5 Augusti 2019

Ny skrift från Epok om kor och klimat

Epoks nya skrift "Kor och klimat" tar upp hur kunskaperna ser ut när det gäller klimatpåverkan som orsakas av utsläpp av växthusgaser från produktionssystem med idisslande djur. 

Omslaget till Epoks skrift "Kor och klimat".

I en ny skrift från Epok redovisas kunskapsläget kring klimatpåverkan som orsakas av utsläpp av växthusgaser från produktionssystem med idisslande djur. Kan den kompenseras av kolinlagring i betesmarker och på åkermark där djurens foder odlas?

Kolinlagring är en relevant angelägenhet för ekologisk mjölk- och nötköttsproduktion, vars foderstater innehåller mycket grovfoder och bete. Därför har Epok varit engagerad i en internationell forskargrupp som under 2016–2017 arbetade med att försöka bringa klarhet i diskussionen kring betande djur och dess klimatpåverkan. Arbetet resulterade i en rapport och en kortfilm.

Elin Röös vid SLU är författare till en kortfattad sammanfattning av ovanstående arbete. Skriften är även kompletterad med delar som behandlar svenska förhållanden specifikt. I skriften ingår alltså frågor om kolinlagring och idisslarnas klimatpåverkan men inte andra aspekter på produktionssystem med idisslare, som exempelvis värdet av betande djur för biologisk mångfald och öppet landskap.


Senast uppdaterad: