Nya regler för djurhälsoansvar och biosäkerhetsåtgärder för fjäderfän

Hitta på sidan

Den 21 april 2021 börja nya regler att gälla för ditt ansvar över djurhälsa och biosäkerhetsåtgärder hos dina fjäderfän och fåglar i fångenskap. För dig som håller fjäderfän eller fåglar i fångenskap innebär reglerna bland annat att du ska minimera risken för att sjukdomar sprids och vidta så kallade biosäkerhetsåtgärder.

Du som är aktör ska ha en god djurhållning och använda veterinärmedicinska läkemedel ansvarsfullt. Du har också ett ansvar för hälsan hos dina djur och ska minimera risken för att sjukdomar sprids, bland annat genom så kallade biosäkerhetsåtgärder. Som aktör räknas varje fysisk eller juridisk person som ansvarar för djur eller djurprodukter, även för en begränsad tidsperiod. Sällskapsdjurshållare och veterinärer är inte aktörer.

Biosäkerhetsåtgärder

Biosäkerhetsåtgärderna är allmänt hållna i EU:s djurhälsolag och kompletteras av nationella föreskrifter med specifika åtgärder som måste vidtas för fjäderfän och fåglar i fångenskap. Åtgärderna ska anpassas till djurart och kategori av hållna djur samt produkter, typen av produktion samt de risker som finns kopplat till geografiskt läge och klimatförhållanden och lokala förhållanden och sedvänjor. I vissa fall kan det även vara lämpligt att vidta biosäkerhetsåtgärder för vilda djur. Biosäkerhetsåtgärderna ska genomföras vid behov genom fysiska skydds- och skötselåtgärder. Fysiska skyddsåtgärder kan vara:

  • instängning, stängsling
  • övertäckning med tak
  • nätavskiljning samt rengöring
  • desinfektion och bekämpning av insekter samt gnagare.

Skötselåtgärder kan vara:

  • rutiner för inpassering till och utpassering från anläggningen för djur, djurprodukter, fordon och människor
  • rutiner för användning av utrustning
  • villkor för förflyttningar på grund av olika risker
  • villkor för införsel av djur eller djurprodukter till anläggningen
  • karantän, isolering eller separering av nyligen tillkomna eller sjuka djur
  • ett system för säkert borttagande av döda djur och andra animaliska biprodukter.

Specifika bestämmelser om biosäkerhetsåtgärder som en aktör ska vidta för att förhindra överföring av sjukdom mellan fjäderfäflockar samt från vilda fåglar till fjäderfän eller fåglar i fångenskap som aktören ansvarar för kommer att finnas i Jordbruksverkets föreskrifter. Dessa föreskrifter ska träda ikraft samtidigt som EU:s nya djurhälsolag ska börja tillämpas den 21 april 2021.

Senast uppdaterad: