Nya krav för rapportering av djursjukdata från 2023

Sedan den 1 januari 2023 finns krav för alla med­lems­länder inom EU att samla in och rapportera upp­gifter om försäljning och användning av antimikrobiella läke­medel till djur. Uppgifterna om användning kommer att hämtas från inrapporteringen av djursjukdata för läke­medels­behandlingar utförda efter den 1 januari 2023.

För dig som är veterinär innebär det här i korthet att du behöver ange nya djurslagskoder vid behandlingar av nötkreatur, gris, fjäderfä och fisk. Du kan inte längre rapportera vare sig på blankett eller via excelfiler.

Så här rapporterar du

Du kan rapportera uppgifterna via e-tjänsten Djursjukdata eller ett journalföringssystem som är validerat av Jordbruksverket.

Anledningen till att vi tagit fram e-tjänsten är att det finns särskilda krav på att de insamlade uppgifterna ska hålla en viss kvalitet. E-tjänsten har därför inbyggda valideringssteg som minskar risken för felrapportering av djursjukdata.

Inläsningstjänsten i Söderhamn har upphört. Det är inte längre möjligt att rapportera via excelfil.

Det är kostnadsfritt att använda Jordbruksverkets e-tjänst, men kräver inloggning med hjälp av e-legitimation. Anslutning till ett databaserat journalföringssystem kan medföra en kostnad beroende på vilket system du väljer.

Du som i dag rapporterar via ett journalföringssystem

För att rapportera via ditt journalföringssystem behöver du kontrollera att systemet är validerat av Jordbruksverket och anslutet till vårt API. Kontakta leverantören till ditt journalföringssystem för att kontrollera detta. Journalföringssystemen kontaktar Jordbruksverket via mejl för att få mer information om hur man ansluter och validerar systemet. Kontakta i så fall Jordbruksverket via mejl för att få mer information om hur man ansluter och validerar systemet.

I dagsläget har följande journalföringssystem meddelat att de har för avsikt att validera sig för att bli godkända av Jordbruksverket:

 • Agitura
 • Djurloggen
 • DoLittle
 • Link journal
 • Sanimalis/PROVET Cloud
 • VetManager

Uppdaterade djurslagskoder

För att rapporterad data ska bli så likvärdig och jämförbar som möjligt mellan medlems­länderna måste uppgifter om insamlandet ske på likartat sätt. Den euro­peiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har därför utarbetat en manual för hur de olika djurslagen ska kategoriseras.

I Sveriges rapportering till EU krävs en uppdelning av flera av de livsmedelsproducerande djurslagen där besättningens produktionsform framgår. Den manual för djurslagskoder som EMA har tagit fram är inte direkt gällande för Sverige. Jordbruksverket har anpassat manualen efter Svenska förhållanden i dialog med branschen. Det är den Svenska manualen som beskriver hur du som veterinär ska välja vilken djurslagskod som du ska rapportera.

Djurslagskoderna har du tidigare hittat som 2-siffriga koder på baksidan av praktikjournalen.
Nu hittar du djurslagskoderna i baslistan och i manualen för djurslagskoder.

Rapportering till EU

Kravet på rapportering av uppgifter om användning av antimikrobiella läkemedel till EU införs stegvis för olika djurslag och djurslagskategorier från och med 2024.

Första steget – insamling av data från 2023

Första steget innebär alltså insamling av uppgifter om användning av antimikrobiella läkemedel från 2023 för olika produktionsformer för nötkreatur, gris, kalkon, slaktkyckling och värphöns. Jordbruksverket ska rapportera de insamlade uppgifterna till EU senast den 30 september 2024.

Nötkreaturen delas in i fyra kategorier (produktionsformer) medan gris, hönsfåglar och kalkoner delas in i två kategorier (produktionsformer) vardera.

För definitioner av de olika kategorierna se manualen för djurslagskoder.

Nötkreatur (Bos taurus)

 • Nöt (mjölkproduktion)
 • Nöt (köttproduktion med moderdjur)
 • Nöt (köttproduktion utan moderdjur)
 • Nöt (övrig nöt)

Gris (Sus scrofa domesticus)

 • Gris (köttproduktion)
 • Gris (livdjursproduktion)

Slaktkyckling (Höns Gallus gallus domesticus)

 • Slaktkyckling (livdjursproduktion)
 • Slaktkyckling (köttproduktion)

Värphöns (Höns Gallus gallus domesticus)

 • Värphöns (livdjursproduktion)
 • Värphöns (äggproduktion)

Kalkon (Meleagris gallopavo domesticus)

 • Kalkon (livdjursproduktion)
 • Kalkon (köttproduktion)

Andra steget – insamling av data från 2026

Andra steget från 2026 innebär att uppgifter om användning av antimikrobiella läkemedel även ska redovisas för alla övriga livsmedelsproducerande djur som får, get, häst, odlad fisk, kanin (livsmedelsproducerande) och övriga fjäderfän. Rapporteringen ska göras senast den 30 juni 2027.

Tredje steget – insamling av data från 2029

Tredje steget från 2029 innebär att uppgifter om användning även ska redovisas för hundar, katter, samt räv och mink som hålls för produktion av päls. Rapporteringen ska göras senast den 30 juni 2030.

Har du frågor?

Har du frågor om rapportering av djursjukdata, kontakta oss via mejl.

Författningar

Söker efter 2019:25

Senast granskad: 2023-02-02