Ansökan om att starta leaderområde

Ansökan för att starta leaderområde för perioden 2023–2027 stängde den 15 oktober. Du kan fortfarande komplettera vissa bilagor fram till den 1 april 2023.

Sista dag att ansöka om att starta leaderområde var den 15 oktober 2022. Ansökan var enbart öppen för de partnerskap som fått sina utvecklingsstrategier prioriterade av Jordbruksverket.

Mer information:

Uppgifter i ansökan

Uppgifter om sökande

Ange namn, adress, person- eller organisationsnummer och e-postadress.

Uppgifter om kontaktperson

Fyll i uppgifter om den person som har ansvarat för eller samordnat arbetet och som kan svara på eventuella frågor och kan ta emot eventuell begäran om komplettering.

Utvecklingsområde

Ange namnet för ert leaderområde för perioden 2023–2027.

Ange ändringar i det geografiska området

Här ska du ange ifall ni har gjort ändringar i ert geografiska område sedan ni ansökte om att bilda leaderområde.

Bilagor

Om det är möjligt önskar vi att du skickar in alla bilagor samtidigt, eller att du kompletterar med alla återstående bilagor vid ett tillfälle, i stället för att komplettera vid flera tillfällen.

Obligatoriska bilagor

De här bilagorna ska du ha skickat in senast den 15 oktober 2022 för att ansökan ska räknas som inkommen:

 • Lokal utvecklingsstrategi – strategin ska vara skriven enligt mallen för lokala utvecklingsstrategier
 • Finansieringsplan (bilaga 3)
 • Urvalskriterierna (bilaga 4)
 • Giltig fullmakt eller intyg om firmatecknare
 • Jordbruksverkets meddelande till er om prioritering

Tänk på att ha rätt EU-logotyp i strategin som du skickar in.

Bilagor som du kan skicka in i efterhand

De här bilagorna kan du skicka in i efterhand men senast den 1 april 2023:

 • Bilagor som kan ha ändrats sedan du skickade in ansökan om att bilda leaderområde
 • Föreningens styrelse och stadgar där följande uppgifter framgår:
  • Dokument som styrker bildandet av föreningen
  • Protokoll från konstituerande styrelsemöte
  • Underlag som styrker att styrelsens ledamöter är över 18 år, har geografisk spridning och att ingen sektor får ha mer än 49 procent av rösterna
  • Medlemsregister
  • Valberedningens sammansättning
  • Stadgarna ska ange antalet styrelseledamöter samt eventuella ersättare
 • Besluts- och arbetsordning eller delegationsordning
 • Medfinansieringsintyg

Anställningsbevis eller avtal om köpt tjänst av personal för minst två personer kan skickas in till Jordbruksverket senast fyra månader efter det datum då ni får ert startbeslut.

Försäkran

Kryssa i försäkran som är obligatorisk.

Kontakta oss

Kontakta Jordbruksverket om du har frågor om ansökan om att starta leaderområde.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i ansökan för ändamålen registrera och hantera uppgifter för beslutshantering, uppföljning och tillsyn.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast uppdaterad: 2023-01-27