Logotyp Jordbruksverket

Nya regler för djurhälsoansvar och biosäkerhetsåtgärder

Den 21 april 2021 börja nya regler att gälla för ditt ansvar över djurhälsa och biosäkerhetsåtgärder hos dina djur. För dig som har iller, vattenlevande prydnadsdjur, groddjur, reptiler, fåglar (till exempel kanariefåglar och papegojor) samt gnagare och kaniner för sällskap innebär reglerna bland annat att du ska minimera risken för att sjukdomar sprids. Om du håller samma djurarter för kommersiellt syfte, till exempel i en zoobutik, ska du även vidta så kallade biosäkerhetsåtgärder.

Illrar, ryggradslösa djur (utom bin, blötdjur som tillhör stammen Mollusca och kräftdjur som tillhör understammen Crustacea), vattenlevande prydnadsdjur, groddjur, reptiler, fåglar (gäller för andra arter än höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar) samt gnagare och kaniner som hålls för privata ändamål utan kommersiellt syfte räknas som sällskapsdjur.

Du som sällskapsdjurhållare, varje fysisk person som äger eller ansvarar för ett sällskapsdjur, ska ha en god djurhållning och använda veterinärmedicinska läkemedel ansvarsfullt. Du har också ett ansvar för hälsan hos dina djur och ska minimera risken för att sjukdomar sprids.

Biosäkerhetsåtgärder för djur som hålls i kommersiellt syfte

För dig som håller dessa djur för kommersiellt syfte, till exempel i en zoobutik, ska förutom att ansvara för djurens hälsa och att sjukdomar inte sprids vidta så kallade biosäkerhetsåtgärder.

Biosäkerhetsåtgärderna är inte specificerade för varje djurslag utan är allmänt hållna i EU:s djurhälsolag. Åtgärderna ska anpassas till djurart och kategori av hållna djur samt produkter, typen av produktion samt de risker som finns kopplat till geografiskt läge och klimatförhållanden och lokala förhållanden och sedvänjor. I vissa fall kan det även vara lämpligt att vidta biosäkerhetsåtgärder för vilda djur. Biosäkerhetsåtgärderna ska genomföras vid behov genom fysiska skydds- och skötselåtgärder. Fysiska skyddsåtgärder kan vara:

  • instängning, stängsling
  • övertäckning med tak
  • nätavskiljning samt rengöring
  • desinfektion och bekämpning av insekter samt gnagare.

Skötselåtgärder kan vara:

  • rutiner för inpassering till och utpassering från anläggningen för djur, djurprodukter, fordon och människor
  • rutiner för användning av utrustning
  • villkor för förflyttningar på grund av olika risker
  • villkor för införsel av djur eller djurprodukter till anläggningen
  • karantän, isolering eller separering av nyligen tillkomna eller sjuka djur
  • ett system för säkert borttagande av döda djur och andra animaliska biprodukter.