11 November 2022

Skrivartävling: Hur hade en värld utan djurförsök sett ut?

Sveriges 3R-center och Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål anordnar under vårterminen 2023 en nationell skrivartävling för gymnasiet. Det bästa bidraget vinner 15 000 kronor till klasskassan.

I hundratals år har vi människor använt djurförsök för att söka ny kunskap om människor, djur och miljö. Vi använder djurförsök för att lära oss mer om sjukdomar och för att testa om nya vaccin och läkemedel fungerar. Vi använder också djurförsök för att se om nya ämnen och material är säkra att använda för människor, djur och miljö.

Föreställ dig hur en värld utan djurförsök hade sett ut

Vi vill att eleverna beskriver hur en värld utan djurförsök skulle se ut och hur den hade skiljt sig från vår verklighet. Hur skulle vi studera mänskliga sjukdomar och nya ämnen eller kemikalier i en värld utan djurförsök? Hade vi haft mer eller mindre kunskap än den vi har idag?

Skriv och vinn pengar till klasskassan

I vår skrivartävling uppmuntrar vi gymnasieelever att beskriva hur de föreställer sig att en värld utan djurförsök hade kunnat se ut.

Under vårterminen 2023 kommer gymnasieelever från hela Sverige att kunna skicka in sina bidrag och delta i tävlingen där det bästa bidraget vinner 15 000 kronor till klasskassan.

Berättande text och poesi

Tävlingen bygger på att eleverna skriver berättande texter. Det finns många olika typer av berättande texter. Eleverna får röra sig inom det skönlitterära med exempelvis sagor, noveller, science fiction, skräck eller äventyrshistorier. I tävlingen välkomnas även poesi i olika former.

Koppling till svenska - centralt innehåll

Svenska 1

  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik.
  • Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.

  Svenska 2

   • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter.
   • Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.

   Svenska 3

   • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
   • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

   Skrivande

   • Skriftlig framställning av olika slags texter, med fokus på informerande, berättande och argumenterande journalistiska texter, och av skönlitterära texter av olika slag.
   • Skriftlig framställning av längre text alternativt några kortare texter, som kan vara av skönlitterär eller icke-skönlitterär karaktär.
   • Berättande i texter som har som syfte att informera, utreda, övertyga och underhålla.
   • Textuppbyggnad, sammanhang i text, textmönster och språk i såväl skönlitteratur som i andra typer av texter.

   Datum och villkor

   Tävlingen öppnar den 1 februari 2023 och sista dag för inlämning är den 28 februari 2023. Prissumman på 15 000 kronor betalas ut till klassen, inte till en enskild elev.

   En jury med olika kompetenser kommer att bedöma bidragen och utse en vinnare.

   Intresseanmälan

   Gör en intresseanmälan redan idag, så får du mer information när tävlingen öppnar. Det är inte bindande på något sätt.

   Du gör din intresseanmälan här senast den 31 januari

   Senast uppdaterad: