Logotyp Jordbruksverket

Handel med fjäderfän mellan länder

När du ska handla med fjäderfän och kläckägg mellan länder finns det regler som du behöver ta hänsyn till. Reglerna är olika beroende på om du ska handla med EU-länder eller med länder utanför EU. Det är också olika regler för att ta in till Sverige och för att föra ut från Sverige. Här kan du läsa övergripande information. För att få reda på alla regler behöver du också läsa författningarna.

Det här räknas som fjäderfän

Som fjäderfän räknas höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för avel, kött- eller äggproduktion eller för utsättning.

Kläckägg är befruktade ägg avsedda för kläckning.

Planera transporten noga

Tänk på att det vid handel med vissa länder kan finnas tillfälliga eller permanenta smittsamma djursjukdomar som kan innebära att du inte kan transportera dina djur överallt. Det kan innebära att du inte får flytta dem inom eller ut ur ett sådant område. Därför är det viktigt att du tar reda på om det finns begränsningar dit dina djur ska transporteras.

Planera transporten noga så att djuren inte fastnar någonstans på vägen. Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller för transporter av djur när du handlar med djur.

Nya regler vid handel med fjäderfän

Den 21 april börjar nya regler gälla.

Registrering

De nya reglerna innebär att du som transporterar fjäderfän mellan länder ska vara registrerad som transportör. Du ska registrera dig senast den 1 oktober. Registrering av transportörer är inte detsamma som tillstånd för transporter i ekonomisk verksamhet. Registreringen för transportörer kan du redan nu göra i vår e-tjänst.

Godkänd anläggning

De nya reglerna innebär också att fler fjäderfäanläggningar och kläckerier som flyttar fjäderfän eller kläckägg till ett annat EU-land måste vara en godkänd anläggning.

Karantän

Kravet på karantän efter införsel till Sverige som finns i dag kommer att tas bort.

I den här rutan står de nya regler som börjar gälla den 21 april. Resten av sidan innehåller regler som gäller redan nu.

Ta in fjäderfän och kläckägg från andra länder

Fjäderfän och kläckägg från EU-länder, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz

Det är tillåtet att köpa fjäderfän och kläckägg från länder inom EU, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz. Här kan du läsa övergripande information om vad som gäller För att få reda på alla regler behöver du också läsa våra informationsblad.

Du måste vara registrerad för införsel

För att du ska få köpa fjäderfän och kläckägg från andra länder måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar före första beräknade importtillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 500 kronor.

Skaffa ett hälsointyg

När du för in fjäderfäna ska det finnas ett hälsointyg i EU:s gemensamma databas för handel, TRACES. Djurägaren i avsändarlandet ska i god tid ta kontakt med en officiellveterinär som ska utfärda hälsointyget den dagen då djuren lastas. På det sättet registreras och kontrolleras din införsel. Hälsointyget som skrivs ut av veterinären ska vara utfärdat på svenska och på ett officiellt språk i avsändarlandet och bestå av ett enda ark.

Intyget gäller i 5 dagar och ska i original följa med sändningen till destinationsorten. Du ska behålla hälsointyget under minst sex månader efter importen för att, vid begäran, kunna visa det för en officiell veterinär.

Med hälsointyget bekräftar veterinären att flocken där djuren kommer ifrån

 • har hållits i ett EU-land sedan kläckningen eller under minst tre månader
 • inte har några smittsamma sjukdomar som skulle innebära vissa restriktioner på flocken
 • är frisk när dina nyköpta djur sänds iväg
 • finns i ett område där inga restriktioner gäller på grund av att smittsam sjukdom har konstaterats
 • är vaccinerad med ett officiellt godkänt och kontrollerat vaccin, om den är vaccinerad mot vissa fjäderfäsjukdomar.

Dessutom bekräftar veterinären att djuren som du ska ta in i Sverige

 • är negativa vid en serologisk undersökning när det gäller Salmonella pullorum och Salmonella gallinarum inom en månad före transport
 • inte är vaccinerade mot Newcastlesjuka.

Anmäl införseln till tullen

Djuren får bara tas in över en tullstation. När djuren passerar gränsen ska du anmäla införseln till den aktuella tullstationen.

Karantän

Fjäderfän och kläckägg som förts in i Sverige ska under tullkontroll transporteras direkt till karantän. Det är den som tar in dem som i förväg ska ordna med karantän. Karantänen ska inspekteras av länsveterinär och godkännas av Jordbruksverket.

Djurägaren ansvarar för att inte ta in smittsamma sjukdomar i Sverige

Det är du som djurägare som ansvarar för att inte ta in en smittsam sjukdom för fjäderfä till Sverige. Både köparen och säljaren ansvarar för att skaffa relevant information och dokumentation.

Du som djurägare eller annan part i handel ansvarar för att känna till vilka krav och provtagningar som gäller vid handel med djuren.

Tänk på att risken att ta in smittsam sjukdom minskar om du tar kläckägg i stället för levande djur.

När du ska köper färre än 20 fjäderfän från ett EU-land till din hobbyverksamhet

Det finns särskilda regler för när du ska ta in färre än 20 höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, änder, fasaner och rapphöns från ett EU-land till din hobbyverksamhet. Reglerna gäller också när du för in från Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz.

När du för in färre än 20 fjäderfän behöver de inte vara i karantän.

Fjäderfän och kläckägg från länder utanför EU

Det är bara vissa länder utanför EU som det är tillåtet att importera från. Mejla vår smittbekämpningsenhet för att få besked om vilka länder som är godkända.

Du måste vara registrerad för införsel

För att du ska få köpa fjäderfän och kläckägg från andra länder måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar före första beräknade importtillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 500 kronor.

Ta in djuren via en godkänd gränskontrollstation

När du ska importera till Sverige från länder utanför EU, förutom Norge, Färöarna, Andorra och Schweiz ska importen ske via en godkänd gränskontrollstation. Du ska senast en arbetsdag i förväg anmäla införseln till gränskontrollveterinären på gränskontrollstationen.

Om importen till Sverige från ett land utanför EU sker via ett annat EU-land ska anmälan om gränskontroll göras till den gränskontrollstation där sändningen kommer in i EU.

När djuren passerar gränsen till Sverige ska du anmäla införseln till tullen.

Hälsointyg

När fjäderfän och kläckägg importeras till Sverige måste det finnas ett hälsointyg som är utfärdat av officiell veterinär i det land de kommer ifrån. Hälsointyget ska visa att djuren och äggen är godkända enligt de hälsokrav som gäller i Sverige.

Karantän

Fjäderfän och kläckägg som förts in i Sverige ska under tullkontroll transporteras direkt till karantän. Den person som importerar ska i förväg ordna en karantän och ansöka om karantän hos länsstyrelsen. Karantänen ska inspekteras av länsveterinär och godkännas av Jordbruksverket.

EU kan förbjuda import av fjäderfän och kläckägg

Vid utbrott av allvarlig smitta eller om det finns risk för att förbjudna ämnen följer med från ett land utanför EU kan EU fatta beslut om skyddsbeslut. Det innebär att det i så fall blir förbjudet att föra kläckägg till EU.

Föra ut fjäderfän och kläckägg till andra länder

Fjäderfän och kläckägg till EU-länder, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz

Du måste vara registrerad för utförsel

För att du ska föra ut djur från Sverige måste du vara registrerad för utförsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig via vår e-tjänst minst 7 arbetsdagar före första beräknade export­tillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar ingenting.

Djuren ska föras ut från godkänd anläggning

Anläggningen som fjäderfäna ska föras ut ifrån måste vara godkänd enligt reglerna om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfän. Om du för ut färre än 20 djur eller kläckägg behöver anläggningen inte vara godkänd men det finns ändå hälsokrav som du måste känna till och följa. Kontakta en officiell veterinär och mottagarlandet för att få reda på vad som gäller. Undantaget gäller inte för strutsfåglar.

Det måste finnas ett hälsointyg

När fjäderfän och kläckägg förs ut ur Sverige måste det finnas ett hälsointyg som är utfärdat av officiell veterinär samma dag som djuren och äggen lastas.

Fjäderfän och kläckägg till länder utanför EU

Här kan du läsa om vad som gäller när du exporterar fjäderfän och kläckägg till länder utanför EU.

Om djuren eller kläckäggen ska till Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna gäller samma regler som för att exportera till ett annat EU-land. Läs mer under rubriken Fjäderfän och kläckägg till EU-länder, Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna.

Ta reda på reglerna i mottagarlandet

För att kunna exportera eller ta med dig djur till ett land utanför EU (andra länder än Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna), måste du ta reda på vilka krav som gäller i mottagarlandet. Ta i god tid kontakt med mottagarlandets ambassad eller veterinär­myndighet för att ta reda på det här:

 • Är det möjligt att resa med djuren eller exportera dem till mottagarlandet?
 • Vilka regler gäller i landet dit djuren ska?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel import­tillstånd?
 • Ska djuren vara i karantän eller vaccineras innan transporten?
 • Vilket hälsointyg behövs?
 • Behövs det något särskild godkännande?

Skaffa ett hälsointyg

Ta i god tid kontakt med en officiell veterinär för att se om det finns ett förhandlat hälsointyg som gäller i det landet dit du ska resa eller sälja dina djur till. Om det finns ett förhandlat intyg ska veterinären utfärda det hälsointyget som visar att djuren är friska.

Om det inte finns ett förhandlat hälsointyg ska du ta kontakt med mottagarlandet och ta reda på vilket intyg de godkänner. Om de bara godkänner det egna landets intyg ska du se till att din officiella veterinär får det.

Om det gäller kläckägg och dagsgamla kycklingar kan du fråga om de godkänner Jordbruksverkets generella intyg för export. Om de godkänner det ska en officiell veterinär utfärda det.

Gör eventuellt en exportansökan

Om det krävs en förhandling med mottagar­landet för att kunna exportera djur ska du göra en exportansökan i vår e-tjänst. När exportansökan har kommit in är det vi på Jordbruksverket som sköter förhandlingen med landet. Tänk på att det kan ta lång tid innan förhandlingarna är klara.

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns export­restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Ta reda på vilka regler som gäller för transporten

Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler och krav som gäller för transporten.

Lämna en tulldeklaration

Om du säljer djur till ett land utanför EU ska du lämna en elektronisk tulldeklaration till Tullverket.

Om djuren ska tillbaka till Sverige senare

Om du ska ta tillbaka djur som du tidigare har rest med eller exporterat till ett land utanför EU behöver du ta reda på vad som gäller.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att mejla till oss om du har frågor.

Brevduvor och andra duvor

Ta in brevduvor och andra duvor från andra länder

För att få föra in brevduvor och andra typer av duvor till Sverige måste du ha ett införseltillstånd. Det gäller både duvor från EU och från länder utanför EU. Du måste även ha ett införseltillstånd för att föra in duvor som ska delta i kappflygningar där de flyger ut ur Sverige.

Det är bara vissa länder utanför EU som du kan föra in duvor från. Kontakta Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet om du vill veta vilka länder som är godkända just nu.

Så söker du införseltillstånd

Du ska söka införseltillstånd senast 30 dagar före införseln.

Ansökan kostar 500 kronor och gäller vid ett tillfälle. Betala in pengarna på Jordbruksverkets bankgiro 5693-2486 innan du skickar in din ansökan. Skriv ditt namn och adress och märk betalningen med nummer 10503. Skicka en kopia av kvittot på ansökningsavgiften tillsammans med din ansökan om införseltillstånd.

Nya regler från den 21 april

Den 21 april börja nya regler gälla för dig som vill föra in brevduvor och andra typer av duvor till Sverige på grund av den nya djurhälsoförordningen (AHL). Det innebär bland annat att du inte kommer att behöva söka införseltillstånd. Däremot kommer du att behöva skaffa ett djurhälsointyg som ska ska utfärdas av en officiell veterinär.

Det kommer att finnas mer information här på vår webbplats i samband med att de nya reglerna träder i kraft.

I den här rutan står de nya regler som börjar gälla den 21 april. Resten av sidan innehåller regler som gäller redan nu.

Författningar

Söker efter 2019:7

Söker efter 1994:223

Söker efter 1980:8

Söker efter 1999:134

Söker efter 1995:7

Söker efter 1996:25