Ersättning till minkföretag efter Jordbruksverkets beslut om förbud mot parning

Minkföretagare kunde få ersättning för utebliven vinst från pälsproduktion under 2021 med anledning av Jordbruksverkets beslut att förbjuda parning och uppförökning av minkar under 2021. Sista ansökningsdag var den 17 september 2021. Beslut om ersättning har fattats den 19 november 2021.

Vem kan få ersättningen?

Du som är verksam minkföretagare och producerade minkpäls under 2020 kan få ersättning. Med verksam menas att företaget håller minkar under 2021. Det räcker alltså inte med att endast ha de tillstånd som krävs för minkföretag.

De här företagen kan inte få ersättning

Du kan inte få den här ersättningen om företaget

  • är berättigat till försäkringsersättning för begränsningar i pälsproduktionen
  • har fått annat statligt stöd eller ersättning för utebliven vinst till följd av Jordbruksverkets beslut om begränsningar i pälsproduktionen
  • har näringsförbud
  • har skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning
  • är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av EU‑kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Företag som var i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019 kan som huvudregel heller inte få ersättning. Vad som menas med ekonomiska svårigheter kan du läsa mer om på Skatteverkets webbplats.

Minkföretag är normalt sett så kallade mikroföretag. De kan få ersättning även om de befann sig i ekonomiska svårigheter, under förutsättning att de inte omfattas av så kallat kollektivt insolvensförfarande och att de inte har tagit emot undsättningsstöd eller omstruktureringsstöd.

Ansökan om ersättningen

Sista dag att söka stödet var den 17 september 2021. Beslut om ersättning har fattats den 19 november 2021.

Så mycket pengar kan du få

Jordbruksverket betalar ut ersättning för utebliven vinst enligt en schablon som vi beräknar på medelvärdet av antal sålda pälsar under åren 2015–2019, eller färre år då pälsar sålts, multiplicerat med högst 193 kronor. Om du endast varit verksam under 2020 beräknar vi ersättningen på antal sålda pälsar för det året.

Vi beräknar den exakta storleken på ersättningen per päls när ansökningstiden gått ut. Den budget som riksdagen har bestämt för ersättningen är 60 miljoner kronor. Ersättningen kommer att fördelas proportionellt mellan alla som söker. Det innebär att den kan bli lägre än 193 kronor per päls, beroende på hur många pälsar samtliga ansökningar omfattar.

Den sammanlagda ersättningen till ett minkföretag får, tillsammans med eventuellt utbetalat omställningsstöd för stödperioden juni och juli 2020, inte överstiga ett belopp som motsvarar 1 800 000 euro.

Om din ersättning från Jordbruksverket för utebliven pälsproduktion är motsvarande 100 000 euro eller mer krävs att du samtycker till att uppgifter om ersättningen offentliggörs.

Utbetalning

Pengarna betalas ut den 26 november 2021.

Kontroll och uppföljning

Om Jordbruksverket begär det ska du som har fått ersättning lämna de uppgifter och underlag som behövs för kontroll och uppföljning av pengarna som vi har betalat ut.

Den som har fått ersättning är helt eller delvis återbetalningsskyldig om

  • man genom att lämna oriktiga uppgifter, eller på annat sätt har gjort så att ersättningen har bestämts felaktigt eller med för högt belopp
  • ett villkor för ersättningen inte har följts
  • ersättningen av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Om du har frågor

Om du har frågor om ersättningen kan du kontakta smittbekämpningsenheten på Jordbruksverket.

Senast uppdaterad: 2022-09-13