Logotyp Jordbruksverket

Är stenmjöl i stallar och i gödsel till nytta?

Olika produkter innehållande stenmjöl rekommenderas för inblandning i strö eller i gödselbehållare. Men hur verkar de, och vilken nytta har vi av dem?

Gödselgång.

Stenmjöl från silikater

Cirka 90 procent av jordskorpan består av olika silikat. Vanliga silikat i Sverige är fältspat, glimmer och hornblände. Silikaterna innehåller bland annat kisel, aluminium, järn, magnesium och kalcium.

Några exempel på silikat som används inom lantbruket är

  • bentonit
  • biotit
  • vermiculit.

Det finns andra silikat med ett högt innehåll av tungmetaller som ska undvikas i jordbruksproduktionen.

Binder näring

Bentonit och biotit är intressanta mineraler på grund av deras högre bindemedels­egenskaper. I deras struktur finns gott om platser för växtnäring, det vill säga att de har en hög katjonbytes­kapacitet. Notera att silikaterna kan ha samma namn, men egenskaperna varierar beroende på silikatets ursprung. Så val av silikat ska göras beroende på mineralets ursprung, dos, partikelstorleken i mjölet och hur lång tid vill man att näringen ska bindas till silikaterna.

Klinoptiolit är ett exempel på ett silikat med lämplig struktur för att binda ammonium­kväve, kvävgas och metan. Den kan användas i stallar och som inblandning i gödsel för att bidra till en bättre stallmiljö och för att höja näringsvärdet i gödseln.

Försök med vermiculit

I Finland har man testat att använda värmebehandlat silikat, vermiculit, som en kvävefälla för att minimera utlakning av växtnäringsämnen. Försöket genomfördes i krukor i växthus. När jordblandningen innehöll stora mängder, uppemot 30 procent vermiculit, minskade kväveläckaget med nästan 90 procent. Nu vill man gå vidare för att se om detta fungerar även under fältmässiga förhållanden.

Försök pågår även i djurstallar. Olika tester vittnar om förbättrad djurmiljö tack vare bindning av ammoniak. I ett försök där 2 procent bentonit och 1 procent zeolit blandades i den totala mängden av hönsgödsel, minskade ammoniakmängden med cirka 30 procent. Detta innebär att det behövs cirka 3,6 kg bentonit och 1,8 kg zeolit till 180 kg hönsgödsel för att få den förväntade effekten.

Torv och lera

I Sverige har vi även andra alternativ för att öka jordens och gödselns förmåga att binda näring och vatten. Torvströ som används i stallarna, är mycket bra på att binda ammoniak och gödseln som sprids sedan på åkrarna har ett högre kvävevärde. Torvens ammoniakbindningsförmåga är cirka 1,5 procent av torrsubstansinnehållet.

De olika märgelgravarna i det svenska odlingslandskapet vittnar om att leran från dessa, rikt i aluminiumsilikater, har spridits på åkrarna intill. Lermineralet kaolin finns i flera odlingssubstrat anpassade för växthusodling för att ge en långsammare frigörelse av växtnäring.

Frigör näring

Andra silikat används främst som gödselmedel. Vittringen av silikat sker långsamt och näringen frigörs under en lång tid. Biotit innehåller cirka 5 procent kalium, 7 procent kalcium och 10 procent magnesium. Två tredjedelar av kaliumet frigörs under de fem första åren efter spridningen. Rekommenderad dos av biotit till vallar och andra kaliumkrävande grödor är 4 till 10 ton per hektar, så förväntat kaliumtillskott blir, beroende på giva, 130–330 kg K/hektar efter 5 år.

Tänk efter före

Innan inköp av silikat är det bra att ta reda på

  • varifrån silikaterna kommer
  • vad gruvdriften innebär
  • vad transporten till Sverige kostar
  • vilken nytta användningen ger.

Givetvis måste du även kontrollera att de är godkända i din ekologiska produktion. Här kan du läsa vad det står om stenmjöl i EU-förordningar och i KRAV:s regelverk.

EU-förordningar

Stenmjöl och leror är godkända enligt EU-förordning (EEG) nr 2092/91 och överförda genom artikel 16.3 c i förordning (EG) nr 834/2007.

KRAV:s regelverk

4.8.8 Tillåtna oorganiska gödsel- och jordförbättringsmedel

Du får använda oorganiska gödsel- och jordförbättringsmedel i sin naturliga form. Mineralprodukter får inte ha genomgått processer som syftat till att göra dem mer lättlösliga, undantaget malning. Fysikalisk extraktion är tillåten. Produkterna får inte innehålla ämnen som är uttryckligen otillåtna enligt regel 4.8.9, eller ha för höga halter av oönskade ämnen enligt regel 4.8.2. (K) I reglerna nämns stenmjöl, till exempel kisel-, basalt och granitmjöl samt leror inklusive värmebehandlade produkter av lera/lermineral som vermikulit, perlit och leca.

Exempel på användning av silikat i europeiska länder

Tabell med exempel på användning av silikat i några europeiska länder.

Exempel på användning av silikat i några europeiska länder.