Logotyp Jordbruksverket

Förbud mot parning av mink under 2021

Jordbruksverket har beslutat att förbjuda parning av minkar på landets minkbesättningar. Beslutet är fattat mot bakgrund av den omfattande spridningen av Covid-19 i samhället och konstaterad smitta av SARS-CoV-2 i minkbesättningar hösten 2020, och syftar till att skydda människor och djur under den pågående pandemin.

Ingen pälsproduktion 2021

Jordbruksverkets beslut gäller under perioden 27 januari–31 december 2021. För minknäringen innebär det att farmerna enbart får hålla de befintliga avelsdjuren och inte kommer att ha någon pälsproduktion under 2021. Pälsproduktionen kan återupptas 2022, om pandemiläget tillåter det.

Förbud mot valpning för att skydda människor och djur

Den 23 oktober 2020 konstaterades det första fallet av SARS-CoV-2 på mink, på en minkfarm i Blekinge. Under hösten bekräftades smitta på sammanlagt 13 besättningar. Mot bakgrund av detta så har Jordbruksverket beslutat att förbjuda parning på landets minkfarmer under 2021.

Under rådande förhållanden är det olämpligt ur smittskyddssynpunkt att öka antalet minkar i landet genom exempelvis valpning. Förbudet gäller även mot att öka antalet minkar på annat sätt, genom exempelvis import. De avelsdjur som finns kvar efter höstens pälsning får vara kvar.
Beslutet är taget med stöd i lagen om provtagning av djur, och mot bakgrund av SVA:s och Folkhälsomyndighetens riskbedömning.

Fortsatta restriktioner för samtliga minkfarmer

Jordbruksverket beslutade den 15 januari 2021 om fortsatta restriktioner för samtliga minkfarmer, som bland annat innebär förbud mot förflyttning av levande minkar. Det är också mycket viktigt att all personal på landets minkanläggningar följer rekommendationerna från Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten, för att minska risken för fortsatt spridning av SARS-CoV-2.