26 Februari 2020

Produktionsresultat i dansk ekologisk svinproduktion

Ta del av produktionsresultat från danska ekologiska svinproducenter.

Ett svin som gyttjebadar.

Att jämföra sina resultat med andra är nyttigt och sporrar till förbättring. Vi har fått ta del av några produktionsresultat från danska ekologiska svinproducenter. Datan är inrapporterad genom ett samarbete mellan

  • Friland A/S
  • Organic Pork
  • Tican/Tönnis
  • SEGES Ökologi Innovation.

Resultaten från smågrisproducenterna omfattar 13 besättningar och totalt 4806 årssuggor. Det innebär ett medeltal på 370 suggor. Den största besättningen hade 892 årssuggor. Medeltalet i Sverige är drygt 60 suggor.

De danska suggorna fick 14,6 kultingar per kull och 11,6 av dem gick fram till avvänjning. Då suggorna fick i medeltal 1,9 kullar per år avvande en medel sugga 22,1 grisar per år. Digivningstiden var i snitt 54 dagar och grisarna vägde i medeltal 14,3 kg vid avvänjning.

Det som sticker ut är att hela 20,6 procent av kultingarna dog under digivningsperioden, och det finns andra danska studier där den siffran är ännu högre.

För att komma tillrätta med detta faktum har danskarna satsat en hel del forskning på detta område. I Danmark är det helt dominerande att suggorna hålls i hyddor. Det man kommit fram till hittills är det här:

  • undvik att speciellt äldre suggor är för magra eller för feta innan grisning
  • se till att suggorna har tillgång till skugga och gyttjebad för att minska värmestressen vid grisning
  • använd ett genetiskt material som ger lite mindre kullar med lite större födelsevikt för att minska smågrisdödligheten
  • utveckla hyddor som är mer lättarbetade för djurskötaren.

Resultaten från slaktsvinsproducenterna omfattar 21 besättningar med en årsproduktion på 79 429 slaktsvin. Insättningsvikten är i medeltal 24,4 kg, men variationen är mycket stor, vilket gör jämförelser mellan besättningarna svåra att göra. Medeltillväxten är i genomsnitt 874 gram per dag, med högsta noteringen för en besättning på 1111 gram per dag. Slaktvikten var i medeltal 86,3 kg och köttprocenten 58,9.

I Sverige finns det ekologiska besättningar som rapporterar in sina resultat i WinPig, men i nuläget särredovisas de inte.

Senast uppdaterad: