7 September 2019

Market gardening – handelsträdgård med effektivt sätt att odla

Att odla inom principerna för market gardening kan ge en mer effektiv gård. Ett exempel på det är Bossgården utanför Tidaholm, som drivs som en handelsträdgård.

Det här är market gardening

Utanför Sverige kallas odlingssystemet handelsträdgård för ”market gardening”. Det innebär att en stor bredd av grödor odlas i fasta bäddar, för försäljning med korta kedjor mellan odlare och kund. Odlingssystemet fokuserar på en aktiv och levande jord för en hög avkastning på liten yta. Odlarna arbetar med effektiva metoder för att få en rimlig lönsamhet.

Principer för market gardening:

 • fasta bäddar
 • plöjningsfritt
 • stor diversitet – många grödor i flera omgångar över säsongen
 • säsongsförlängning med hjälp av tunnlar och fiberduk
 • direktförsäljning genom olika kanaler.

Framgångsfaktorer för att lyckas med market gardening är att

 • planera sådd och skörd noggrant före säsongen
 • anpassa växtnäring så att rätt mängd gödslar rätt gröda
 • använda ändamålsenliga maskiner, redskap och metoder.

Bossgården arbetar enligt market gardening

Jonas och Sanna Ringqvist driver Bossgården utanför Tidaholm i Västra Götaland enligt market gardening-principer. Här delar de med sig av sitt arbetssätt och ger tips.

Jonas Ringqvist visar hur de på Bossgården odlar enligt market gardening.

Market gardening kännetecknas av en stor variation av grödor, som odlas effektivt och säljs direkt till konsument.

Planera i förväg

Eftersom en stor bredd av grödor och gröngödsling avlöser varandra är en väl genomtänkt säsongsplanering en förutsättning för att kunna hålla ordning på allt. Det blir också lättare att hålla en god växtföljd med tydlig planering i kombination med fasta bäddar. Det kan vara en risk att föröka upp skadegörare som övervintrar i jorden när odlingen är så kompakt och det inte går att ha 500 meter avstånd till förra årets odlingsyta.

Jord i balans

Systemet med fasta bäddar innebär att bäddarna får en bra struktur och stort jorddjup eftersom de inte blir trampade på. Ett sätt att få en bra struktur på jorden och luft ner till rötterna är att använda en bredgrep för att luckra jorden. Bredgrepen är viktigast vid uppstart av fasta bäddar och kan efter några år användas mera sällan.

Bossgården använder olika slags gödsel till olika grödor. Komposterad stallgödsel använder de i huvudsak till kål och andra näringskrävande grödor. Stallgödseln komposterar de i 2 år och vänder med lastare och gödselspridare 1 gång förutom vid start. Hönsgödsel lägger de bara på vall på grund av höga fosforklasser i odlingen. Där använder de i stället lucernpellets som har låg fosforklassning.

Kompost.

Effektiva tekniker

Bossgården har ökat sin kapacitet att förbereda bäddar genom att använda en tvåhjulstraktor med olika redskap. På en rotorharv med roterande knivar och justerbar gallervält går det att ställa in bearbetningsdjup beroende på gröda, till exempel sättdjup för lök eller pluggplantans höjd samt att mylla ned gödsel. Till tvåhjulstraktorn använder de också en slaghack för att slå av gröngödsling och skörderester effektivt.

Jonas påminner om att det är viktigt att arbeta förebyggande mot ogräs:

 • Rör inte upp fröbanken i onödan!
 • Fyll inte på fröbanken!
 • Använd grödans förmåga att skugga ut ogräs.
Tvåhjulstraktor.

Tvåhjulstraktorn ökar gårdens kapacitet att förbereda bäddar.

Hjulhacka använder de i gångarna, förutom vid till exempel zucchini och pumpa där de lägger ut markväv. Plansiloplast används ibland för att kompostera gröngödsling eller skörderester på plats; det tar då cirka 2 veckor. Om plasten får ligga på några månader kan kvickrot utrotas.

Vissa år klarar de ogräsbekämpningen i morötter utan handrensning genom att använda falsk såbädd, fördröjd sådd och flamning strax innan morötterna kommer upp.

Olika redskap, bland annat flamningsaggregatet som används till flamning. 

Olika redskap, bland annat flamningsaggregatet som används till flamning (längst till höger).

Radmarkering.

Vid sådd använder Bossgården en radmarkör för att underlätta senare radhackning i bäddarna. Redskapet är an vanlig kratta med flyttbara hylsor som markerar såraderna.

Såmaskin.

Att använda en såmaskin som matar ut fröna ett och ett sparar mycket tid senare, eftersom odlaren slipper gallra bort oönskade plantor. Att använda storlekssorterat och pelleterat frö är en fördel.

Planteringspinne.

En enkel planteringspinne underlättar purjolöksplanteringen på Bossgården. De släpper ner purjolöksplantorna i hålet och vattnar. Vid hackning ramlar jord ner i hålet och inga andra åtgärder behövs.

Olika kanaler för försäljning direkt till kund

Genom att använda olika kanaler för försäljning och sälja direkt till konsument kan odlaren få en större del av vinsten.

Möjliga kanaler för direktförsäljning:

 • Andelsjordbruk innebär att kunden köper en del av skörden i förskott och får det levererat, oftast en gång per vecka. Bonden och kunden delar på riskerna och bonden får betalt innan säsongen kör igång. Kunden blir delaktig i odlingen och kan påverka vad som odlas. Andelsjordbruk utformas efter bondens och kundernas önskemål.
 • REKO-försäljning administreras via facebook där producenter och konsumenter är medlemmar i en grupp för en viss stad. Producenterna lägger upp vilka varor de har vid varje försäljningstillfälle, konsumenterna går in och beställer och betalar oftast i förskott. Sedan sker utlämning av varor en viss tidpunkt på en bestämd plats.
 • Torghandel – sälj i fast vikt eller knippe för att underlätta administration.
 • Gårdsbutik kan vara ett bra sätt att sälja mindre mängder och det som blivit över efter till exempel torghandel.

Läs mer om market gardening

 • Odla till försäljning, Jonas Ringqvist
 • The market gardener, Jean-Martin Fortier
 • The new organic grower, Eliot Coleman
 • Making small farms work, Richard Perkins
 • Compact farms: 15 proven plans for market farms on 5 acres or less, Josh Volk

Senast uppdaterad: