19 November 2020

Bevara biologisk mångfald - det gäller faktiskt livet!

Den 18–22 februari samlades representanter för FN:s medlemsländer i FAO:s kommission för genetiska resurser, för att diskutera aktuella frågor kring biodiversitet och hållbar förvaltning av genetiska resurser. Mötet ägde rum i Rom. Sverige hade fyra representanter på plats för att bevaka frågorna, varav tre från Jordbruksverket.

Den biologiska mångfalden är grundläggande för livsmedelssäkerheten. Klimatförändringar kan medföra att förutsättningarna för livsmedelsproduktion ändras och att krav ställs på andra typer av egenskaper än de som eftertraktas i dag. Världsläget är allvarligt och när FAO:s (Food and Agriculture Organization of the United Nations) kommission för genetiska resurser nyligen sammanträdde i Rom presenterades nya oroväckande siffror. På plats fanns fyra representanter från Sverige: Jens Weibull, Eva-Marie Stålhammar och Stephanie Kindbom från Jordbruksverket samt Sanna Black-Samuelsson från Skogsstyrelsen.

Uppdrag att bevaka frågor om biologisk mångfald

Jordbruksverket arbetar för en hållbar matproduktion och har regeringens uppdrag att bevaka frågor om biologisk mångfald. Jens Weibull och Eva-Marie Stålhammar arbetar båda som nationella kontaktpersoner för frågor som rör genetiska resurser på växt- respektive djurområdet.

– Trots det allvarliga läget finns det ”mentala avstånd” att överbrygga. Vissa länder är faktiskt inte ens övertygade om att det behövs någon handlingsplan för att säkra den biologiska mångfalden för livsmedel och jordbruk, säger Jens Weibull, handläggare odlad mångfald.

Den biologiska mångfalden minskar

En ensidig satsning på ett fåtal kommersiella raser eller växtsorter gör oss sårbara. För att kunna möta förändringar i vår omvärld behöver vi bevara en bred genetisk variation. I dagsläget minskar världens biologiska mångfald och det är mot denna bakgrund som FN-organet FAO:s kommission för genetiska resurser finns. Kommissionen sammanträder vartannat år och i år var 17:e gången i ordningen.

Ny lägesrapport visar oroväckande siffror

I samband med mötet släpptes en ny lägesrapport från kommissionen som visar på tillståndet för världens biodiversitet för jordbruk och livsmedel. Rapporten pekar bland annat på att av de 6 000 växtsorter som kan användas för livsmedel, står endast 9 procent för 66 procent av den totala produktionen. Av 7 745 husdjursraser hotas 26 procent av utrotning och 33 procent av fiskebestånden uppskattas vara överfiskade. Siffrorna är alarmerande och i rapporten upprepas behovet av information för att öka allmänhetens kännedom om frågorna.

Alla behöver hjälpas åt

Det huvudsakliga målet för kommissionen är ett hållbart nyttjande och bevarande av biologisk mångfald för livsmedel, men också att de fördelar som kommer med nyttjandet ska fördelas lika och rättvist mellan världens länder. En del av arbetet är därför att ta fram handlingsplaner för hållbart bevarande och att öka kunskapen hos allmänhet och beslutsfattare om varför arbetet är viktigt. Målet är att de deltagande länderna ska ha en gemensam vision och sträva mot ett hållbart nyttjande.

Enighet kring fortsatt arbete

Trots meningsskiljaktigheter var regionerna överens om det övergripande målet: FAO ska fortsätta att arbeta för att lyfta fram de genetiska resursernas avgörande betydelse för global livsmedelssäkerhet och nutrition. Med förenade insatser ökar våra chanser att undvika en utarmning av den genetiska variationen och säkra en hållbar livsmedelsproduktion.

Mer information

Här kan du läsa en kortversion av rapporten som presenterades vid FAO-sammanträdet:

Senast uppdaterad: