1 Oktober 2019

Mobil gröngödsling

På ekogårdar utan djurhållning används många olika typer av växtnäringskällor. Mobil gröngödsling är en metod som innebär att man gödslar med grönmassa.

Mobil gröngödsling kallas på engelska för ”cut and carry”. Under 2019 pågick det försök på tre platser i Sverige på Hushållningssällskapet. Men vad handlar det hela om?

Så fungerar mobil gröngödsling

Mobil gröngödsling innebär att klöverrik vall skördas på ett fält och används som växtnäringskälla på ett annat. Den avslagna grönmassan kan transporteras i en hackvagn direkt till fältet där den ska spridas. Grönmassan kan spridas med en gödselspridare och myllas omgående med tallriksredskap. Snabb myllning är viktigt för att undvika kväveförluster.

Erfarenheter i Tyskland

Praktiska erfarenheter hos den tyska odlaren Marcus Rose på företaget Bio-Börde, visar att det krävs cirka 1 hektar vall till 1 hektar spannmål. Tester med klöverrik grönmassa från 2 hektar vall till 1 hektar spannmål gav överskott av kväve och risk för liggsäd. Marcus berättar också att avståndet från vallen till mottagande gröda inte bör vara mer än 1 kilometer, för då blir systemet för dyrt. Därför använder Marcus cut and carry-vallar där det passar, men på andra fält tillför han stallgödselkompost eller använder mellangrödor.

För att undersöka grönmassans kväveinnehåll, gör Marcus en foderanalys. Proteinhalten delas då med 6,25. Marcus tar även hänsyn till spridningsförluster, till exempel ammoniakavgång, när han uppskattar den mobila gröngödslingens kväveeffektivitet.

Pappersskylt om gröngödsling

Ger högre skörd i spenat

I ett försök i Nederländerna gav mobil gröngödsling högre skörd i spenat. På en väldränerad åker med lättlera och cirka 3 procent mullhalt, tillfördes olika gödselmedel 5 veckor innan sådd av spenat. I alla alternativen bearbetades näringen till cirka 8 cm djup. Målet var att tillföra 200 kg kväve per hektar, men på grund av svårigheten att uppskatta volymen av grönmassa, blev tillförseln av kväve mycket högre med grönmassa, cirka 260 kg/hektar. Detta gör att det är svårt att jämföra gödslingseffektiviteten rakt av. Försöken visar i alla fall att högst kvävegiva gav högst skörd.

Försök med mobil gröngödsling i spenat i Nederländerna (Burgt, 2013)

Led

Tillförd gödsel i ton/ha färskvara (ton ts)

Kväveinnehåll per tillfört ton färskvara

Tillfört N kg/ha

Färsk skörd ton/ha

Kontroll

0

0

0

23

Lusem grönmassa sen tillförsel

27

6

165

32

Lusem ensilage

18 (7)

11

200

34

Hönsgödsel

8

25

202

39

Klövergräs grönmassa

23 (8)

11

266

43

Lusem grönmassa

24 (8)

11

271

44

Bättre fosforbalans

Det ger ofta ett fosforöverskott när större mängder av gödsel används i växtföljden. Det gäller framför allt hönsgödsel, men även djupströgödsel eller stallgödsel från suggor, grisar, hästar, nöt eller får kan orsaka fosforöverskott. Överskottet är negativt för miljön, ger avvikelser i certifieringskontrollen och kräver åtgärder. Tack vare mobil gröngödsling kan man undvika fosforöverskott. Observera att om man inte tillför gödsel, som i kontrolledet, tär man på markens resurser.

Tillför mycket kväve

Andra långliggande försök från Nederländerna visar att med mobil gröngödsling tillförs oftast cirka 5 000 kg ts grönmassa/hektar. Om kväveinnehållet är 3 procent tillförs då totalt 135–150 kg kväve per hektar. I praktiken blir det mindre kväve till grödan på grund av spridningsförluster.

I Sverige har man i ett projekt testat mobil gröngödsling i vitkålsodling. Beroende på förfrukt krävdes grönmassa från 3–4 hektar för att ge en likvärdig avkastning av vitkålen jämfört med gårdens normala gödslingsnivåer.

Hushållningssällskapets försök med mobil gröngödsling

Försöken i Hushållningssällskapets regi under säsongen 2019 jämför mobil gröngödsling med klövergräsensilage eller vitklöverensilage med tillförsel av antingen mineralgödsel, ekopellets eller lusernpellets. I försöket vill man mäta och jämföra gödslingseffekterna mellan de olika leden och beräkna hur koltillförseln till marken skiljer sig åt. Resultat förväntas under 2020. Försöket finansieras av Jordbruksverket.

Då kan det passa med mobil gröngödsling

Mobil gröngödsling kan vara ett alternativ om

  • vallinsådden lyckas och vallen är tät och rik på klöver eller lusern
  • grönmassa skördas under bra markförhållanden för att undvika packning
  • det finns kapacitet att bearbeta grönmassan omgående för att minimera kväveförluster
  • det finns fält med lättare jordar som det fungerar att köra på
  • det finns problem med fosforöverskott i växtföljden efter långvarig användning av djupströgödsel.

Källa

Burgt G.J.H.M. m. fl. 2013. Lucerne or grass-clover as cut-and-carry fertilizers in organic agriculture. EGF, Volume 18, Grassland Science in Europe.


Senast uppdaterad: