Transporter i restriktionszoner

I restriktionszoner som gäller vid utbrott av allvarliga smittsamma djursjukdomar finns förbud för att flytta djur och produkter. Vissa typer av transporter kan tillåtas efter att de fått tillstånd från Jordbruksverket.

Förbud mot förflyttningar i en restriktionszon

När Jordbruksverket har beslutat att upprätta en restriktionszon på grund av ett utbrott av en allvarlig smittsam djursjukdom gäller vissa förbud för att flytta djur och produkter ut ur zonen. När det gäller levande djur finns det även förbud mot förflyttningar in till anläggningar i zonen.

Vilka typer av förflyttningar som är förbjudna varierar beroende på vilken sjukdom det handlar om. För de mest allvarliga sjukdomarna finns information i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 om vad som är förbjudet.

Det är i de allra flesta fall förbjudet att flytta hållna djur som är mottagliga för den aktuella sjukdomen (i tabellen nedan kallade "berörda djurarter"), till och från anläggningar i en restriktionszon. Det är också i många fall förbjudet att transportera ut produkter, som kött, mjölk och ägg, som har framställts av djur som hållits i anläggningar inom zonen.

Observera att särskilda villkor gäller för den som vill flytta djur eller produkter till ett annat land utanför EU.

Transporter som kan tillåtas inom, till och från restriktionszonen

Jordbruksverket kan ge tillstånd för vissa typer av transporter trots att de generellt är förbjudna. Ett sådant tillstånd kan vi bara ge när vi har gjort bedömningen att risken med att utföra transporten är försumbar. Vi har bara möjlighet att ge tillstånd för sådana förflyttningar som räknas upp i tabellerna och förutsatt att vissa grundläggande villkor är uppfyllda.

Grundläggande villkor för transporter med tillstånd

Det finns vissa grundläggande villkor som ska vara uppfyllda för att man ska kunna få tillstånd för förflyttning. De allmänna villkor som ställs för en transport kopplad till en skyddszon framgår av artikel 28.2–7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/687. De särskilda villkor som ställs för respektive transport finns i artiklarna 29–38 i samma förordning.

För transporter kopplade till övervakningszon finns de allmänna villkoren i artikel 43.2–7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/687. De särskilda villkor som ställs för respektive transport finns i artiklarna 44–52.

Tabeller över transporter som kan få tillstånd

Tabeller över transporter till eller från skyddszon som kan få tillstånd

Transporter från en anläggning eller plats i en skyddszon som kan få tillstånd

Vad som ska transporteras

Destination

Hållna djur av be­rörda djurarter.

Ett slakteri som ligger i eller utanför Sverige och uppfyller något av följande:

a) ligger i skyddszonen och så nära ursprungsanläggningen som möjligt

b) ligger i övervakningszonen, när det inte är möjligt att slakta djuren i skyddszonen

c) ligger så nära övervakningszonen som möjligt, när det inte är möjligt att slakta djuren i restriktions­zonen.

Fjäderfän: Daggamla kycklingar.

En anläggning i Sverige men, om möjligt, utanför rest­riktionszonen.

Fjäderfän: Värpfärdiga hönor.

En anläggning i Sverige och, om möjligt, i restriktions­zonen.

Kläckägg.

Någon av följande anläggningar i Sverige:

a) ett kläckeri

b) en anläggning för inomhus­kläckning.

Sperma som har samlats från djur av be­rörda djurarter som hålls på godkända anläggningar för avelsmaterial (utom kläckerier), förutsatt att samlingen skett efter det datum då smittan tidigast beräknas ha drabbat anläggningen. Tillstånd kan endast ges efter att restrik­tionerna i zonen har hävts och under förut­sättning att besättningen och djuret är provtagna för den aktuella sjukdomen.

En anläggning i eller utanför Sverige.

Färskt kött och obehandlad mjölk från djur av berörda djurarter vilka hållits i skyddszonen, i syfte att köttet och mjölken ska genomgå riskre­ducerande behandling enligt bilaga VII i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2020/687.

En bearbetningsanläggning i eller utanför Sverige.

Färskt fjäderfäkött från djur som hållits i skyddszonen.

En destination i Sverige.

Ägg avsedda som livsmedel.

Någon av följande destinationer i Sverige:

a) en förpackningscentral

b) en anläggning för framställning av äggproduk­ter enligt avsnitt X kapitel II i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004.

Naturgödsel, inklusive strö och använda ströbäddar efter bearbetning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009.

En bestämd deponi i Sverige.

Foderråvaror av vegetabiliskt ursprung och halm som har producerats i skyddszonen.

En destination inom skyddszonen, eller efter behand­ling, en anläggning i eller utanför Sverige.

Hållna djur av berörda djurarter.

En anläggning i eller utanför Sverige som har godkänts för bearbetning eller bortskaffande av animaliska produkter.

Produkter.

En anläggning i eller utanför Sverige som har godkänts för bearbetning eller bortskaffande av animaliska bipro­dukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009.

Transporter till en skyddszon som kan få tillstånd

Vad som ska transporteras

Ursprung

Destination

Hållna djur av berörda djurarter.

En anläggning utanför skyddszonen i eller utanför Sverige.

Ett slakteri i skyddszonen.

Kläckägg.

En anläggning i Sverige.

Ett kläckeri i skyddszonen.

Tabeller över transporter till eller från övervakningszon som kan få tillstånd

Transporter från en anläggning eller plats i en övervakningszon som kan få tillstånd

Vad som ska transporteras

Destination

Hållna djur av be­rörda djurarter.

Ett slakteri som uppfyller något av följande:

a) ligger så nära ursprungsanläggningen som möjligt i restriktionszonen

b) ligger utanför restriktionszonen, så nära restriktions­zonen som möjligt, när det inte är möjligt att slakta djuren i restriktionszonen.

Hållna hov- och klövdjur av berörda djur­arter.

Betesmarker i övervakningszonen.

Hållna hov- och klövdjur av berörda djur­arter för att slutföra produktionscykeln före slakt.

En anläggning som hör till samma distributionskedja i eller utanför Sverige.

Fjäderfän: Daggamla kycklingar.

En anläggning i Sverige.

Fjäderfän: Värpfärdiga hönor.

En anläggning i Sverige.

Kläckägg.

Någon av följande anläggningar i Sverige:

a) ett kläckeri

b) en anläggning för inomhuskläckning.

Sperma som har samlats från djur av be­rörda djurarter som hålls på godkända anläggningar för avelsmaterial (utom kläckerier), förutsatt att samlingen skett efter det datum då smittan tidigast beräknas ha drabbat anläggningen. Tillstånd kan endast ges efter att restrik­tionerna i zonen har hävts och under förut­sättning att besättningen och djuret är provtagna för den aktuella sjukdomen.

En anläggning i eller utanför Sverige.

Färskt kött och obehandlad mjölk från djur av berörda djurarter som hållits i övervakningszonen, i syfte att genomgå riskreducerande behandling en­ligt bilaga VII i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2020/687.

En bearbetningsanläggning i eller utanför Sverige.

Färskt fjäderfäkött från djur som hållits i övervakningszonen.

En destination i eller utanför Sverige.

Ägg avsedda som livsmedel.

Någon av följande destinationer i Sverige:

a) en förpackningscentral

b) en anläggning för framställning av äggproduk­ter enligt avsnitt X kapitel II i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004.

Naturgödsel, inklusive strö och använda ströbäddar.

Någon av följande destinationer:

a) Utan bearbetning, till en deponi som har god­känts för detta ändamål och som ligger i samma övervakningszon

b) efter bearbetning, till en deponi som har god­känts för detta ändamål och som ligger i Sve­rige.

Foderråvaror av vegetabiliskt ursprung och halm som har producerats i övervaknings­zonen.

En destination inom övervakningszonen eller, efter be­handling, en anläggning i eller utanför Sverige.

Hållna djur av förtecknade arter.

En anläggning i eller utanför Sverige som har godkänts för bearbetning eller bortskaffande av animaliska bipro­dukter.

Produkter.

En anläggning i eller utanför Sverige som har godkänts för bearbetning eller bortskaffande av animaliska bipro­dukter.

Transporter till en övervakningszon som kan få tillstånd

Vad som ska transporteras

Ursprung

Destination

Hållna djur av be­rörda djurarter.

En anläggning utanför övervakningszonen.

Ett slakteri i övervak­ningszonen.

Kläckägg.

En anläggning i Sverige.

Ett kläckeri i övervak­ningszonen.

Kläckägg.

En anläggning i Sverige.

En anläggning för inom­huskläckning i övervak­ningszonen.

Så ansöker du om tillstånd

Skicka din ansökan till Jordbruksverket senast 3 arbetsdagar före den planerade transporten. Om du behöver utföra transporten inom 3 dagar från att beslutet om restriktionszonen fattades får du i stället skicka in din ansökan så snart som möjligt. Ibland är det i stället länsstyrelsen som ska ta emot din ansökan. I så fall kommer vi att informera om det.

Du ska ange de här uppgifterna i din ansökan:

 1. Avsändarens namn och kontaktuppgifter.
 2. Namn och kontaktuppgifter till den som ska utföra förflyttningen.
 3. Datum och tidpunkt för förflyttningen.
 4. Orsaken till förflyttningen.
 5. Information om från, respektive till, vilken anläggning eller annan plats djuren, produkterna eller materialet flyttas samt planerad resväg.
 6. Registreringsnummer på den eller de transportbilar som ska användas vid förflyttningen. Om släp ska användas ska även registreringsnumret på släpet anges.
 7. Uppgifter om vad som ska förflyttas:
  • Om det är djur som ska förflyttas ska djurart samt om möjligt antalet djur av varje djurart anges. Dessutom ska individuellt märkta djurs identitet anges.
  • Om det är produkter som ska förflyttas ska typ och mängd samt eventuell märkning anges. Om det är kadaver som transporteras ska art och om möjligt antal samt individuellt märkta kadavers identitet anges.
  • Om det är annat material som ska förflyttas ska materialets volym anges.

Du mejlar din ansökan till Jordbruksverket. Skriv Ansökan om tillstånd i ämnesraden.

Senast granskad: 2021-12-28