Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Nya regler för djurhälsoansvar och biosäkerhetsåtgärder

Hitta på sidan

Den 21 april 2021 börjar nya regler att gälla för ditt ansvar över djurhälsa och biosäkerhetsåtgärder hos dina djur. För dig som håller nötkreatur, grisar, hästar, får, getter eller hägnat vilt innebär reglerna bland annat att du ska minimera risken för att sjukdomar sprids och vidta så kallade biosäkerhetsåtgärder.

Du som är aktör ska ha en god djurhållning och använda veterinärmedicinska läkemedel ansvarsfullt. Du har också ett ansvar för hälsan hos dina djur och ska minimera risken för att sjukdomar sprids, bland annat genom så kallade biosäkerhetsåtgärder. Som aktör räknas varje fysisk eller juridisk person som ansvarar för djur eller djurprodukter, även för en begränsad tidsperiod. Sällskapsdjurshållare och veterinärer är inte aktörer.

Biosäkerhetsåtgärder

Biosäkerhetsåtgärderna är inte specificerade för varje djurslag utan är allmänt hållna i EU:s djurhälsolag. Åtgärderna ska anpassas till djurart och kategori av hållna djur samt produkter, typen av produktion samt de risker som finns kopplat till geografiskt läge och klimatförhållanden och lokala förhållanden och sedvänjor. I vissa fall kan det även vara lämpligt att vidta biosäkerhetsåtgärder för vilda djur. Biosäkerhetsåtgärderna ska genomföras vid behov genom fysiska skydds- och skötselåtgärder. Fysiska skyddsåtgärder kan vara:

  • instängning, stängsling
  • övertäckning med tak
  • nätavskiljning samt rengöring
  • desinfektion och bekämpning av insekter samt gnagare.

Skötselåtgärder kan vara:

  • rutiner för inpassering till och utpassering från anläggningen för djur, djurprodukter, fordon och människor
  • rutiner för användning av utrustning
  • villkor för förflyttningar på grund av olika risker
  • villkor för införsel av djur eller djurprodukter till anläggningen
  • karantän, isolering eller separering av nyligen tillkomna eller sjuka djur
  • ett system för säkert borttagande av döda djur och andra animaliska biprodukter.

Senast uppdaterad: 2020-12-22

Denna modul visas endast online