Logotyp Jordbruksverket

Ersättning till djurägare vid ehec

Vid konstaterat fall av ehec, som är kopplat till sjukdomsfall hos människa, ger Jordbruksverket dig som djurägare erbjudande om statligt finansierad rådgivning alternativt skriftliga rekommendationer. De syftar till att motverka spridning och att främja utläkningen av smittan i besättningen. Du kan få ersättning för vissa kostnader och uteblivna inkomster.

Det kan du få ersättning för

Du som har fått veta att du har ehec i din djurbesättning med nötkreatur, får eller getter och som har koppling till fall av ehec hos människa får erbjudande om rådgivning alternativt särskilda skriftliga rekommendationer från Jordbruksverket. Syftet med råd och rekommendationer är att motverka spridning till människa och andra besättningar. Det gäller också åtgärder som ska främja och påskynda att smittan i besättningen läks ut.

I de fall dina åtgärder har fört med sig merkostnader eller uteblivna inkomster kan du som djurägare ansöka om ersättning för vissa specifika avdrag eller kostnader.

Du kan få ersättning för:

  • merkostnader vid slakt
  • merkostnader vid försäljning av djur
  • utebliven försäljning av djur
  • åtgärder för att påskynda att besättningen blir fri från bakterien.

Du kan bara få ersättning för faktiska kostnader, upp till en viss gräns, som har uppkommit som en direkt följd av åtgärder som genomförts efter råd från statligt finansierat rådgivningsföretag eller efter Jordbruksverkets rekommendationer.

Kostnaderna ska kunna styrkas. Vi betalar ut ersättning under förutsättning att avsatta budgetmedel på årsbasis inte är förbrukade.

Så stor är ersättningen

Merkostnad i samband med slakt

Om slakteriet har tagit ut en extra kostnad för slakt på grund av ehec i besättningen kan du ansöka om ersättning. Ersättningen avser enbart faktiska kostnader (avdrag på slaktavräkningen), och uppgår till maximalt 175 kronor per slaktat djur (nötkreatur, får eller get).

Merkostnad för provtagning inför försäljning av djur

I samband med försäljning av djur finns möjlighet att ansöka om ersättning för provtagnings- och analyskostnader, förutsatt att du kan visa att försäljningen har varit en planerad del av driften. Ersättningen omfattar hela provtagningskostnaden (provtagarens arvode) och analyskostnaden.

Merkostnader i samband med utebliven försäljning

Om en planerad försäljning av livdjur (inte djur för direkt slakt) uteblir på grund av ehec kan du ansöka om ersättning för foderkostnader och merarbete, förutsatt att du kan visa att försäljning har varit en planerad del av driften.

Dessa merkostnader ersätts enligt schablon:

  • nötkreatur: 3 450 kronor per djur och år
  • får och getter: 460 kronor per djur och år.

Merkostnader i samband med bekämpning och åtgärder för att påskynda att besättningen blir fri från bakterien

Du kan få ersättning för:

  • faktiska kostnader för släckt kalk eller desinfektionsmedel och/eller halva kostnaden för utrustning och verktyg som behövs för utförandet av desinfektion, dock max 10 000 kronor per besättning och år.
  • merarbete till följd av ändrade hygien- och skötselrutiner i syfte att bekämpa smittan. Ersättningen uppgår till 220 kr/timme, dock max 58 000 kr per besättning och år. Kostnaderna ska vara skäliga och kunna styrkas. Eget merarbete ska specificeras.

Så söker du ersättning

Du ansöker om ersättning genom att fylla i och skicka in blanketten.

Din ansökan måste ha kommit in till Jordbruksverket senast 6 månader efter det datum då Jordbruksverket avslutat ärendet.

Ansökningar kommer att behandlas i den ordning som de kommer in till Jordbruksverket.

Kontakta oss om du har frågor

Frågor om ansökan om ersättning besvaras av smittbekämpnings­enheten.

Frågor om provtagning vid försäljning av djur besvaras av djurhälsoenheten.

Författningar