Logotyp Jordbruksverket

Ny syntes från Epok: Utfodring i ekologisk mjölkproduktion

Läs på om det nuvarande kunskapsläget om utfodring i ekologisk mjölkproduktion i en ny sammanställning från Epok (SLU ekologisk produktion och konsumtion).

I en ny kunskapssammanställning (kallad syntes) sammanfattar tidigare Epok-medarbetaren Birgitta Johansson och Epoks föreståndare Maria Wivstad det nuvarande kunskapsläget om utfodring i ekologisk mjölkproduktion. Fokus ligger på utfodring av kon och kalven, både under stall- och betesperioden.

Syftet med syntesen har varit att diskutera möjliga utvecklingsvägar för ekologisk KRAV-certifierad mjölkproduktion, baserat på nyare forskning samt på erfarenheter från praktiken.

Om syntesen och dess innehåll

Mjölkkor och mjölkproduktion är en hörnsten i det ekologiska lantbruket i Sverige. Kretsloppstänket, som är vägledande för ekologisk produktion, kommer till uttryck i regelverken genom begränsningar av inköp av foder och djur. Det är viktigt med resurseffektiva kretslopp inom och mellan gårdar som baseras på lokala eller regionala resurser för att uppnå en väl avvägd växtnäringsbalans.

Mjölkproduktionen passar väl in i ett ekologiskt systemtänkande. Korna kan omvandla gräs och kvävefixerande vallbaljväxter till högvärdiga näringsämnen åt oss människor samt till mark och gröda via gödseln.

Ett stort fokus i arbetet med syntesen har legat på proteinförsörjning, inte minst att belysa grovfodrets betydelse för kornas näringsförsörjning och möjligheten att hämta protein från vallfodret. Dessutom eftersträvas en hög självförsörjningsgrad på gården och därmed användandet av hemodlat foder.

Läs syntesen

Framsidan av syntesen Utfodring i ekologisk mjölkproduktion, skriven av Epok (SLU).