Logotyp Jordbruksverket

Om oss

Sveriges 3R-center är en samlande arena för kunskap och drivkraft när det handlar om att ersätta, minska och förfina djurförsök i Sverige. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

Sveriges 3R-center

Sveriges 3R-center arbetar för en ökad djurvälfärd och för att färre djur ska användas i försök. Vår verksamhet ska bidra till att det svenska 3R-arbetet går framåt och att svensk forskning blir bättre.

Sveriges 3R-center ska:

 • samla, bearbeta och sprida information om 3R
 • ge råd och rekommendationer om 3R
 • stödja myndigheter i deras strategiska arbete med 3R-frågor
 • främja gemensam användning av organ och vävnader
 • ta fram, bedöma och sprida bästa praxis i försöksdjursrelaterade frågor.

Sveriges 3R-centers kansli är placerat på Jordbruksverket i Jönköping.

Bildandet av Sveriges 3R-center

Sveriges riksdag beslutade 2014 att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för 3R-frågor och Jordbruksverket fick i uppdrag att inleda arbetet. I december 2016 beslutade riksdagen att finansiera ett kunskapscentrum och Sveriges 3R-center invigdes i november 2017.

Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Varje medlemsland i EU ska utse en nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Det framgår av EU:s försöksdjursdirektiv. Jordbruksverket inrättade Sveriges nationella kommitté 2013.

Nationella kommitténs uppdrag är att:

 • ge råd och stöd till svenska djurskyddsorgan och berörda myndigheter när det gäller att föda upp, skaffa, hålla, sköta och använda försöksdjur samt den etiska prövningen av djurförsök
 • stödja djurskyddsorganen för att de ska kunna ge information till varandra om sitt arbete
 • dela med sig av bästa praxis och samarbeta med övriga verksamheter och kommittéer i Europa
 • fungera som styrgrupp till Sveriges 3R-center.

Kommitténs uppdrag som styrgrupp för Sveriges 3R-center innebär att de ska prioritera centrets arbete. De beslutar bland annat vilka råd och rekommendationer som vi ska ge ut.

Kommitténs ledamöter

Den nationella kommittén består av en ordförande, en vice ordförande, tio ledamöter och fyra ersättare. Ledamöterna kommer från akademin, näringen och olika intresseorganisationer. De har kompetens och erfarenhet inom djurskydd, veterinärmedicin och olika forskningsområden.

Följande organisationer är representerade i nuvarande Nationella kommittén:

 • Jordbruksverket (ordförande)
 • Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Göteborgs universitet
 • Karolinska Institutet
 • Linköpings universitet
 • Stockholms universitet
 • Uppsala universitet
 • AstraZeneca
 • Key2Compliance
 • Djurskyddet Sverige

Expertgrupp

Nationella kommittén har även en separat expertgrupp knuten till sitt arbete. Utöver den expertis som redan finns inom Nationella kommittén, fungerar expertgruppen som en arbetsgrupp med kunskap inom djurskydd, djurfria metoder och etik.

Expertgruppen får uppgifter från Nationella kommittén eller 3R-centret och kan även lyfta egna förslag till kommittén för beslut. Gruppen består av en ordförande och sju ledamöter med stor erfarenhet inom etik, etologi, förfining och ersättningsmetoder.

Nationella kommitténs årsberättelse och protokoll från sammanträde

Nationella kommittén och Sveriges 3R-center skriver varje år en årsberättelse där vi redovisar vår verksamhet.

Vi publicerar också protokollet från Nationella kommitténs senaste sammanträde.

Författningar

Söker efter 2017:44

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att kontakta oss på Sveriges 3R-center om du har frågor om oss eller Nationella kommittén.