5 December 2019

Agroforestry i praktiken – nationell agroforestryträff

Den 10–12 oktober 2019 var det dags för nationell agroforestryträff. Träffens fokus var agroforestry i praktiken. Här presenterar vi några av de ämnen som diskuterades under dagen.

Elsa Lagerquist från Agroforestry Sverige och Sara Furenhed från Jordbruksverket hälsade välkomna till den nationella träffen om agroforestry. Fokus för träffen var agroforestry i praktiken med studiebesök vid Omberg och Linköping. Mycket utrymme gavs till kunskapsutbyte, dialog och kontakter för framtida samarbeten.

Elsa Lagerquist och Sara Furenhed presenterar sin inledning.

Elsa Lagerquist och Sara Furenhed hälsade välkommen och inledde dagens träff.

Agroforestry i Sverige

Christina Schaffer från Stockholms universitet inledde med att ge en översikt över aktuell forskning om agroforestry i Sverige, hur kunskapsläget ser ut och vilken typ av agroforestry som praktiseras i Sverige.

Gemensamt för olika agroforestrysystemen är att de innehåller träd, buskar och andra perenna växter i olika grader av komplexitet och diversifiering. Alléodling innehåller oftast ganska få arter och har låg komplexitet, medan en skogsträdgård innehåller många arter och har hög komplexitet.

Christina Schaffer presenterar.

Christina Schaffer.

Alléodlingen i Lönnstorp

Maria Ernfors från SLU berättade om alléodlingen i Lönnstorp som anlades 2016–2017. Målet är att anläggningen ska finnas i många år och att forskare ska kunna göra olika försök och analyser på platsen.

På platsen finns 4 odlingssystem:

 1. Alléodling
 2. Ekologisk
 3. Konventionell
 4. Perenn spannmål.

Med jämna mellanrum finns lähäckar av häckoxel, fläder, körsbärsplommon, havtorn och blåbärstry.

Något de hittills gjort är att titta på förekomst av daggmaskar. De kunde konstatera att andelen daggmaskar var högst i leden med alléodling jämfört med ekologisk och konventionell odling, både i raderna med fruktträd och i de plöjda ytorna. Det ska också gå att utvärdera ekosystemtjänster och att titta på hur träden i alléodlingen hanterar konkurrens.

Maria Ernfors presenterar.

Maria Ernfors.

Teknisk designhjälp

Kristoffer Rønn-Andersen från Regen Farmer i Danmark är övertygad om att en omställning är nödvändig i samhället för bättre markanvändning, jordbruk och naturskötsel. Agroforestry är en hållbar lösning som går att applicera och anpassa på många olika sätt.

För att snabba på utvecklingen arbetar de fram tekniska hjälpmedel som bygger på remote sensing, data analysis, IoT (Internet of Things) och parametric modelling, som tillsammans kan designa agroforestrysystem på gårdsnivå. Målet är att tekniken ska öka omställnings­takten genom att göra agroforestry till ett billigt, snabbt och enkelt val.

Kristoffer Rønn-Andersen presenterar.

Kristoffer Rønn-Andersen.

Etablering av skogsträdgårdar

Viktor Säfve från Åfallet skogsträdgård presenterade olika strategier för etablering av växtmaterial, med utgångspunkt i erfarenheter från sin skogsträdgård.

De viktigaste framgångsfaktorerna vid alla strategierna är att

 • skydda nyplanterade träd mot betande och fejande djur
 • marktäcka runt träden för att behålla fukt och tillföra näring.

Försök visade att med marktäckning och stängsling kunde träden efter några år vara 170 cm, men utan skydd och täckning blev de bara 60 cm.

Viktor Säfve presenterar om skogsträdgårdar.

Viktor Säfve.

Processer i skogen

Viktor är skogsekolog och gick igenom vilka processer och faktorer som är aktuella i och runt träd i skogen. Träden har stor betydelse i landskapet och de påverkar bördighet, minskar frostskador och kan sänka vattennivån i vattensjuka områden samt att närvaro av träd ökar förekomsten av mykorrhiza-svampar.

Viktor Säfve går igenom processer i och runt träd.

Skogsträdgård vid Ombergs fot

Tor Nyberg driver gården Väversunda bärodling vid väg 50 söder om Vadstena, tillsammans med sin fru Inger Bjugård. Gården är belägen i ett gynnsamt mikroklimat då den kalla luften från Omberg rinner ner i sjön Tåkern. Jorden är sandig med inslag av kalk i berggrunden.

Tor och Inger började anlägga en 8 hektar stor skogsträdgård 1997 på en gammal betesmark. De planterade

 • äkta kastanj
 • valnöt
 • tysk oxel (för virkesproduktion)
 • hasselnöt
 • päron.

Stora ekar lämnades kvar i ytterkanterna, liksom vildäpplen på hela området. De senaste åren har de även planterat björnbär som får klättra på al.

På bilden visar Tor upp en planta getärt (Galega orientalis) som de använder som marktäckare. Den är en mycket bra pollen- och nektarväxt. Den är svåretablerad. Det tog tre år för den att gro på platsen efter att Tor slängt ut frö.

Årlig skötsel av skogsträdgården är att röja gräs med röjsåg, beskära träd och ta bort sly.

Tor Nyberg visar upp en planta getärt. 

Tor Nyberg visar upp en planta getärt (Galega orientalis). Plantan används som marktäckare på gården.

Småskalig agroforestry i skogsbygd

Agroforestryträffen avslutades hos Ambjörn och Sara Furenhed. De har en gård på 21 hektar i Söderköpings skogs- och mellanbygd. De driver KRAV-certifierad grönsaksodling i ett system med upphöjda bäddar som får växtnäring från de egna fjällkorna, hönsen och närbelägna hästgårdar. Grönsaker, ägg och köttlådor säljs via REKO-ringar och Facebook.

På Ambjörn och Sara Furenheds gård.

På Ambjörn och Sara Furenheds gård.

På gården finns nötlundar med hasselnöt, äkta kastanj, hjärtnöt och valnöt där det är bra mikroklimat. I skogsträdgården finns

 • cirka 30 olika äpplesorter
 • päron
 • plommon
 • krusbär och vinbär
 • smultron
 • vindruvor
 • blåbärstry och blåbär
 • kryddor och örter
 • sparris och andra perenna grönsaker.

På bilden syns silverbuske (Eleagnus umbellata), 'Sweet'n Tart', som är kvävefixerande och har goda, syrliga bär.

Silverbuske.

Silverbuske.

Senast uppdaterad: