11 Augusti 2018

Rostning av åkerböna gav inte mer mjölk i försök

Två danska försök visar att varken mjölkavkastningen eller proteinutnyttjandet blir bättre när kor får rostade åkerbönor.

Åkerbönor innehåller en ganska liten andel protein som inte bryts ner av mikroorganismerna i vommen, så kallat vomstabilt protein (exempelvis uttryckt som AAT-värde). Rostning av åkerbönor har visats minska nedbrytningen av åkerbönans protein och ge fodret ett högre AAT-värde.

Rostningen bör därför göra att mjölkkor utnyttjar proteinet i åkerbönan bättre och får en högre mjölkavkastning om de utfodras med rostade bönor, jämfört med om de utfodras med orostade bönor. Men i danska försök blev varken mjölkavkastningen eller proteinutnyttjandet bättre när korna fick rostade åkerbönor.

Rostade åkerbönor.

Rostade åkerbönor.

Så gjordes försöken

I två försök med 40 kor i varje försök jämfördes två olika foderstater. Hälften av korna fick rostade åkerbönor och hälften orostade åkerbönor. I var foderstat ingick drygt 5 kilo torrsubstans åkerbönor, lika många kilo av rostad som av orostad åkerböna. I övrigt skilde sig inte foderstaterna åt. Foderstaten innehöll 60 procent grovfoder (hälften majsensilage och hälften gräsensilage) och de båda foderstaterna innehöll exakt samma kraftfoderblandning där inga andra proteinfodermedel än åkerbönor ingick.

Resultatet och forskarnas slutsatser

Båda foderstaterna innehöll ca 16,5 MJ råprotein per kilo torrsubstans, medan det beräknade AAT-innehållet var 13,2 g/MJ NEL i foderstaten med obehandlade åkerbönor och 16,3 g/MJ NEL i foderstaten med rostade bönor. Ändå hade korna i båda grupperna liknande mjölkavkastning, medan korna som fick orostade bönor gav en större mängd protein i båda försöken och en högre proteinhalt i försök 2. Rostningen minskade därmed proteinutnyttjandet i stället för tvärt om.

Forskarna tror att mikrobsyntesen i vommen blev negativt påverkad av rostningen, det vill säga det blev mindre AAT från mikrobproteinet. Anledningen tros vara att även nedbrytningsgraden av åkerbönans stärkelse i vommen försämrades vid rostningen. AAT från mikrobprotein innehåller mer metionin än AAT från foder, vilket därmed kan vara orsaken till skillnaden i mjölkprotein.

Läs mer om försöken

Du kan läsa mer om försöken i en nyhet från SEGES.

Senast uppdaterad: