Logotyp Jordbruksverket

Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket

Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket ska samverka med andra myndigheter för att öka myndigheters kompetens om jordbrukets vattenhantering.

Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket inrättades 2017. Uppdraget omfattar såväl vattenhushållning som vattenförsörjning inom jordbruket.

Under 2020 tog kompetenscentrum fram Jordbruksverkets strategi för hållbar hantering av vatten i jordbruket. Strategin omfattar underhåll och anpassning av diken, investeringar i täckdikning, bevattning i områden med risk för torka, ökad anläggning av våtmarker och småvatten i landskapet och hållbar vattenförsörjning för animalieproduktionen.

Jordbruksverket ska även i fortsättningen genomföra och initiera kunskaps- och kompetensåtgärder, utföra omvärldsbevakning samt samverka med andra myndigheter.

På våra sidor om jordbruket och vattnet kan du läsa mer om nutida och framtida utmaningar inom vattenhantering, och hur vi arbetar med frågor som rör vatten.

Utmaningar som kompetenscentrum jobbar med

Kompetenscentrum jobbar långsiktigt med flera olika områden. Gemensamt för dem är att det behöver finnas en lönsamhet i jordbruket, en framtidstro och investeringsvilja hos jordbrukarna för att kunna lösa de utmaningar vi står inför. För att nå framgång behöver vi samverka med andra myndigheter och övriga aktörer, forskare, rådgivare, entreprenörer, intresseorganisationer och jordbrukare framför allt på nationell nivå men även internationellt. Det är viktigt att kompetens finns inom hela kedjan – från tillgången på kunniga rådgivare, entreprenörer och projektörer till att forskning och utveckling bedrivs aktivt inom de olika områdena.

Utmaningar vi jobbar med:

  • underhåll och anpassning av diken och andra markavvattningsanläggningar för en ökad produktion och bättre vattenmiljö
  • aktiv förvaltning av jordbrukets samfällda markavvattningsanläggningar för att stödja klimat- och miljöanpassning
  • behov av ökade investeringar i täckdikning
  • ökat behov av bevattning i områden med risk för torka
  • ökad anläggning av våtmarker och småvatten i landskapet för att ge större möjligheter för bevattning och bidra till bättre vattenmiljö
  • säkerställande av en hållbar vattenförsörjning för animalieproduktionen.

Vilken beredskap har du om brunnen sinar?

Jordbruksverket deltar tillsammans med SVA, Livsmedelsverket och forskningsinstitutet RISE i projektet Robust vattenförsörjning. Syftet med projektet är att underlätta för dig med enskild vattenförsörjning att öka din beredskap inför olika störningar i vattenförsörjningen. Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och pågår 2021–2023.

Täckdikning

I juli 2022 publicerade vi ett informationsblad som presenterar hur mycket som täckdikades under 2021, utifrån en undersökning till entreprenörer och lantbrukare som själva täckdikar sin mark. Infobladet innehåller även andra aktuella ämnen kopplade till täckdikning så som kostnadsutvecklingen under året och information om stödet för täckdikning.

Vi planerar att årligen ge ut ett liknande informationsblad.

Kontakta oss om du har frågor

Om du vill veta mer om kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket kan du kontakta oss via mejl.