Publiceringsdatum30 Augusti 2021

Sensorer kan upptäcka parasitangrepp

I maj försvarade Niclas Högberg, SLU, sin avhandling om hur mag-tarmmask kan påverka ett infekterat djurs beteende, framförallt ätbeteende och aktivitet, hos stutar och lamm på bete. Dessutom undersöktes om sensorövervakning kan använ­das för att upptäcka infekterade djur.

Röda och svartvita kor som betar intill stängseltråd.

Stutar med sensorer.

I maj försvarade Niclas Högberg, SLU, sin avhandling Sensing the worms: automated behaviour monitoring for detection of parasitism in grazing livestock. Ett avvikande beteende, framförallt ätbeteende och aktivitet, hos djur på bete kan visa om djuren bär på mag-tarmmask. Syftet med studierna var att öka kunskapen om hur mag-tarmmask påverkar beteendet hos betande stutar och lamm. Dessutom undersöktes om sensorövervakning kan användas för att upptäcka infekterade djur.

Det är vanligt att betesdjur är infekterade med mag-tarmmask utan att ha synliga symptom, men som påverkar produktionen och tillväxten. I ekologisk produktion får avmaskning bara ske när det är bekräftat att det finns infektion hos djuren, vanligen genom att man hittar maskägg i avföring från en grupp av djur. Därför avmaskas i regel hela gruppen vid beslut om avmaskning. Vissa djur bär på mycket mer parasiter än andra. Därför är det av intresse att hitta en metod där man endast avmaskar de djur inom en betesgrupp som behöver avmaskas, vilket i sin tur minskar risken för resistenta mag-tarmparasiter.

Riktad selektiv behandling är en strategi där djurens hälsa och välbefinnande kan tillgodoses och samtidigt kan risken för överanvändning av avmaskningsmedel minska. Metoden går ut på att hitta sjuka djur baserat på förändrat beteende, bland annat blir de slöa och tappar aptiten. För att bedöma om övervakning med hjälp av digitala sensorer, fastsatta på djuren, kan användas för att upptäcka en subklinisk (inga synliga symtom) rundmaskinfektion genomfördes två infektionsförsök på nötkreatur och ett på får. Försöken visade att även låga nivåer av rundmaskinfektion påverkar aktiviteten hos både förstagångsbetande kalvar och lamm.

Båda djurslagen, infekterade med mag-tarmparasiter, uppvisade sjukdomsbeteende med minskad aktivitet jämfört med avmaskade djur. Stutar som utsattes för magtarmparasiter hade en ökad daglig liggtid tidigt i infektionen jämfört med avmaskade djur. Därutöver påverkade infektion med mag-tarmmaskar också idisslingsmönster över tid hos infekterade stutar. Forskarna anser därmed att sensorbaserad övervakning kan integreras i framtida parasitkontrollprogram.

Senast uppdaterad: