anläggning i Sverige där det inte finns andra fjäderfän

När du ska transportera värpfärdiga unghöns från en anläggning inom övervaknings­området till en anläggning i Sverige där det inte finns andra fjäderfän gäller det här:

 • Du ska anmäla en transport till Jordbruksverket senast 3 dagar i förväg.
 • Om du ska transportera inom 3 dagar från Jordbruksverkets beslut om upprättande av zoner ska du anmäla så fort som möjligt.

För transportör gäller det här:

 • Transporten ska genomföras som en direkttransport till anläggningen från avsändande anläggning med kortast möjliga väg inom skydds- och övervakningsområdet.
 • Du ska rengöra och desinficera fordonet och transportburar före och efter transporten.

För mottagande anläggning gäller detta

 • Anläggningen ställs under officiell övervakning efter de värpfärdiga ung­hönsens ankomst. Du ska därför anlita en officiell veterinär.
 • De värpfärdiga unghönsen ska stanna kvar på den mottagande anläggningen i minst 21 dagar.
 • Anläggningar utanför skydds- eller övervakningsområdet som tar emot fjäderfä från anlägg­ningar inom skydds- eller övervakningsområdet ska varje vecka rapportera antal döda djur per dag till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Kläckägg

Du får bara transportera kläckägg till kläckerier som med hjälp av maskinell ruvning och kläckning producerar mer än 50 000 dagsgamla kycklingar per år.

Transport av kläckägg från samtliga anlägg­ningar till kläckeri inom skyddsområdet

När du ska transportera kläckägg från samtliga anlägg­ningar till ett kläckeri inom skyddsområdet gäller det här:

 • Du ska anmäla en transport till Jordbruksverket senast 3 dagar i förväg.
 • Om du ska transportera inom 3 dagar från Jordbruksverkets beslut om upprättande av zoner ska du anmäla så fort som möjligt.
 • De avelsflockar som kläckäggen kommer från ska ha undersökts av den offi­ciella veterinären enligt anvisningar från Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer och det får inte finnas misstanke om aviär in­fluensa på dessa anläggningar.
 • Kläckäggen och deras förpackningar ska desinficeras innan de lämnar anlägg­ningen.
 • Äggens spårbarhet ska garanteras.

För transportör gäller det här:

 • Kläckäggen ska transporteras i fordon som har plomberats. Plomberingen ska ske omedelbart efter lastning och utföras av en veterinär eller annan person som är utsedd av Jordbruksverket eller länsstyrelsen. Plomberingen ska sedan brytas på destinationsplatsen av person som är utsedd av Jordbruksverket eller länsstyrelsen.
 • Transporten ska genomföras som en direkttransport till anläggningen från avsändande anläggning med kortast möjliga väg inom skydds- och övervakningsområdet.
 • Du ska rengöra och desinficera fordonet och transportburar före och efter transporten.

Transport av kläckägg från en anläggning inom skyddsområdet till ett kläckeri

När du transporterar kläckägg från en anläggning inom skyddsområdet till ett kläckeri gäller det här:

 • Du ska anmäla en transport till Jordbruksverket senast 3 dagar i förväg.
 • Om du ska transportera inom 3 dagar från Jordbruksverkets beslut om upprättande av zoner ska du anmäla så fort som möjligt.
 • De avelsflockar som kläckäggen kommer från ska ha undersökts av den offi­ciella veterinären enligt anvisningar från Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer och det får inte finnas misstanke om fågelin­fluensa på dessa anläggningar.
 • Kläckäggen och deras förpackningar ska desinficeras innan de lämnar anlägg­ningen.
 • Äggens spårbarhet ska garanteras.

För transportör gäller det här:

 • Kläckäggen ska transporteras i fordon som har plomberats. Plomberingen ska ske omedelbart efter lastning och utföras av en veterinär eller annan person som är utsedd av Jordbruksverket eller länsstyrelsen. Plomberingen ska sedan brytas på destinationsplatsen av person som är utsedd av Jordbruksverket eller länsstyrelsen.
 • Transporten ska genomföras som en direkttransport till anläggningen från avsändande anläggning med kortast möjliga väg inom skydds- och övervakningsområdet.
 • Du ska rengöra och desinficera fordonet och transportburar före och efter transporten.

Transport av kläckägg från anläggning inom övervakningsområde till kläckeri inom eller utanför övervakningsområdet

När du ska transportera kläckägg från anläggning inom övervakningsområde till ett kläckeri inom eller utanför övervakningsområdet gäller det här:

 • Du ska anmäla en transport till Jordbruksverket senast 3 dagar i förväg.
 • Om du ska transportera inom 3 dagar från Jordbruksverkets beslut om upprättande av zoner ska du anmäla så fort som möjligt.
 • Du ska desinficera äggen och deras förpackningar innan transport från anläggningen.
 • Äggens spårbarhet måste kunna garanteras.

För transportörer gäller det här:

 • Transporten ska genomföras som en direkttransport till anläggningen från avsändande anläggning med kortast möjliga väg inom skydds- och övervakningsområdet.
 • Du ska rengöra och desinficera fordonet och transportburar före och efter transporten.

För mottagande anläggning gäller det här:

 • Om engångsförpackningar används ska dessa destrueras.

Konsumtionsägg

Du får bara transportera konsumtionsägg till äggpackerier som har godkänts av Livsmedelsverket för produktion med animaliska råvaror.

Transport av konsumtionsägg från skydds- eller övervakningsområde till ett äggpackeri

När du ska transportera konsumtionsägg från skydds- eller övervakningsområde till ett äggpackeri gäller det här:

 • Du ska anmäla en transport till Jordbruksverket senast 3 dagar i förväg.
 • Om du ska transportera inom 3 dagar från Jordbruksverkets beslut om upprättande av zoner ska du anmäla så fort som möjligt.
 • Äggen får packas i engångsförpackningar men även packas i flergångsförpackningar under förutsättning att förpack­ningarna rengörs med diskmedel, torkas och kontroll genomförs för att säkerställa att inga äggrester finns kvar på förpackningarna innan de desinficeras för att sedan återanvändas.

För transportörer gäller det här:

 • Personalen får inte gå in i djurstallarna på aktuell anläggning.
 • Skoskydd ska användas och lämnas kvar på gården i samband med instigning i bilen.
 • Var noggrann med handhygien.
 • Transporten ska genomföras som en direkttransport till anläggningen från avsändande anläggning med kortast möjliga väg inom skydds- och övervakningsområdet.
 • Du ska rengöra och desinficera fordonet före och efter transporten.

Om gården har eget äggpackeri som godkänts av Livsmedelsverket gäller det här:

 • Byt stövlar eller använd skoskydd samt byt kläder mellan stall och äggpackeri
 • Var noggrann med handhygien.

Transport av ägg från skydds- eller övervakningsområde till en anläggning för framställning av äggprodukter

När du ska transportera ägg från skydds- eller övervakningsområde till en anläggning för framställning av äggprodukter gäller det här:

 • Du ska anmäla en transport till Jordbruksverket senast 3 dagar i förväg.
 • Om du ska transportera inom 3 dagar från Jordbruksverkets beslut om upprättande av zoner ska du anmäla så fort som möjligt.

För transportör gäller det här:

 • Personalen får inte gå in i djurstallarna på aktuell anläggning.
 • Skoskydd ska användas och lämnas kvar på gården i samband med instigning i bilen.
 • Var noggrann med handhygien.
 • Transporten ska genomföras som en direkttransport till anläggningen från avsändande anläggning med kortast möjliga väg inom skydds- och övervakningsområdet.
 • Du ska rengöra och desinficera fordonet före och efter transporten.

Transport av ägg som ska destrueras från en anläggning inom övervak­ningsområdet till en anläggning inom eller utanför övervakningsområdet

När du ska transportera ägg som ska destrueras från en anläggning inom övervak­ningsområdet till en anläggning inom eller utanför övervakningsområdet gäller det här:

 • Du ska anmäla en transport till Jordbruksverket senast 3 dagar i förväg.
 • Om du ska transportera inom 3 dagar från Jordbruksverkets beslut om upprättande av zoner ska du anmäla så fort som möjligt.

För transportör gäller det här:

 • Transporten ska genomföras som en direkttransport till anläggningen från avsändande anläggning med kortast möjliga väg inom skydds- och övervakningsområdet.
 • Du ska rengöra och desinficera fordonet före och efter transporten.

Kadaver och slakt

 • Du får transportera kadaver för destruktion.
 • Du ska anmäla en transport till Jordbruksverket senast 3 dagar i förväg.
 • Om du ska transportera inom 3 dagar från Jordbruksverkets beslut om upprättande av zoner ska du anmäla så fort som möjligt.

För transportör gäller detta

 • Transporten ska genomföras som en direkttransport till anläggningen från avsändande anläggning med kortast möjliga väg inom skydds- och övervakningsområdet.
 • Du ska rengöra och desinficera fordonet före och efter transporten.

Slakt

När du ska skicka till slakt måste du fortfarande ansöka om tillstånd för både slakt och transport till slakteri.

Du söker tillståndet genom att skicka ett mejl till oss.

Senast uppdaterad: 2021-04-06