Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Akvariefiskar och andra vattenlevande prydnadsdjur

Hitta på sidan

Du som har akvarium måste följa djurskyddsreglerna för akvariefiskar. Reglerna gäller akvariefiskar och andra vattenlevande prydnadsdjur som hålls för sällskap och hobby.

Vattenlevande prydnadsdjur är en stor grupp djur som omfattar bland annat kräftor, fiskar, musslor och koraller. Den gemensamma nämnaren för alla dessa djur är att de hålls för prydnad, till exempel i akvarier. De används inte för produktion eller konsumtion.

Så sköter du dina akvariefiskar

Olika fiskarter har olika beteenden. Fiskarter som normalt lever i stim bör hållas tillsammans med fiskar av samma art.

Här kan du läsa övergripande om reglerna för att sköta akvariefiskar. För att ta reda på alla regler behöver du också läsa Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande, uppfödning och försäljning av sällskapsdjur. De finns länkade under rubriken Författningar.

Håll djuren borta från vattendrag i naturen

För att undvika smitta får vattenlevande prydnadsdjur inte komma i kontakt med bäckar, sjöar och andra vattendrag i naturen.

Djuren måste hållas i till exempel akvarier eller trädgårdsdammar utan avlopp. De får aldrig släppas i ut det fria. Vatten från akvarier och dammar får heller inte hällas ut i naturen. När du byter vatten i akvarier och dammar måste vattnet hällas i ett kommunalt eller annat avlopp som klarar av att rena vattnet. Kontakta din kommun om du har frågor om detta.

Viktigt med bra vatten

Kvalitén på det vatten fiskarna hålls i är mycket viktig. Du måste anpassa pH-värde, salthalt och vattentemperatur efter vilka arter som finns i akvariet. Du måste även anpassa tekniska hjälpmedel som luftpumpar och reningsanläggningar efter fiskarten och antalet fiskar. Det är också viktigt att vattenkvalitén är stabil.

Minsta utrymme

Akvariets volym, yta och djup ska vara anpassat efter fiskarnas storlek, antal och beteende. Det bör inte vara mindre än 40 liter vatten i akvariet.

Inredning i akvariet

Akvariet ska innehålla bottenmaterial och inredning som motsvarar det som finns i fiskartens naturliga miljö. För att fiskar ska må bra behöver de möjlighet att gömma sig och söka skydd. Därför måste minst en sida av akvariet vara insynsskyddad. Även inredningen i akvariet ska medverka till att ge fiskarna skydd.

Du får inte ha klotformade akvarier

Grundregeln är att du inte får hålla fiskar i klotformade akvarier. Anledningen är att det är svårt att uppfylla fiskarnas krav på volym, syresättning och inredning i dessa. Ett akvarium syresätts naturligt genom vattenytan. I ett klotformigt akvarium blir vattenytan för liten för att syresättningen ska fungera naturligt och därför uppstår lätt syrebrist i vattnet.

Fiskarnas foder

Du ska mata dina fiskar med ett foder som är anpassat för arten. Det är viktigt att du ger fiskarna lagom mycket foder så att de varken blir för feta eller för magra.

Du får mata dina fiskar med imagos, puppor och larver under förutsättning att du följer reglerna för foder.

Viktigt att fiskarna mår bra

Om en fisk blir stressad av eller visar aggressivitet mot andra fiskar måste du som djurhållare agera för att få balans mellan fiskarna i akvariet. Du måste också vara uppmärksam på om fiskarna blir sjuka. Vänd dig gärna till en zoohandel för att få råd. Den som säljer akvariefiskar är skyldig att lämna ut faktablad till kunderna om skötsel av fiskarna.

Smittor och att hålla sina djur friska

Det är ditt ansvar som djurägare att göra vad du kan för att hålla dina djur friska. Därför är det viktigt att känna till hur smittor sprids och vad du själv kan göra för att förhindra djuren blir sjuka. Friska djur behöver inte antibiotika, vilket minskar risken för att bakterier blir resistenta mot antibiotika.

Nya regler som gäller vattenlevande djur

Den 21 april började nya regler gälla för vattenlevande djur. De nya reglerna innebär bland annat att du ska anmäla onormal dödlighet, andra tecken på allvarlig sjukdom eller väsentligt minskad produktion utan klarlagd orsak.

Nya regler började också gälla för ditt ansvar över djurhälsa och biosäkerhetsåtgärder hos vattenlevande djur. För dig som håller vattenlevande prydnadsdjur för sällskap utan kommersiellt syfte innebär reglerna bland annat att du ska minimera risken för att sjukdomar sprids.

Du som ansvarar för djur i kommersiellt syfte, till exempel i en zooaffär, ska även vidta så kallade biosäkerhetsåtgärder, det vill säga arbeta förebyggande.

Mer information hittar du på sidan Smittor och smittsamma sjukdomar. De nya reglerna finns i föreskrift SJVFS 2021:10.

Tillstånd för verksamheter med akvariefiskar

Du kan behöva söka tillstånd från länsstyrelsen för att få

 • driva en yrkesmässig verksamhet med akvariefiskar
 • hyra ut eller förvara och utfodra andras akvariefiskar i större omfattning (6 förvarings­utrymmen eller fler).

Om du är osäker på om du ska söka tillstånd kan du alltid fråga länsstyrelsen i ditt län.

Sök tillståndet hos länsstyrelsen

Du söker tillståndet hos länsstyrelsen i det län där du har dina djur. Länsstyrelsen har en e‑tjänst för ansökan om tillstånd för verksamhet med djur.

När du söker tillståndet kontrollerar länsstyrelsen

 • att du har tillräckligt med personal samt att du är lämplig och har rätt kompetens för att driva din verksamhet och ta hand om djuren
 • att platsen där djuren ska vistas uppfyller djurskydds­reglerna.

Verksamheter med fiskar för pedikyr och behandling av psoriasis behöver inte söka tillstånd

Fiskar som används för fiskpedikyr och för att behandla psoriasis definieras inte som sällskapsfiskar. Därför behöver du inte ha något tillstånd från länsstyrelsen om du har en verksamhet med den typen av fiskar.

Dessa fiskar ska dock hållas i en god djurmiljö. De ska också skötas på ett sätt som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Både fysiska och juridiska personer kan söka tillståndet

Du kan söka tillståndet både som fysisk person (privatperson eller enskild firma) och som juridisk person (exempelvis ett företag, ett kooperativ eller en förening).

Ett tillstånd ges till en person (fysisk eller juridisk). Det kan vara flera personer som behöver tillstånd på samma fastighet eller anläggning, om de driver olika tillståndspliktiga verksamheter. Det gäller till exempel om flera uthyrare har en gemensam anläggning, men skilda ekonomier.

Om verksamheten byter ägare eller anläggning så behövs det ett nytt tillstånd

Om en verksamhet byter ägare måste den nya ägaren söka ett nytt tillstånd för att få sin lämplighet och kompetens bedömd.

Samma sak gäller om du flyttar verksamheten till en annan anläggning. Du måste då söka ett nytt tillstånd för att få den nya anläggningen godkänd.

Brottsligt att inte ha tillstånd

Det är ett brott mot djurskyddslagen att inte ha tillstånd när reglerna kräver att du ska ha det. Den som saknar tillstånd riskerar åtal och kan dömas till böter eller fängelse.

Nya regler för registrering av anläggning

Den 21 april började nya regler gälla för dig som håller djur i kommersiellt syfte.

De nya reglerna innebär att anläggningen där du håller djuren ska vara registrerad hos Jordbruksverket senast den 1 oktober 2021.

Läs om vem som behöver registrera sin anläggning och eventuellt söka godkännande på våra sidor om Fiskar, kräftdjur och blötdjur.

Transportera fiskar

Du kan transportera fiskar på två sätt.

 • I dubbla plastsäckar som är fyllda med 1/3 vatten och 2/3 syrgas eller väl syresatt luft, och som du placerar i en lämplig ytterbehållare.
 • I en vattentank med syresättning av vattnet

Vattnets temperatur och syresättning ska vara anpassad till de arter som du transporterar. Vid längre transporter ska du byta vatten för att förhindra förhöjda koldioxidhalter.

Ta in vattenlevande prydnadsdjur till Sverige

Det finns bestämmelser som du måste följa om du vill importera vattenlevande prydnadsdjur och akvariefiskar till Sverige. Reglerna är till för att skydda miljön och undvika smitta.

Eftersom prydnadsdjuren ska leva utan kontakt med naturliga vattendrag är smittskyddsreglerna mindre strikta för prydnadsdjur än för andra vattenlevande djur.

Förbjudet att importera vissa sötvattenkräftor

Observera att det är förbjudet att ta in levande sötvattenkräftor som tillhör familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae i Sverige.

Nya regler som gäller att ta in vattenlevande djur i Sverige

Den 21 april började nya regler gälla för dig som reser till Sverige med akvariefisk, vattenlevande kräftdjur eller blötdjur som är avsedda att hållas för eget sällskap i prydnadssyfte i ett slutet akvarium i hemmet. 

Djuren och vattnet som djuren transporteras i får inte kunna komma i kontakt med vatten i naturen. Djuren behöver vara friska när de transporteras och får inte vara mottagliga för vissa sjukdomar. Om de är mottagliga för vissa sjukdomar behöver du vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att djuren eller vattnet från ditt akvarium inte kommer ut i naturen.

Om du skickar dina djur med en annan person, innebär reglerna att du som ägare också måste resa inom 5 dagar före eller efter att djuren rest.

Om du inte kan resa själv inom 5 dagar, eller om du inte kan transportera djuren på ett sätt som gör att de eller vattnet inte kan komma i kontakt med vattendrag i naturen, behöver du följa reglerna som gäller vid förflyttning mellan länder av vattenlevande prydnadsdjur för kommersiella akvarier eller trädgårdsdammar.

Du behöver inte längre skicka in en akvariefiskförsäkran när du importerar akvariefisk.

Vi håller på att uppdatera webbplatsen med detaljer om de nya reglerna, men denna sida är ännu inte uppdaterad.

De nya reglerna finns i föreskrift SJVFS 2021:13.

Skyddade arter

Vissa arter omfattas av CITES, den konvention som reglerar handeln med hotade djur och växter. När du tar in sådana djur i Sverige finns det särskilda regler som du behöver följa. Det gäller både handel inom EU och handel med länder utanför EU.

Arter kan även omfattas av artskyddsförordningen som kompletterar bestämmelserna i CITES-konventionen. Artskyddsförordningen ska skydda europeiska arter av vilda djur och växter genom att reglera hur man får handla med och förvara dessa arter.

Du ansvarar för att reglerna följs

Det är du som tar in djur som ansvarar för att reglerna följs. Om du inte följer reglerna kan djuren beslagtas, sättas i karantän eller i värsta fall avlivas vid gränsen. Tänk också på att du i förväg måste ta reda på om djuren får hållas i Sverige utan särskilt tillstånd.

Reglerna kan ändras om till exempel risken för spridning av smittsamma sjukdomar kräver det.

Om djurens art är oklar

Om det finns tveksamhet om djurens art kan tullen be en expert från Jordbruksverket att hjälpa till att bestämma arten. Du som tar in djuren betalar för artkontrollen.

Om du vill ta in karpfiskar och andra fiskar som är mottagliga för sjukdomarna KHV (Koi herpes virus) och SVC (Vårviremi hos karp) måste du ha införseltillstånd från Jordbruksverket.

Kontakta smittbekämpningsenheten om du har frågor om införseltillstånd.

Ta in djur från länder utanför EU

Du måste ha hälsointyg för alla vattenlevande prydnadsdjur som du importerar från länder utanför EU. Undersökningen ska göras av en person som är officiellt godkänd inspektör i det land därifrån du vill föra ut fiskarna. Hälsointyget måste skrivas på rätt blankett. Ta noga reda på vilka regler som gäller i det land därifrån du vill föra ut fiskarna från.

Varje försändelse av vattenlevande prydnadsdjur från länder utanför EU måste åtföljas av ett hälsointyg.

Det land som djuren kommer ifrån måste vara medlem i OIE, världsorganisationen för djurhälsa.

Vissa fiskar från endast importeras från godkända länder

Nedanstående fiskar och djur får endast importeras från länder som är listade i EU:s bestämmelse om import av vattenlevande djur.

 • Fiskar som är mottagliga för Epizootisk hematopoietisk nekros, Epizootisk ulcerativt syndrom, Viral hemorragisk septikemi, Infektiös hematopoietisk nekros, Koiherpesvirus samt Infektiös laxanemi
 • Blötdjur som är mottagliga för Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Microcytos mackini, Marteilia refringens och Bonamia ostrae
 • Kräftdjur som är mottagliga för Taura syndrom, Yellowhead disease och Vit pricksjuka

Djuren måste undersökas för sjukdomar inom 72 timmar före export. Undersökaren ska kunna intyga att djuren är fria från uppenbara tecken på sjukdomar.

Undersökningen ska göras av en person som är officiellt godkänd inspektör i det land därifrån du vill föra ut fiskarna. Hälsointyget måste skrivas på rätt blankett. Ta noga reda på vilka regler som gäller i det land därifrån du vill föra ut fiskarna från.

Anmäl import från länder utanför EU

 • Vattenlevande prydnadsdjur från länder utanför EU får endast föras in via gränskontrollstationer på Stockholm-Arlanda eller Göteborg-Landvetter.
 • Du ska anmäla införseln till gränskontrollveterinären på införselorten senast en arbetsdag före djurens ankomst.
 • När du passerar gränsen med djuren ska du anmäla dig hos tullen och gränskontrollveterinären.
 • Besiktningen av gränskontrollveterinären betalas av den som för in djuren. Det kan vara bra att i förväg ta reda på hur mycket det kostar.

Föra ut vattenlevande prydnadsdjur från Sverige

Varje land har egna regler för införsel av djur. Kontakta därför veterinärmyndigheten i det land du vill besöka eller landets ambassad för att få veta vad du måste tänka på.

Kolla så att du har gjort allt i god tid innan avresan!

 • Jag har kontaktat veterinärmyndigheten i landet som mitt djur ska resa till och tagit reda intyg som krävs och vilka krav som ska uppfyllas.
 • Jag har kontaktat en officiell veterinär i Sverige för att få ett pass, nödvändiga vaccinationer, provtagningar och intyg till mitt djur.
 • Jag har skrivit ut ett veterinärcertifikat, som visar att Sverige är fritt från vissa djursjukdomar, från Jordbruksverkets webbplats (bara om mottagarlandet kräver det).
 • Jag har tagit reda på reglerna för att resa med djuret hos mitt resebolag (om jag reser med ett resebolag).
 • Jag har tagit reda på vilka krav som gäller för att få resa tillbaka till Sverige med mitt djur och sett till att mitt djur uppfyller dem.

Nya regler för registrering när vattenlevande prydnadsdjur ska byta ägare i ett annat land

Den 21 april började nya regler gälla för dig som ska föra ut vattenlevande prydnadsdjur från Sverige för att byta ägare.

Reglerna innebär att anläggningen som du flyttar djuren från ska vara registrerad hos oss. E-tjänsten för detta är ännu inte öppen. Vi räknar med att den ska öppna i slutet av maj. Du ska vara registrerad senast den 1 oktober 2021.

Vi håller på att uppdatera webbplatsen med detaljer om de nya reglerna, men denna sida är ännu inte uppdaterad. De nya reglerna finns i föreskrift SJVFS 2021:13.

Ta ut djur till länder utanför EU

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns exportrestriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Ta kontakt med landet dit djuren ska

Ta i god tid kontakt med landets ambassad eller veterinärmyndighet och ta reda på det här:

 • Är det möjligt att resa till landet med djuren eller exportera dem till landet?
 • Vilka regler gäller i landet dit djuren ska?
 • Behövs det något särskilt godkännande?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel importtillstånd?
 • Vilket hälsointyg behövs?
 • Ska djuren vaccineras innan transporten, eller sitta i karantän?

Skaffa ett hälsointyg

För att få resa med eller sälja ett djur till länder utanför EU behöver djuret ha ett hälsointyg som ska utfärdas av en officiell veterinär i Sverige innan resan. Ta kontakt med det aktuella landets veterinärmyndighet eller ambassad i god tid innan resan och ta reda på vilket intyg som ska användas och vilka krav som ställs för att djuret ska få resa till landet. När du har tagit reda på detta ska du ta kontakt med en officiell veterinär.

Lämna en tulldeklaration

Om du säljer djur till ett land utanför EU ska du lämna en elektronisk tulldeklaration till Tullverket.

Om djuren ska tillbaka till Sverige senare

Om djuren ska resa tillbaka till Sverige efter sin vistelse i ett land utanför EU finns det svenska krav som ditt djur måste uppfylla. Kraven kan skilja sig mot dem vid utresan och är olika beroende på vilket land djuret reser från. Ta reda på vilka regler som gäller i Sverige innan avresa så att djuret verkligen kan följa med tillbaka hem igen. Du hittar reglerna längre upp på den här sidan.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Frågor och svar

Vad händer om jag inte följer reglerna om djurskydd?

Länsstyrelserna kontrollerar efterlevnaden av djurskydds­­lagstiftningen i Sverige. Upptäcker de att du inte har följt reglerna ska de kräva att du rättar till bristerna. Kravet kan kombineras med att du får betala vite om du inte rättar till bristerna.

Du kan också dömas till böter eller fängelse i högst två år om du döms för brott mot djurskyddslagen eller för djurplågeri enligt brottsbalken. Om du har brutit mot djurskydds­reglerna, på ett allvarligt sätt eller upprepade gånger, eller om du har dömts för djurplågeri, kan länsstyrelsen förbjuda dig att ha hand om djur, så kallat djurförbud.

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter 2019:15

Söker efter 2019:27

Söker efter 2019:7

Söker efter 2011:49

Söker efter 1996:24

Söker efter 1996:25

Söker efter 1999:134

Söker efter 2019:29

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online