26 Mars 2018

Åkerböna som foder till slaktkyckling

I en studie vid SLU undersöktes användningen av vitblommig åkerböna som foder till kycklingar.

Slaktkycklingar har ett stort behov av protein och aminosyror. Därmed är det en utmaning att göra en balanserad foderstat utan att tillsätta syntetiska aminosyror, vilket inte är tillåtet i ekologisk produktion. Att använda sig av egenodlade proteinfodermedel blir då ytterligare en utmaning, eftersom de ofta har ett lågt innehåll av viktiga aminosyror. I en nyligen publicerad studie vid SLU undersöktes därför användningen av vitblommig åkerböna som foder till kycklingar.

Om åkerböna som fodermedel

Åkerböna är ett intressant fodermedel, men innehåller så kallade antinutritionella substanser (ANS). Dessa kan ge negativa effekter på kycklingarnas näringsutnyttjande. ANS är känsliga för värme, och både ångpelletering och rostning av åkerbönorna bör minska innehållet av ANS.

Åkerböna som foder.

Åkerböna.

Studiens metod och resultat

I studien ersattes sojamjöl och vete delvis med 10, 20 eller 30 procents inblandning av åkerböna, och de olika blandningarna ångpelleterades. En inblandning av 20 procent åkerböna gav lika bra produktionsresultat som sojamjölsfoderstaten. Vid 30 procents inblandning minskade foderintaget och kycklingarnas tillväxt. Kycklingarna i försöket fick syntetiskt metionin tillsatt i fodret.

– Tyvärr är åkerbönan inte så rik på den för kycklingens tillväxt viktiga aminosyran metionin, vilket är något man måste ta hänsyn till om man använder åkerböna i ekologiska foder, säger Emma Ivarsson, forskare vid SLU.

Att rosta åkerbönor på gården är ett intressant alternativ. Därmed jämfördes ytterligare två s.k. müslifoder med ångpelletering vid 20 procents inblandning. I den ena ingick orostad åkerböna och i den andra ingick rostad åkerböna (140°C, 5,5 min).

Oberoende om åkerbönan var rostad eller inte så minskade både foderintag och kycklingarnas tillväxt med müslifodren jämfört med det ångpelleterade fodret. Ett något lägre foderintag från müslifodret var väntat, men i studien minskade intaget mer än förväntat. Troligen har pelleteringen haft en positiv effekt på åkerbönans smaklighet enligt forskarna.

Slutsatsen blev därmed att rostningen inte kan ersätta ångpelleteringen. Rostningen gav heller ingen effekt jämfört med orostade åkerbönor i müslifodret.

Läs artikeln om studien

Ivarsson E, Wall H. 2017. Effects of toasting, inclusion levels and different enzyme supplementations of faba beans on growth performance of broiler chickens. The Journal of Applied Poultry Research 26, 467–475.

Senast uppdaterad: