Publiceringsdatum17 Januari 2022

Pågående forskning om växtföljder i växthus

Från 1 januari 2022 behöver det som odlas i växthus, med vissa undantag, ha markkontakt och en växtföljd med flera grödor för att certifieras som ekologiskt enligt en ny EU-förordning. På SLU i Alnarp undersöker ett forskarlag hur svenska odlare kan anpassa sin odling till den nya förordningen för att minska sjukdomar och för att ge god lönsamhet med utökade växtföljder.

Närbild på två händer som sätter ner en melonplanta i jorden i ett växthus. Suddigt i bakgrunden syns en ung kvinna som böjer sig ner över jorden.

Melonodling.

Du kan läsa mer om forskningsprojektet i nyhetsbladet från SLU. På samma sida hittar du även den informativa filmen om projektet.

Forskningsprojektet är fortfarande i sin linda. Eftersom Sverige är ett avlångt land med många olika växtzoner, kommer resultaten ha olika relevans i olika delar av landet. Den ekologiska växthusodlingen kan också se väldigt olika ut beroende på vilken huvudkultur som odlas.

Undantag från de nya reglerna

Undantagen från att odla i kontakt med alven och berggrunden är följande:

  • odling av växter för produktion av prydnadsväxter och örter, om de säljs i behållare till slutkonsumenten
  • odling av fröplantor eller utplanteringsplantor i behållare för vidare omplantering
  • produktion av groddar genom att fukta frön (se detaljer nedan)
  • endiver i klart vatten utan tillsatser (se detaljer nedan)
  • odling av grödor i avgränsade bäddar, där samma ytor var certifierade före den 28 juni 2017.

Detaljregler gällande odling av groddar och endiver

”1.3 Genom undantag från punkt 1.1 ska följande vara tillåtet:
a) Produktion av groddar, som omfattar groddar, skott och krasse och som enbart livnär sig på de näringsreserver som finns i fröna, genom att fukta dem i klart vatten, förutsatt att fröna är ekologiska. Användningen av ett odlingsmedium är förbjudet, utom ett inert odlingsmedium som enbart ska användas till att hålla fröna fuktiga om komponenterna i det inerta odlingsmediet har godkänts i enlighet med artikel 24.
b) Produktion av endiver, inbegripet genom nedsänkning i klart vatten, förutsatt att växtförökningsmaterialet är ekologiskt. Ett odlingsmedium får endast användas om dess komponenter har godkänts i enlighet med artikel 24.”

Senast uppdaterad: