Logotyp Jordbruksverket

Djurteknikerns roll i forskning

Vårt senaste temanummer om 3R fokuserar på djurteknikerns roll inom forskningen. Det handlar bland annat om fortbildning, psykisk hälsa och vikten av kommunikation.

Fyra gånger om året publicerar Sveriges 3R-center ett fördjupande temanummer om 3R på engelska, som kallas Focus on the 3Rs. I juni är temat djurteknikerns roll inom forskning. I ett antal artiklar belyser vi yrkesrollen, dess utmaningar och möjligheter och dess betydelse för forskning med djur.

Här följer en sammanfattning på svenska.

Sara Barr: ny ledamot i Nationella kommittén

I en intervju med Sara Barr, 3R-koordinator på Göteborgs universitet, får du veta mer om Saras erfarenheter som djurtekniker och djurvårdare från olika verksamheter. Sara har bland annat utvecklat 3R-arbetet på AstraZeneca, arbetat som avdelningschef på djurparken Nordens Ark och koordinerar idag 3R-arbetet på Göteborgs universitet. Hon sitter med i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd. Sedan februari i år är hon även ledamot i Nationella kommittén.

Sara beskriver djurteknikern som forskarens extra ögon och öron i djurhuset, med deras dagliga tillsyn och koll på djurens välmående. Hon beskriver relationen mellan djurtekniker, veterinär och forskare som en allians för djurvälfärden, där alla har en viktig och egen roll i själva studien. Djurteknikerns kunskap om djuren är av största vikt i en djurstudie.

Sara lyfter också fram fortbildning för djurtekniker och 3R-centrets roll för detta nationellt. Vi måste erbjuda rätt utbildningar, aktuell forskning och information, men också se till att den blir tillgänglig. Andra viktiga insatser enligt Sara, är centrets nationella nätverk och den årliga träffen för alla tekniker. Att dela sina erfarenheter med andra kan hjälpa i ett svårt yrke och här kan centret fylla en funktion genom att göra det möjligt.

Djurtekniker: ett psykiskt påfrestande arbete

Idag är det uttalat att djurtekniker har ett psykiskt påfrestande arbete. På ett möte för djurtekniker som 3R-centret anordnade i början av året var det flera som uttryckte att 3R-centret bör arbeta för att öka kunskapen om djurteknikers välmående och dess påverkan på arbetet och forskningen.

Det har länge varit känt att personal som arbetar inom vård och omsorg riskerar psykisk ohälsa på grund av ett mentalt påfrestande och slitsamt arbete. Känslorna blir helt enkelt för stora att hantera utan stöd. En nyligen publicerad artikel i Science visar hur så många som 95 % av djurteknikerna i en studie uppvisade utmattningssymtom (compassion fatigue) kopplat till sitt yrke.

3R-centret har varit i kontakt med svenska djurtekniker i arbetet med fokusbrevet. Flera av dem vittnar om psykisk ohälsa kopplat till ingrepp på djuren, men också vid misstag eller fel som kan ske inom den dagliga skötseln. Många upplever ensamhet i yrket, att man inte har någon att prata med om svåra saker. Ett återkommande citat är "Jag trodde bara det var jag".

Tips och verktyg för att hantera psykisk ohälsa

Vi har samlat ett antal verktyg som kan hjälpa enskilda tekniker, deras chefer och verksamheter att förebygga psykisk ohälsa i yrket. Det handlar om utbildningsinsatser, samtalsstöd, kollegialt stöd, återhämtning, att hantera skuld och skam, att uppmärksamma försöksdjurens betydelse och att arbeta med 3R.

Kommunikation mellan olika professioner

Kommunikation mellan olika professioner på en försöksdjursanläggning är avgörande för en forskningsstudies resultat. Då djurteknikern är den profession som står närmast djuren och kan avläsa deras mående, är deras kommunikation med forskare och veterinären avgörande för att studien ska flyta på och gå rätt hela vägen. Om något oväntat sker med djuren, är djurteknikern ofta den som först kan se och förstå vad som hänt och vad det kan få för effekter på resultatet.

På försöksdjursanläggningar är veterinären ansvarig för djurens välfärd. Med hjälp av djurtekniker, som tillbringar all sin arbetstid bland djuren, kan beslut om djurens välfärd fattas fortare och på säker grund. För att underlätta kommunikationen finns tips på ordlistor och lexikon att använda. Även veterinärer och forskare behöver kommunicera för att studiens innehåll ska stå helt klart för alla inblandade och för att främja djurens välfärd.

Nationell träff med djurtekniker

I februari anordnade 3R-centret en träff för landets alla djurtekniker. Intresset var stort och många var på plats i Stockholm där träffen hölls. Deltagarna fick ta del av varandras erfarenheter, bland annat började dagen med att en medarbetare på 3R-centret berättade om en egen negativ erfarenhet i syfte att etablera en trygg och tillitsfull atmosfär i rummet. Att dela med sig till varandra var en röd tråd i programmet.

Träffen bestod av två olika workshoppar, där deltagarna fick jobba tillsammans. De fick dels använda konkreta exempel för att öva på hälsoinventering av djur. Dels fick de diskutera scenarier relaterade till känslor och psykisk ohälsa kopplat till arbetet som djurtekniker. Deltagarna ta del av tips och verktyg för hur man kan hantera svårigheter och dilemman i arbetet med försöksdjur. Flera deltagare öppnade upp sig för gruppen och berättade om sina egna erfarenheter.

Nationellt nätverk

Sveriges 3R-center driver sedan några år ett nationellt nätverk för djurtekniker och annan djurhälsopersonal. Nätverket delar information, får tips och utskick från 3R-centret om ny kunskap, aktiviteter och utbildningar. Idag är 80 tekniker medlemmar i nätverket. Om du är djurtekniker och vill vara med i nätverket, kan du kontakta oss på 3R-centret.

Fokusbrevet i sin helhet

Du kan läsa hela fokusbrevet på engelska.