Förberedande stöd inom Leader

Här ansöker du om förberedande stöd inom Leader.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Ansökan om utbetalning är öppen och du som blivit beviljad förberedande stöd del 2 kan ansöka om slututbetalning.

Ansökan om utbetalning stänger den 15 april 2023.

Det förberedande stödet är uppdelat i två delar. Första delen söker du för mobilisering och för att skriva utvecklingsstrategin. Andra delen av stödet kan de som blir prioriterade av Jordbruksverket söka. Det är avsett för komplettering av utvecklingsstrategin samt för bildandet av en lokal aktionsgrupp (LAG).

På vår sida om förberedande stödet kan du läsa mer om stödet.

Anvisning till e-tjänsten

Så här fyller du i blanketten

A. Uppgifter om stödmottagare

Namn, adress och organisationsnummer måste du fylla i för att ansökan ska räknas som en giltig ansökan när den kommer in till Jordbruksverket. Ange organisationens eller företagets adress om du är en juridisk person.

B. Uppgifter om kontaktperson

Fyll i uppgifter om den person som har lett eller samordnat arbetet och som kan svara på eventuella frågor.

C. Utvecklingsområde

Ange namnet för det område som utvecklingsstrategin täcker.

D. Söker utbetalning av klumpsumma för förberedande stöd del 2

Här anger du att du söker stöd för den klumpsumma som Jordbruksverket beviljade dig stöd för. Tänk på att enbart ansöka om de 67 procent som Jordbruksverket beviljat dig.

E. Kontonummer

Ange det kontonummer som du vill att Jordbruksverket ska betala ut det förberedande stödet till.

F. Lokal utvecklingsstrategi

Här ska du ladda upp:

  • Lokala utvecklingsstrategi
  • Finansieringsplan
  • Urvalskriterier för projektprioritering
  • Jordbruksverkets meddelande om prioritering
  • Giltig fullmakt eller intyg om firmatecknare.

G. LAG är bildad

Här ska du ladda upp dokument som styrker att leaderföreningen är bildad. Det kan till exempel vara ett konstituerande protokoll som visar att föreningen är bildad.

H. Medfinansiering från offentliga finansiärer

Här ska du ladda upp medfinansieringsintyg från offentliga finansiärer. För att kunna ta del av det förberedande stödet krävs medfinansiering med motsvarande 33 procent i offentligt stöd. För att få det förberedande stödet utbetalt måste du styrka medfinansiering med något av följande underlag:

  • Sökande som är offentligt aktör behöver inte styrka offentlig medfinansiering eftersom du är en offentlig aktör.
  • Sökande som är en icke offentlig aktör ska bifoga inbetalningsbevis som styrker 33 procents offentlig medfinansiering. Det exakta beloppet som krävs framgår av ditt beslut om förberedande stöd. Om beloppen på underlagen överstiger den summa som krävs i medfinansiering riskerar stödet att bli över- eller dubbelfinansierat, vilket leder till att Jordbruksverket sänker ditt stöd. För att undvika det så krävs även ett intyg på att en överföring skett av det överskjutande beloppet från dig till den offentliga medfinansiären.
  • Sökande som är ett leaderområde i programperioden 2014-2020 behöver inte styrka offentlig medfinansiering då leaderområdena under programperioden är offentligt medfinansierade.

I. Andra sökta eller beviljade stöd

Tänk på att du inte kan få två olika stöd för samma utgifter. Här ska du ange om du har sökt eller beviljats något annat stöd för de utgifter som du ansöker om förberedande stöd för. Ange i så fall vilket stöd det gäller samt ansökt eller beviljat belopp. Du ska också bifoga en kopia av beslutet eller ansökan. Medfinansieringen i form av övrigt offentligt stöd från dina offentliga medfinansiärer räknas inte som annat stöd.

K. Försäkran

Kryssa i försäkran som är obligatorisk.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i ansökan för ändamålen registrera och hantera uppgifter för beslutshantering, uppföljning och tillsyn.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2022-04-20