2 Juli 2021

Samarbete för att driva fram nya testmetoder

En av 3R-centrets viktigaste uppgifter är att stödja svenska myndigheter i deras strategiska 3R-arbete. Vårt samarbete med Kemikalieinspektionen skapar nytta – både i Sverige och internationellt – och vi lär av varandra.

Två vuxna håller ett barn i handen mellan varandra och lyfter upp barnet i luften. De går över en äng med högt gräs. Solen är på väg att gå ner. Ett stort träd syns längre bort i höger hörn.

Kemikalieinspektionens arbete handlar om att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. 3R är en viktig del i det regulatoriska arbetet.

Ett antal svenska myndigheter kommer på olika sätt i kontakt med djurförsök och dessa myndigheter ska ha en strategisk plan för sitt 3R-arbete. Förra året publicerade Sveriges 3R-center en kartläggning av myndigheternas strategier och pågående 3R-arbete. Kemikalieinspektionen är en av dessa myndigheter och vi har ett nära samarbete på flera områden.

Kemikalier och 3R

Kemikalieinspektionens arbete handlar om att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Myndigheten kommer i kontakt med 3R bland annat i sitt regulatoriska arbete med att utvärdera verksamma ämnen och att godkänna växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Dessutom kommer myndigheten i kontakt med 3R vid utvärdering av ämnen inom den europeiska kemikalielagstiftningen Reach och i arbetet med förslag till harmoniserad klassificering och märkning. Själva dataunderlaget kommer ofta från OECD-tester på djur och lagarna ställer krav på att beakta 3R.

Samarbete på nationell nivå

Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål har i uppdrag att stödja svenska myndigheter som kommer i kontakt med djurförsök på olika sätt. Kemikalieinspektionen stöttar utvecklingen och användningen av djurförsöksfria metoder inom det regulatoriska området.

Anne-Lee Gustafson som är toxikolog på Kemikalieinspektionen berättar:

— Vi bidrar till utvecklingen av nya metoder inom ramen för OECD:s testmetodarbete, där vi är nationella koordinatorer. I det arbetet är det viktigt med dialog mellan myndigheter och forskare, och med dem som utvecklar och använder testmetoder. Tillsammans med Nationella kommittén har vi större möjligheter till en bra dialog.

Det handlar också om att öka förståelsen för hur vägen ser ut från utveckling av nya metoder till användningen av dem. Här menar Anne-Lee Gustafson att 3R-centret kan fylla en viktig funktion som en nationell mötesplats för olika intressenter.

Svenska experter i OECD:s testmetodprogram

Kemikalieinspektionen är nationell koordinator för OECD:s arbete med att ta fram validerade och globalt harmoniserade metoder för att testa allmänkemikalier och bekämpningsmedel. Testmetoder som är godkända av OECD, och därmed kallas testriktlinjer, lyfts i sin tur in i EU:s förordning om testmetoder.

— Kemikalieinspektionen prioriterar OECD:s arbete med testmetoder, säger Anne-Lee Gustafson. Dessa metoder är avsedda för regulatoriskt bruk; de är därför validerade, vilket betyder att man har fastställt metodens tillförlitlighet och relevans för ett visst ändamål. Resultat från en OECD-testriktlinje som genomförts enligt god laboratoriesed ska godtas för bedömning av ämnets hälso- och miljöfarlighet i alla OECD:s medlemsländer. 

Hon fortsätter:

— Det här är grundläggande för att vi på global nivå ska få ett gemensamt underlag vid utvärdering av kemikalier, men det bidrar också till en begränsning av djurförsök och att onödig upprepning av testning undviks. Därmed minskar även kostnaderna för myndigheter och industri.

OECD:s arbete med testmetoder sker till stor del i olika arbetsgrupper med experter från myndigheter, akademi, forskningsinstitut, industri samt miljö- och djurskyddsorganisationer. Kemikalieinspektionen ansvarar för att nominera svenska experter till dessa expertgrupper. Experterna agerar utifrån sin vetenskapliga expertis, medan ansvaret för de regulatoriska aspekterna alltid ligger hos Kemikalieinspektionen.

Inom OECD:s testmetodprogram är 3R en viktig fråga. Kemikalieinspektionen och Sveriges 3R-center samverkar när det gäller att hitta tänkbara experter. 3R-centret bidrar med stöd och samordning, och kan finansiera experternas insats.

Kaisa Askevik som är projektledare på 3R-centret berättar:

— Vi har regelbundna avstämningar i arbetet med testmetodprogrammet. Vi stämmer av vilka projekt från OECD som har en uttalad 3R-inriktning och som vi utifrån våra respektive uppdrag bör prioritera. När vi sedan knutit en expert till projektet samordnar vi på centret så att experten får rätt stöd och resurser.

Samarbete i projekt

Ett annat europeiskt samarbete som Kemikalieinspektionen deltar i, tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden och Sveriges 3R-center, är projektet PEPPER. Det står för ”Public-private platform for the pre-validation of endocrine disruptor characterization methods” och leds från Frankrike.

I projektet identifierar, prioriterar och pre-validerar man metoder som bedöms behövas regulatoriskt, och som i olika kombinationer kan bidra till att ersätta traditionella djurmodeller för att testa hormonstörande ämnen. Målet är att skynda på utvecklingen av sådana metoder så att de snabbare kan bli regulatoriskt accepterade. Man vill även göra det möjligt för företag inom den kemiska sektorn att redan i sitt utvecklingsarbete kunna identifiera och utesluta ämnen med oönskade hormonstörande egenskaper.

— Projektet har sin grund i ett fördjupat samarbete mellan Sverige och Frankrike, berättar Margareta Halin Lejonklou som arbetar som toxikolog på Kemikalieinspektionen. Tillsammans vill vi nå ett mer innovativt och grönare EU. PEPPER är ett exempel på hur privat och offentlig sektor kan samarbeta för att öka hastigheten i valideringsprocessen.

Kemikalieinspektionen tog, på uppdrag av miljödepartementet, tidigt kontakt med RISE för att höra om de kunde tänka sig att ha en koordinerande roll i PEPPER för Sveriges räkning, men också göra faktiska utvärderingar av föreslagna tester i projektet. Senare kom även 3R-centret med i bilden, vilket Margareta Halin Lejonklou menar är värdefullt utifrån 3R-centrets roll som nationell samlingspunkt när det gäller att främja arbetet med djurförsöksfria metoder.

Gemensamma seminarier

Som ett led i 3R-centrets samarbete med svenska myndigheter anordnar vi tillsammans olika seminarier för att lära av varandra.

— Det finns ett stort behov av att sprida kunskap om alternativa metoder för regulatoriskt bruk, menar Adina Giorgiana Tenie, utredare på Kemikalieinspektionen. För att öka förståelsen och acceptansen för alternativa metoder är det därför viktigt att tydliggöra kraven på kvalitetssäkring och på valideringsprocessen. I gemensamma seminarier behandlade vi just dessa frågor och gav också möjlighet att utbyta erfarenheter på området.

Per E Ljung på 3R-centret instämmer:

— Den här typen av seminarier är ett bra exempel på hur vi på 3R-centret kan stödja myndigheter i deras 3R-arbete, vilket är en av våra viktigaste uppgifter. Genom att hålla seminarier tillsammans får vi på centret dessutom en större inblick i myndighetens verksamhet och behov.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: