Ansökan om att bilda leaderområde

Hitta på sidan

Här ansöker du om att bilda leaderområde för perioden 2023–2027.

Sista dag att ansöka om att bilda leaderområde är den 15 oktober 2021.

Mer information:

Så här fyller du i ansökan

Uppgifter om sökande

Ange namn, adress, person- eller organisationsnummer och e-postadress.

Uppgifter om kontaktperson

Fyll i uppgifter om den person som har ansvarat för eller samordnat projektet och som kan svara på eventuella frågor och kan ta emot eventuell begäran om komplettering av strategin.

Utvecklingsområde

Ange namnet för det tänkta leaderområdet som utvecklingsstrategin ska täcka.

Ange det geografiska området

Här ska du markera i rullistorna vilka regionala statistikområden (RegSO) som kommer att ingå i det geografiska området. Observera att geografiska områden inte får överlappa mellan utvecklingsområden. Du kommer att ha möjlighet att komplettera om ert område överlappar med andra utvecklingsområden.

Bilagor

Lokal utvecklingsstrategi med tillhörande bilagor

Den lokala utvecklingsstrategin ska laddas upp som en fil i Word-format i e‑tjänsten. Även bilagorna som hör till strategin ska laddas upp som filer i Word-format, en fil per bilaga. Strategin och bilagorna ska alltså vara i olika filer. Anledningen till att bilagorna ska vara i egna filer är för att det ska vara enklare att justera i dem vid eventuella ändringar.

Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring ska du endast bifoga för de kommuner som inte lämnat avsiktsförklaring vid ansökan om det förberedande stödet. Avsiktsförklaringen styrker att de kommuner som ingår i det lokala partnerskapet står bakom arbetet med att ta fram och skriva utvecklingsstrategin.

Intyg om firmatecknare

Intyget visar vem som har rätt att skriva under ansökan om att bilda leaderområde. Du behöver inte skicka med något intyg om du som sökande är ett företag. För ideella föreningar kan du styrka behörigheten att skriva under med exempelvis ett konstituerande styrelseprotokoll från ett årsmöte. För att styrelseprotokollet ska kunna gälla som underlag får det inte vara äldre än ett år.

Fullmakt

Om någon annan än firmatecknaren skriver under ansökan om att bilda leaderområde ska fullmakten vara undertecknad av firmatecknaren. Av fullmakten ska det framgå hur länge den är giltig.

Försäkran

Kryssa i försäkran som är obligatorisk.

Kontakta oss

Kontakta Jordbruksverket om du har frågor om ansökan om att bilda leaderområde.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i ansökan för ändamålen registrera och hantera uppgifter för beslutshantering, uppföljning och tillsyn.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast uppdaterad: