Publiceringsdatum1 September 2021

Dags att satsa på avel inom ekologisk lammproduktion

Tyvärr är avelsframsteget inom svensk fåravel mycket lågt. Genom att ta större hänsyn till avelsvärde vid val av avelsdjur, och använda de djur som har det bästa egenskaperna för ekologisk produktion kan det ekonomiska resultaten förbättras.

Fem får står på en grön betesmark, vända mot fotografen.

SLU har forskat på avelsvärdering av får.

Genom att använda semin får lammproducenten inte bara tillgång till det bästa baggarna. Avelsvärderingen blir också säkrare eftersom genetiska band skapas mellan besättningarna.

En grupp forskare på SLU har arbetat med ett projekt för att utveckla den svenska avelsvärderingen av får. Det har de gjort genom att beräkna samlade avelsvärden som innefattar flera egenskaper, däribland de nya egenskaperna lammöverlevnad och tackans livslängd. De har också identifierat skillnader och likheter mellan får på konventionella och ekologiska gårdar ur ett avelsperspektiv. Dessutom har de utvecklat en bioekonomisk modell för att kombinera flera egenskaper i ett avelsvärde med ekonomiska vikter.

Det allra flesta djuren i studien var gotlandsfår. För de flesta egenskaper var det små skillnader mellan djur i ekologisk och konventionell produktion. Men det fanns en tydlig skillnad. Tackorna i ekologiska besättningar får fler kullar.

Baggarnas avelsvärde grundat på information från avkommor i ekologisk produktion skiljde sig från avelsvärdet grundat på information från avkommor i konventionell produktion. Det visade sig att vissa baggar rangerade sig bättre i ekologisk produktion, medan andra rangerade sig bättre i konventionell produktion. Den bioekonomiska modellen gav olika ekonomiska vikter för olika raser och för de två produktionssystemen.

Forskarna bedömer dock att två olika avelsprogram för samma ras (ett för konventionell och ett för ekologisk produktion) inte är aktuellt i nuläget. Det tycks viktigare att verka för att avelsvärden över huvud taget används vid urvalet av nästa generation, så att det genetiska framsteget ökar. De genetiska trenderna är mycket låga, oavsett produktionssystem. Varken uppfödare med konventionell eller ekologisk produktion tycks nyttja möjligheten att förbättra det ekonomiska resultatet genom genetisk selektion i någon större utsträckning.

Läs hela publikationen på SLUs webbplats.

 

Senast uppdaterad: