Logotyp Jordbruksverket

Jordbruksmarkens värden

Tillgången till jordbruksmark minskar i världen, samtidigt som behovet ökar. I Sverige försvinner en stor del på grund av exploatering i form av bebyggelse eller asfaltering. Kommunerna har en nyckelroll i att hitta strategier och åtgärder som bevarar jordbruksmarkerna för framtiden.

Jordbruksmark är en långsiktig resurs och exploatering är en process som vi aldrig kan ta tillbaka eller ersätta med nyodlingar.

I Sverige har vi knappt 2,6 miljoner hektar åker och 0,4 miljoner hektar betesmarker. Arealen minskar varje år. De sämre markerna blir ofta skog, medan god jordbruksmark försvinner för att bli vägar, byggnader eller något annat som innebär att marken inte kan användas för livsmedelsproduktion i framtiden.

I framtiden beräknas den svenska jordbruksmarken bli ännu mer värdefull än idag, när globala klimatförändringar, som havsnivåhöjningar och ökenspridning, minskar tillgången på jordbruksmark i många länder.

Exploateringen av jordbruksmark fortsätter

2021 beställde vi en rapport för att undersöka exploateringen av jordbruksmark under perioden 2016 – 2020. Rapporten visar att jordbruksmark exploateras i samma omfattning som tidigare. Under perioden exploaterades drygt 3 000 hektar jordbruksmark. Det är samma storleksordning som föregående femårsperioder. Störst exploatering har skett i Skåne. Jordbruksmarken exploateras främst för att bygga bostäder.

Bevara jordbruksmarken

Det finns flera sätt för kommunen att arbeta för att bevara jordbruksmarken, hålla den i drift och utveckla de värden som finns i jordbrukslandskapen. Verktyg och styrmedel finns till exempel inom ramen för fysisk planering, natur- och kulturmiljövård, jordbruksverksamhet och landsbygdsutveckling.

Stödverktyg för kommuner

Det är kommunerna som genom sin fysiska planering i stor utsträckning avgör hur mycket jordbruksmark som exploateras. Här finns ett nytt stödverktyg med förslag på hur jordbruksmark kan hanteras i den fysiska planeringen genom att ta fram ett planeringsunderlag avseende jordbruksmarken.

SLU och Jordbruksverket har sedan tidigare tagit fram ett stödverktyg där vi ger konkreta exempel på hur din kommun kan arbeta för att bevara jordbruksmarkens olika värden i sin fysiska planering.

Argument för att bevara jordbruksmarken

Kortsiktiga vinster får ofta gå före jordbruksmarkens betydelse eftersom markens värden är svåra att sätta prislappar på. Men jordbruksmarkens värden kan påverka människors vilja att bo, verka och leva på en viss plats.

  • Möjligheten att producera mat blir allt viktigare, när befolkningen ökar och världens åkerareal minskar.
  • Åkermark buffrar stora vattenflöden, till exempel vid kraftiga regn.
  • Utan jordbruksmark som odlas och betande djur växer landskapet snabbt igen.
  • I jordbruksmarken finns mängder av arter som riskerar att dö ut om markerna inte brukas och bevaras.
  • Åkermark och betesmark binder koldioxid i marken.
  • Småskaliga odlingar, gärna stadsnära, kan ge möjligheter till både integration och rehabilitering.
  • Allt fler konsumenter vill välja lokalproducerade och närodlade produkter.
  • Närhet till naturen, och särskilt öppna landskap, har en positiv inverkan på människors hälsa och välmående.

Du kanske också är intresserad av det här