Logotyp Jordbruksverket

Mer effektiv skörd för äpple till must och cider

Att producera klass 1 frukt kan vara en utmaning, speciellt i ekologisk produktion. Där kan produktion till förädling vara ett alternativ.

En äppelodling med blommande träd

En produkt som är förädlad kan säljas bredare och under en längre tid. I odlingen behövs fortfarande en god växtskyddsstrategi, men frukt med skönhetsfläckar går att använda. Skadegörare som skorv och kräfta behöver man fortfarande hantera för att träden ska må bra. Skadedjur som minskar skörden och påverkar smaken på angripna äpplen som rönnbärsmal behöver hanteras.

2022 släpptes ett kandidatarbete som beskriver ett engelskt system där industrifrukt skördas maskinellt. Där har man intervjuat och besökt 5 olika cideräppelodlingar i England. Fokuset är att anpassa odlingen för att producera industrifrukt till en låg kostnad.

Hur ser systemet ut i England?

Odlarna har valt medelkraftiga grundstammar som MM106 och M111 som beskärs liknande till slank spindel, superspindel eller med central ledare. Dagens odlingar anläggs ofta som ett intensivt radodlingssystem. Den maskinella skörden fungerar inte där det finns ett vajersystem med bambukäppar och extra stolpar. Därför används det i England lite olika lösningar, däribland kortare stödstolpar för varje träd och enklare vajersystem. Då har man endast en vajer vid en meters höjd och en stolpe vart tionde meter. Odlingarna har runt 500 till 700 träd per hektar, jämfört med 2500 till 4000 träd per hektar som vanligen används. Det lägre antalet beror på kraftigare grund- och ädelstam samt val av skördemaskin.

En majoritet av dessa odlare i studien förlitar sig på nederbörd samt jordens vattenhållande förmåga som källan för fukt och vatten. Fyra av de fem odlarna beskär träden maskinellt. Ogräset behöver hanteras så att det inte försvårar skörden. Skadegörarna är liknande i Sverige och det är viktigt med en strategi för att hålla träden friska.

Vid maskinell skörd skakas träden, frukten samlas på körbanan, plockas upp, sorteras och transporteras. Alla moment sköts av tre till fyra maskiner med varsin maskinförare. Med denna typ av skörd bör äpplena pressas inom 24 timmar för att kvalitén inte ska försämras, där flaskhalsen är pressens kapacitet. Alla äpplen behövs rengöras från smuts och jord för att inte påverka slutprodukten. All must går till ciderproduktion då pastöriseringen inte kan garantera att frukten är fri från mykotoxinet patulin.

Runt 4 veckor innan skörd klipps alla gräsbanor för att undvika att gräsklipp fastnar på äpplena. Hjulspår behöver undvikas så att äpplen inte kan fastna samt fritt från grenar, blad, stenar och annat som kan skada eller kontaminera skörden på marken. Fallfrukten kan tas bort i förhand, eller sorteras bort innan pressning.

För att inte skada träden när de fortfarande är unga bör de skakas för hand. I England anses femåriga träd vara redo för att skakas med maskin.

Odlarnas kostnad för att producera 1 kg äpple varierade mellan 50 öre till 1 krona vid maskinell skörd. Kostnaden för att anlägga en odling är billigare, delvis på grund av att man planterar betydligt färre träd. Maskinerna är en stor investering, om man inte har möjligheten att hyra in dem.

Hur ser möjligheten ut i Sverige?

Användningen av frukt skördad på detta vis i Sverige är möjligt, men måste ske på ett säkert sätt för att undvika hälsofarliga ämnen som mykotoxinet patulin. Det finns idag inga svenska branschriktlinjer för fruktodling, men det finns en rekommendation från EU-kommissionen om att förhindra och minska förekomsten av patulin i äppeljuice och äppeljuiceingredienser i andra drycker. Den innehåller bland annat rekommenderade metoder före skörd, under skörd och transport samt efterskörd för att förhindra förekomsten av patulin.

För dig som vill veta mer