9 December 2019

Grönt protein från vall fungerar bra
till slaktgrisar

Utfodring av grisar med så kallat grönt protein, alltså protein som kommer från bioraffinerad vall, är mycket lämpligt. Det menar en studie från Århus Universitet i Foulum. Studien är en del av projektet SuperGrassPork.

Projektet SuperGrassPork arbetar med att utveckla produktionen av lokalt producerat protein till ekologiska grisar. I projektet har en inbladning av torkat protein som utvunnits ur klöver/gräsvall visat sig ge

  • ett bra välmående hos grisarna
  • god tillväxt
  • bra foderutnyttjande
  • bra köttkvalitet.

Att byta ut en del av proteinet, framförallt soja, i grisarnas foderstat mot klövergräsprotein hjälper till att säkra försörjningen av lokalt odlat protein till eko-grisar. Samtidigt ökar vallodlingen markens produktivitet och bidrar till mindre kväveläckage. Det menar Lene Stødkilde-Jørgensen, som är forskare vid Århus Universitet.

Fem grisar som står på ett underlag av hö.

Om utfodringsförsöket

I studien ingick 48 grisar från 6 veckors ålder fram till slakt. Grisarna delades i fyra grupper som utfodrades med olika foderstater innehållande de fyra försöksfodren (procent av kilo foder):

  • kontrollfoder
  • 5 procent klövergräsprotein
  • 10 procent klövergräsprotein
  • 15 procent klövergräsprotein

I kontrollfodret ingick inget klövergräsprotein. I foderstaten med 15 procent klövergräsprotein motsvarade det 41 procent av foderstatens totala råproteininnehåll. För övrigt motsvarade foderblandningen innehållet i en normal ekologisk foderstat till slaktgrisar med råvaror som korn, vete, kinesisk sojakaka, ärter och åkerbönor.

Kontrollfodret och de tre foderblandningarna. 

Kontrollfodret (längst till vänster) och de tre foderblandningarna. Ju mörkare färg, desto högre innehåll av klövergräsprotein.

Samma tillväxt och bättre köttprocent

Grisarna mådde lika bra på alla foderstaterna. Det var inga skillnader mellan grisarnas konsumtion, vikt, tillväxt eller foderutnyttjande. Detta visar att fodrens smaklighet var bra.

Grisarna som fick 15 procent klövergräsprotein hade en högre köttprocent än de andra grupperna. Skillnaden skulle kunna bero på att klövergräsproteinet hade en bättre smältbarhet och mer optimal aminosyrasammansättning än vad forskarna hade räknat med när foderstaterna formulerades.

Forskarna undersökte även köttets innehåll av fettsyror och ju mer klövergräsprotein fodret innehöll, desto högre blev innehållet av omega 3-fettsyror. Ett högt omega 3-innehåll är positivt ur hälsosynpunkt, men för stor andel omättade fettsyror kan ge härsken smak. Därför tillsattes extra E-vitamin i fodret för att motverka en ökad oxidation som kan ge härsken smak.

God smak på köttet

En professionell smakpanel fick testa smak och textur på kött från de olika grisarna och de kunde inte känna någon skillnad oavsett foderstat. Försöket har därmed visat att under givna förhållanden kan grisar fodras med lokalt producerat klövergräsprotein utan att det påverkar kvalitet och smak, säger Lene Stødkilde-Jørgensen. Proteinfodret behöver dock testas i större mer produktionsliknande försök, tillägger hon.

Framtiden

Proteinet i studien är utvunnit på en mindre bioraffinaderi-anläggning på försökscentret Foulum och finns ännu inte kommersiellt. Under 2019 uppförs en större demonstrations­anläggning för att utveckla framställningen av vallprotein. Det ger därmed möjlighet till mer omfattande studier. När bioraffineringsprocessen blir optimerad och ett högt, och stabilt proteinutbyte av hög kvalitet kan säkras, kan kostnaderna beräknas. Förhoppningsvis blir kostnaden så låg att fodret blir kommersiellt gångbart.

Du kan läsa mer om projektet SuperGrassPork på webbplatsen för ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbruk og Fødevaresystemer).

Senast uppdaterad: