14 Februari 2022

Horisont Europa med 3R i fokus

EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation heter Horisont Europa och har en budget på 95,5 miljarder euro. Sveriges 3R-center har gått igenom programmet för att hitta möjligheter och relevans för 3R.

Horisont Europa är EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation som pågår mellan 2021–2027. Det är efterföljaren till ramprogrammet Horisont 2020.

Programmets budget är 95,5 miljarder euro, vilket även inkluderar 5,4 miljarder euro från EU:s program för återhämtning från covid-19-krisen.

Vad är syftet med Horisont Europa?

Syftet med programmet är att stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund, stödja forskning och innovation från idé till marknad och det ska komplettera nationell och regional finansiering. Programmet bidrar också till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling och främjar konkurrenskraft och tillväxt inom EU.

Horisont Europa ska säkerställa att EU:s arbete inom vetenskap och teknik gör skillnad när det gäller att möta stora globala utmaningar inom kritiska områden som hälso- och sjukvård, säkerhet, föroreningar och klimatförändringar.

Vad innehåller Horisont Europa?

Ramprogrammet Horisont Europa består av tre pelare:

  • Pelare 1: vetenskaplig spetskompetens
  • Pelare 2: globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft
  • Pelare 3: ett innovativt Europa.

Pelare 1

Den här pelaren ger stöd till grundforskning av hög kvalitet genom Europeiska forskningsrådet och ökar investeringarna i infrastruktur. Här ingår även Marie Skłodowska-Curie-åtgärder, som finansierar forskares rörlighet, utbildning och karriärutveckling.

Pelare 2

Pelare 2 stödjer forskning och innovation som rör samhällsutmaningar och industriteknik fördelade i sex olika kluster: 1) hälsa, 2) kultur, 3) civil säkerhet, 4) digital teknik och industri, 5) klimat, energi och mobilitet samt 6) livsmedel, naturresurser och miljö.

Pelare 2 omfattar även den verksamhet som EU-kommissionens forskningscentrum Joint Research Centre gör. Förutom kluster finns det här även fem uppdrag med specifika mål.

Pelare 3

Den tredje och sista pelaren är inriktad på ökat genomslag och banbrytande innovation. Här finns bland annat Europeiska innovationsrådet, som erbjuder en kontaktpunkt för innovatörer med potential att skapa marknader för framtiden.

Vad gäller svenskt deltagande i Horisont Europa?

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa för att stärka det svenska deltagandet och befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation. Sverige har som mål att ha ett högt deltagande och att vi ska beviljas mer än 3,7 % av alla beviljade medel inom programmet.

På vilket sätt är Horisont Europa relevant för 3R?

Genom att delta i programmet kan du som sökande få finansiering för att ta fram, utveckla, validera eller använda djurförsöksfria metoder. Du kan också bidra till att uppnå olika mål i programmet genom att använda alternativa metoder för att ersätta, minska och förfina djurförsök.

Vilka bidrag går att söka för forskning och 3R?

Inom pelare 2 och de olika samhällsutmaningarna, finns det flera definierade projekt som har fokus på 3R. Det handlar om projekt inom miljö, hälsa, nya tekniker och material. Sveriges 3R-center har gått igenom alla kluster och identifierat relevanta projekt inom 3R och för vilka man kan söka bidrag under 2022.

Vi har listat alla projekt i en tabell med relevans för 3R, område, datum för ansökan och kontaktinformation. Varje projekt har en nationell kontaktpunkt som ger stöd och vägledning vid frågor om att delta i Horisont Europa. 

Bidrag att söka för forskning som främjar 3R
Relevans för 3RAnsökanSista datumNationell kontaktpunkt

Risk- och toxicitetbedömning i materialdesign

HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-23: Safe- and sustainable-by-design organic and hybrid coatings

30 mars 2022

Vinnova, kluster 4

Vetenskapsrådet, kluster 4

Nanotoxikologi, utveckling, validering och förslag av tester till OECD

HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-35: Advanced characterisation methodologies to assess and predict the health and environmental risks of nanomaterials

5 april 2022

Vinnova, kluster 4

Vetenskapsrådet, kluster 4

AI och maskininlärning för beslutsfattande i tillsynsmyndigheter

HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-02: New methods for the effective use of real-world data and/or synthetic data in regulatory decision-making and/or in health technology assessment

21 april 2022

Vinnova, kluster 1

Vetenskapsrådet, kluster 1

Bioelektronik, bioteknik, sensorer, grafen

HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-19: 2D materials-based devices and systems for biomedical applications

16 november 2022

Vinnova, kluster 4

Vetenskapsrådet, kluster 4

Robotteknik

HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-06: Pushing the limit of physical intelligence and performance

16 november 2022

Vinnova, kluster 4

Vetenskapsrådet, kluster 4

Artificiell intelligens (AI)

HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-02: European Network of AI Excellence Centres: Expanding the European AI lighthouse

16 november 2022

Vinnova, kluster 4

Vetenskapsrådet, kluster 4

Senast uppdaterad: