Logotyp Jordbruksverket

Mjölkproduktion utan proteinkoncentrat fungerar

Mjölkkor producerar mindre mjölk när de utfodras utan proteinkoncentrat men det kan ändå vara tillräckligt mycket för att få en lönsam produktion. Det visar en ny studie som gjorts på åtta ekologiska mjölkgårdar i Sverige. Genom att utesluta koncentrat som ofta innehåller importerad soja blir produktionen mer hållbar. Men det ställer högre krav på vallodlingen.

Kor som äter hö.

Foto: Gunilla Johansson

Niels Andresen, HIR Skåne har, i samarbete med Niclas Åkesson Publishing Farm och Rolf Spärndly SLU, jämfört två utfodringsmodeller, med och utan proteinkoncentrat. Studien finansierades av Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.

Kor i tidig laktation studerades

Kor på åtta gårdar studerades under deras fyra första laktationsmånader. Minst tio kor per gård utfodrades utan koncentrat och jämfördes med kontrollkor som fick gårdens normala foderstat.

Proteinhalten i totalfoderstaten var i genomsnitt 14,3 procent för korna som inte utfodrades med koncentrat och 16,5 procent för kontrollkorna. Skillnaden avspeglades i mjölkens ureahalt som var 3,38 respektive 4,43 mmol/l. Förändringen i foderstaten ledde till en minskning i mjölkproduktionen med 5,4 kg från 38,4 kg mjölk till 33,0 kg mjölk (14 procent mindre). Men effekten av att utesluta proteinkoncentrat varierade mycket mellan gårdarna från 5,8 procent till 23,1 procent mindre mjölkavkastning utan koncentrat.

Stor variation mellan gårdar

Korna på de högst avkastande gårdarna, där dygnsavkastningen var över 40 kg mjölk under de första fyra laktationsmånaderna, visade en större procentuell sänkning av mjölkavkastningen än gårdarna med lägre avkastning. På de två gårdar som använde den minsta mängden koncentrat fanns ingen signifikant skillnad i mjölkavkastning mellan behandlingarna. Den förväntade effekten att gårdar som inte utfodrar koncentrat skulle få en högre proteineffektivitet besannades på tre gårdar.

Bra vallfoder behövs

Det behövs också ett vallfoder av bra kvalitet med ett högt innehåll av råprotein när koncentratet utesluts ur foderstaten. För den ekologiska mjölkproduktionen är detta en realistisk strategi för framtiden men vallodlingen behöver anpassas till dessa förutsättningar.

Kan vara ekonomiskt fördelaktigt

Det ekonomiska resultatet av att utfodra proteinkoncentrat var starkt kopplat till mjölkpriset, där högt mjölkpris motiverar en större mängd proteinkoncentrat och lägre mjölkpris en mindre mängd proteinkoncentrat.

Mer information

Mer information och fler resultat från studien finns på Ekofakta.

Tidningen Ekologiskt Lantbruk har gjort en specialutgåva där du kan läsa om bakgrund till projektet och mer information om de deltagande gårdarna. Där finns även beräkningar som visar att det kan löna sig att ta bort koncentrat trots att produktionen minskar eftersom foderkostnaden sjunker. Markanvändningen minskar också vilket gör att man får ut mer mjölk per hektar enligt de beräkningar som finns i tidningen.