Logotyp Jordbruksverket

Ersättningar till djurägare vid utbrott av epizootier

Vid ett sjukdomsutbrott där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav har du som djurägare rätt till ersättning. Ersättningen är en viktig del för att snabbt kunna bek­ämpa sjukdomen. Det är bara djurägare som ska använda den här blanketten.

Kostnader och förluster du kan få ersättning för

I epizootilagen står det att myndigheter som regeringen bestämmer får ta fram föreskrifter eller fatta beslut för att förhindra spridning av vissa smittsamma djursjukdomar.

Ersättning till djurägaren

Du kan få ersättning om du, på grund av sådana föreskrifter eller beslut, drabbas av

  • förlust av djur på grund av att de avlivas eller dör till följd av vaccinering eller annan behandling
  • kostnad på grund av saneringsåtgärder
  • produktionsbortfall
  • annan inkomstförlust än produktionsbortfall.

Ersättningen kan bli sänkt om du med avsikt eller genom vårdslöshet själv har medverkat till kostnaden eller förlusten. Detta gäller också om du inte rättat dig efter föreskrift eller fattade myndighetsbeslut.

Förlorat djurvärde

Den som ansöker om ersättning för djur som har avlivats eller dött i samband med epizootibekämpning ska intyga värdet på djuren. Jordbruksverket utser, efter förslag från länsstyrelsen, en värderingsman som gör en värdering av djuren. Värderingen kan redovisas på Jordbruksverkets blankett EPI 5. Värderingsmannen ska ta hänsyn till djurets slaktvärde och till det livvärde djuret har utöver slaktvärdet.

Om djuret har avlivats och skickas till destruktion ska veterinären skriva ett kassationsintyg där det framgår att djuret har avlivats på grund av misstanke om epizootisk sjukdom.

Om en veterinär har bedömt att ett djur måste avlivas på grund av misstanke om epizootisk sjukdom, så kan veterinären själv göra värdering av enstaka djur.

Värdering av slaktkroppar av djur som slaktats för att förebygga eller bekämpa en epizootisjukdom ska göras av personal på ett slakteri. Det är bara möjligt att slakta djur som inte är smittade och som inte kan sprida smitta.

Kostnader för saneringsåtgärder

För att du ska kunna få ersättning för saneringskostnader ska det finnas en saneringsplan som Jordbruksverket har godkänt. Vissa saneringsåtgärder kan också beslutas av en veterinär som Jordbruksverket utsett. Bara åtgärder som finns i saneringsplanen kan ersättas.

Du kan bara få ersättning för saneringskostnader utöver sådan rengöring du normalt ändå gör.

Om du själv eller din personal deltar i arbetet och du vill ha ersättning för detta, måste det framgå av dagboksanteckningar som du ska föra kring

  • vilka personer som deltagit i arbetet
  • när personerna arbetat
  • hur lång tid arbetet tagit
  • vilket arbete som blivit utfört.

Dagboksanteckningarna ska även visa arbete som utförts av annan arbetskraft än du eller din personal.

Om någon maskin har använts i saneringsarbetet ska det stå i ersättningsansökan vem som har använt maskinen, när den har använts, hur lång tid arbetet tagit och vilket arbete som utförts.

För att du ska kunna få ersättning för inhyrda tjänster och gjorda utlägg, måste du skicka med fakturakopior, eventuella följesedlar och verifikation på att fakturan är betald.

Det arbete som utförs av saneringsföretag ska vara baserat på saneringsplanen. Det utförda arbetet ska vara specificerat med arbetsrapporter som saneringsföretaget tar fram. Dessa rapporter ska skickas med ansökan tillsammans med fakturan.

Den inredning och de inventarier som kasserats i samband med saneringen ska redovisas så att anskaffningsvärde och ålder framgår. Du kan bara få ersättning för inredning och inventarier om det står i saneringsplanen att de ska kasseras. Det ska också framgå varför materialet ska kasseras.

Du kan få ersättning för en del av kostnaderna för inköp av inventarier och investeringar om det grundar sig på en godkänd saneringsplan. Det finns ett maxbelopp. Inköpen eller åtgärderna ska inte innebära en standardhöjning.

Produktionsbortfall

En spärrförklaring eller en smittförklaring av en djurbesättning på grund av en epizootisjukdom kommer att innebära restriktioner. Om detta leder till produktionsbortfall (utöver djurvärdeförlust och saneringskostnader) har du rätt till ersättning. Hur stor del av produktionsbortfallet som ersätts beror bland annat på vilken sjukdom det rör sig om.

Så söker du ersättning

Den som ansöker om ersättning för avlivning av djur eller destruktion av ägg ska ha skickat in ansökan till Jordbruksverket inom 2 månader från den dag då djuret avlivades eller äggen destruerades.

För övriga kostnader ska du göra din ansökan inom 6 månader från den dag då kostnaden uppkom. Om en ansökan har kommit in för sent, kan Jordbruksverket bara pröva den om det finns särskilda skäl.

Om åtgärder, restriktioner och sanering pågår under lång tid, ät det möjligt att ansöka om ersättning i flera etapper.

Ersättningsanspråk som gäller produktionsbortfall kan oftast inte avgöras förrän efter att åtgärderna i sin helhet har upphört. För att djurägaren inte ska drabbas av alltför stora ekonomiska påfrestningar kan Jordbruksverket betala ut förskott.

Övrigt om ersättningsansökan

Det är en fördel om den som ansöker om ersättning tar in fler än ett anbud vid upphandling av omfattande arbetsmoment.

Det är bara den som drabbas direkt och primärt drabbas av ett beslut enligt epizootilagen som kan få ersättning. Jordbruksverket lämnar inte ersättning till tredje man på grund av följdskador.

I epizootilagen, och i föreskrifter som hör ihop med lagen, står bland annat om åtgärder för att kontrollera eller förebygga utbrott av vissa smittsamma djursjukdomar. Jordbruksverket får föreskriva om att inte lämna ersättning för sådana åtgärder. Det kan till exempel handla om transportstopp inom skydds- och övervakningsområden eller andra områden med särskilda restriktioner.

Författningar

Söker efter 1999:105