Logotyp Jordbruksverket

Så ska produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel öka

Inom ramen för livsmedelsstrategin har Jordbruksverket fått i uppdrag av regeringen att främja marknaden för ekologiska livsmedel. Det gör vi bland annat med hjälp av utlysningar inom olika åtgärder.

På uppdrag av regeringen tog vi, tillsammans med representanter från livsmedelskedjan, under 2017–2018 fram en åtgärdsplan för att främja regeringens inriktningsmål för ekologisk produktion och konsumtion. Enligt detta mål ska 30 procent av jordbruksarealen brukas ekologiskt och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen utgöras av ekologiska livsmedel 2030. Åtgärdsplanen innehåller arbetsgruppens förslag till åtgärder inom hela livsmedelskedjan för att bidra till målen.

Därefter avsatte regeringen 50 miljoner kronor till ett nytt uppdrag 2018–2020, för att realisera åtgärdsplanen. I fem utlysningar har dessa medel beviljats för 44 projekt, som på olika sätt arbetar för att främja den ekologiska marknaden.

Under hösten 2020 fick Jordbruksverket besked om att regeringen tillskjuter ytterligare 75 miljoner kronor 2021–2023, för att fortsätta arbetet med att realisera åtgärdsplanen och därmed främja den ekologiska livsmedelsmarknaden.

Samordningsfunktion

Jordbruksverket inrättade 2018 en samordningsfunktion med en styrgrupp, ett sekretariat och funktioner för dialog med aktörer utanför Jordbruksverket.

Samordningsfunktionens uppgift är att

  • främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel
  • bidra till utbyte av erfarenheter och dialog om ekologisk produktion och konsumtion mellan berörda aktörer
  • utreda marknadens funktionssätt, identifiera flaskhalsar i produktionsledet och
  • verka för kunskapsuppbyggnad i form av forskning, innovation och rådgivning.

Genomförda utlysningar

Första utlysningen, juli 2018

Utlysningen i juli 2018 omfattade 26 miljoner kronor för 8 av 22 åtgärder i åtgärdsplanen, bland annat marknadsinformation, utbildning, nationella riktlinjer, webbportal och informationskampanjer. Vi fick in 30 ansökningar varav 11 projekt beviljades stöd.

Så här fördelades pengarna

Pengarna fördelades mellan dessa aktörer och projekt.

Kampanj för att höja kunskapen om ekologiska livsmedel i restaurangsektorn

Ekomatcentrum fick 4,73 miljoner kronor för att genomföra en restaurangkampanj i samarbete med Ekokockar och KRAV.

Kunskapshöjande utbildningsprogram om ekologiska livsmedel för offentlig sektor

Refarm Linné fick 1,33 miljoner kronor för att genomföra fysiska utbildningar i offentlig sektor. Martin & Servera fick 995 000 kronor för att ta fram en utbildning om ekologiska livsmedel för offentlig sektor via e-learning.

Marknadsinformation och benchmarking i offentlig sektor

Ekomatcentrum fick 1,6 miljoner kronor för att samla in, sammanställa och presentera marknadsinformation om ekologiska livsmedel i offentlig sektor.

Nationella riktlinjer

KRAV fick 2,71 miljoner kronor för att utveckla nationella riktlinjerna för ekologisk produktion, i samarbete med LRF och Ekologiska Lantbrukarna.

Marknadsanalyser om ekologisk produktion ur ett lantbrukarperspektiv

Ekologiska Lantbrukarna fick 2,29 miljoner kronor för att ta fram information som ska hjälpa lantbrukare att ta långsiktiga affärsmässiga beslut inom ekologisk produktion.

Webbportal för ekologisk produktion och ekologiska livsmedel

SLU, EPOK fick 3,13 miljoner kronor för att i samarbete med Organic Sweden och andra ekoorganisationer bygga upp en webbportal.

Informationskampanj om ekologiska livsmedel

Organic Sweden fick 5,995 miljoner kronor för att i samarbete med Sveriges Konsumenter, Ekologiska Lantbrukarna och andra organisationer genomföra en bred informationskampanj om ekologiska livsmedel.

Marknadsinformation om ekologiska livsmedel

Organic Sweden fick 1,93 miljoner kronor för att genomföra ett åtgärdspaket med fyra huvuddelar – Ekolantbruksbarometern, Ekoföretagsbarometern, Ekoexportbarometern samt Ekologiska Trendrapporten.

Agroidé fick 750 000 kronor för att utveckla den årliga rapporten om ekologisk livsmedelsmarknad, med såväl fördjupad information som utökade avsnitt för svensk ekologisk råvara.

Agrovektor fick 540 000 kronor för att ta fram en årlig rapport om svensk ekologisk råvara och att i samarbete med Agroidé utöka råvaruavsnitten i rapporten om ekologisk livsmedelsmarknad.

Andra utlysningen, oktober 2018

Utlysningen i oktober 2018 riktade sig till försöks- och utvecklingsprojekt (FoU) och omfattade 6 miljoner kronor. Vi fick in 25 ansökningar varav 10 beviljades stöd.

Så här fördelades pengarna

Pengarna fördelades mellan dessa aktörer och projekt.

Tre projekt om att förbättra utnyttjandet av växtnäring
Bättre kväveutnyttjande från nötflytgödsel

SLU fick 800 000 kronor under 2 år för att optimera utnyttjande av kväve och minimera förluster av ammoniak vid spridning av flytgödsel från nötdjur.

Mobil gröngödsling i ekologisk odling

Hushållningssällskapet Östergötland fick 1,18 miljoner kronor under 2 år för att utveckla odlingssystem där grönmassa flyttas inom gården för att styra tillförseln av växtnäring.

Näringsbevattning med biogödsel

Hushållningssällskapet Skåne fick 1,131 miljoner kronor under 2 år för att förbättra utnyttjandet av biogödsel genom utveckling och utvärdering av näringsbevattning i grönsaksodling.

Två projekt om utveckling av mer effektiva odlingssystem
Grön jord

Nordisk råvara fick 550 000 kronor för ett deltagardrivet utvecklingsprojekt på gårdsnivå som ska prova olika metoder för uppbyggnad av näring och åtgärder för att på sikt minska bearbetningen av jorden.

Etableringstidpunktens inverkan på sommarmellangrödors markkolsbidrag och ogräsbekämpande egenskaper

SLU fick 1,236 miljoner kronor under 2 år för att utveckla användningen av mellangrödor och analysera markkol, ogräskontroll, näringsbalans och biodiversitet.

Två projekt om höstraps, som är en utmaning att odla ekologiskt
Förbättrad sortprovning för ekologisk höstrapsodling

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare fick 191 000 kronor för att gradera tidpunkten för blomning i befintliga rapsförsök med syfte att finna sorter med tidig blomning som minskar risken för angrepp av rapsbaggar.

Bättre kunskap om sjukdomsresistens i höstrapssorter

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare fick 166 000 kronor för att utvärdera sjukdomsresistens i befintliga försök med utvärdering av olika sorter av höstraps.

Ett projekt om ekologisk produktion av vallfrö
Etablering och radhackning av ekologisk frövall i timotej och ängssvingel

Sveriges Frö- och oljeväxtodlare fick 337 000 kronor för att förbättra etablering och ogräskontroll vid ekologisk produktion av gräsfrövall.

Två projekt om bättre foderkvalitet samt om djurens utevistelse
Proteinkvalité i ekologiskt odlad spannmåls- och trindsädssorter

SLU fick 88 000 kronor för att finna sorter som har en högre foderkvalitet, genom att analysera innehåll av essentiella aminosyror i sorter av höstvete, vårvete, havre, korn och åkerböna.

Det är inne att vara utehöna

RISE fick 495 000 kronor för att utvärdera hållbarhet, fosforbindningsförmåga och djurens komfort i rastgårdar.

Tredje utlysningen, juli 2019

I den tredje utlysningen i juli 2019 beviljade Jordbruksverket 6,5 miljoner kronor i stöd till sju pågående projekt som tidigare beviljats stöd 2018-2019 samt 9,3 miljoner kronor i stöd till 15 projekt som handlar om rådgivning, ekonomiska kalkyler och pedagogiska informationsåtgärder mellan bonde och konsument.

Pågående projekt som får förlängt stöd under 2020

Utbildningsprogram för offentlig sektor

Refarm Linné fick 613 800 kronor för att genomföra utbildningar inom offentlig sektor, med syfte att öka intresset för och kunskapen om ekologiska livsmedel.

Marknadsinformation och benchmarking i offentlig sektor

Ekomatcentrum fick 1,2 miljoner kronor för att ta fram marknadsinformation om ekologiska livsmedel i offentlig sektor samt genomföra benchmarking för att inspirera till ökade ekologiska inköp.

Nationella riktlinjer

KRAV fick 1,799 miljoner kronor för att i samarbete med andra aktörer utveckla nationella riktlinjer för ekologisk produktion.

Marknadsanalyser om ekologisk produktion ur ett lantbrukarperspektiv

Ekologiska Lantbrukarna fick 1,05 miljoner kronor för att ta fram information som ska hjälpa lantbrukare att ta långsiktiga affärsmässiga beslut inom ekologisk produktion.

Marknadsinformation om ekologiska livsmedel
  • Organic Sweden fick 1,202 miljoner kronor för att ta fram Ekolantbruksbarometern, Ekoföretagsbarometern, Ekoexportbarometern och Ekologiska Trendrapporten.
  • Agroidé fick 375 000 kronor för att expandera den årliga rapporten om ekologisk livsmedelsmarknad med fördjupad information och avsnitt om svensk ekologisk råvara.
  • Agrovektor fick 270 000 kronor för att ta fram en årlig rapport om svensk ekologisk råvara och ett utökat råvaruavsnitt i rapporten om ekologisk livsmedelsmarknad.

Nya projekt som får stöd 2019-2020

Ekonomiska kalkyler för ekologiska företag inom primärproduktionen

Agriwise/Jordbruksverket fick 800 000 kronor för att ta fram interaktiva kalkyler för ekologiska företag. Projektet ska samarbeta med övriga aktörer som får medel i denna pott.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fick 240 628 kronor för att göra kalkyler, ta fram indata till Agriwise kalkylprojekt och samarbeta med HIR Skåne om underlaget till dessa kalkyler.

HIR Skåne AB fick 460 000 kronor för att göra kalkyler, ta fram indata till Agriwise kalkylprojekt och samarbeta med länsstyrelsen i Västra Götaland om underlaget till dessa kalkyler.

Rådgivning och kompetensutveckling inom primärproduktionen

Agroväst i Skaraborg fick 500 000 kronor för introduktionsutbildning och mentorskapsprogram inom ekologisk trädgårdsproduktion.

Ekologiska lantbrukarna fick 1,096 miljoner kronor för rådgivning och kompetensutveckling för en minskad klimatpåverkan inom primärproduktionen.

EPOK fick 557 245 kronor för att utveckla och genomföra en fortbildningskurs för rådgivare inom ekologisk produktion.

EPOK fick 112 205 kronor för att utveckla FoU-dagarna med internationell inspiration.

Hushållningssällskapens Service AB fick 1,4 miljoner kronor för kompetensutveckling för rådgivare inom ekologisk produktion.

HS Konsult AB fick 314 000 kronor för kompetensutveckling inom ekologisk vallfröproduktion.

VÄXA Sverige fick 430 000 kronor för kompetensutveckling för stärkt rådgivning inom ekologisk primärproduktion.

Åsa Odelros AB fick 716 700 kronor för mentorskap och utbildning för rådgivare inom ekologisk fjäderfäproduktion.

Potatiskonsult Åsa Rölin AB fick 167 800 kronor för fortbildning av potatisrådgivare.

Kommunikation bonde – konsument

Ekomatcentrum fick 424 400 kronor för att öka intresset för och kunskapen om ekologisk potatis i offentlig sektor.

Callenbring o Co AB fick 1 miljon kronor för pedagogiska aktiviteter om ekologisk fruktodling från frö till frukt och marknad.

Organic Sweden fick 1,054 miljoner kronor för att öka kunskapen om hur lantbrukaren producerar ekologisk mat samt öka förståelsen för den ekologiska matens mervärden.

Fjärde utlysningen, oktober 2019

I den fjärde utlysningen i oktober 2019 av 4 miljoner kronor till försöks- och utvecklingsprojekt (FoU), kom det in 20 ansökningar. Jordbruksverket beviljade medel till åtta projekt.

Så här fördelades pengarna

Jordbruksverket beviljade medel till de här projekten:

HIR Skåne fick 506 000 kronor för att undersöka nya modeller som kan ge mer grönmassa för att korna ska få i sig mer foder från betet.

SLU fick 633 000 kronor för att på ett nytt sätt korsa grisar för att få fram djur som är bättre anpassade till ekologisk djurhållning.

Agri Science Sweden fick 604 000 kronor för att undersöka problemen med rotröta i åkerbönor och vilka sorter som är mindre känsliga. Detta projekt kan också få högst 600 000 kronor beviljat för 2021.

Hushållningssällskapet Östergötland fick 326 000 kronor för att testa ett nytt organiskt gödselmedel och användning av växtbiostimulanter i spannmålsodling för att ge högre skördar och bättre kvalitet. Detta projekt kan också få högst 366 897 kronor beviljat för 2021.

Nordisk råvara fick 500 000 kronor för att undersöka om minskad jordbearbetning och en ständigt bevuxen mark kan ge bättre jordhälsa.

HS Konsult fick 454 000 kronor för att utveckla odlingstekniken i den svenska produktionen av vallfrö, som behövs för att få fram bra bete och grovfoder som hö och ensilage. Detta projekt kan också få högst 476 358 kronor beviljat för 2021.

Hushållningssällskapet Skåne fick 141 000 kronor för att testa om droppbevattning med biogödsel kan förbättra tillväxt och utveckling i blomkål.

HIR Skåne fick 500  000 kronor för att testa nya metoder för kontroll av skadedjur i ekologisk jordgubbsodling.

Femte utlysningen, oktober 2020

Den femte utlysningen hösten 2020 omfattade 1,8 miljoner kronor och riktade sig till pågående projekt som ville utveckla aktiviteter under 2021. Vi fick in 21 ansökningar och beviljade stöd till 8 av dem.

Detta var den sista utlysningen under perioden 2018–2020 inom regeringens uppdrag att främja ekologisk produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel.

Så här fördelades pengarna

Nationella riktlinjer

KRAV fick 415 000 kronor för att genom samarbete med EU Input list och FiBL få bättre rutiner och mer kompletta listor med tillåtna insatsmedel.

Benchmarking offentlig sektor

Ekomatcentrum fick 160 000 kronor för att utveckla Ekokartan så att det går att följa ekologiska andelar och svenska ekologiska andelar över tid i kommuner, regioner och län.

Marknadsanalyser ekologisk produktion

Ekologiska Lantbrukarna fick 430 000 kronor för göra marknadsanalyser för sektorerna nötkött, lamm, spannmål och mjölk.

Marknadsinformation om ekologiska livsmedel

Organic Sweden fick 170 000 kronor för att vidareutveckla Ekologiska producentbarometern och Ekoexportbarometern.

Rådgivning fjäderfä

Åsa Odelros fick 192 000 kronor för att jobba vidare med mentorskap inom ekologisk fjäderfärådgivning.

Ekonomiska kalkyler – tre samarbetsprojekt

Agriwise fick 121 000 kronor, HIR Skåne fick 207 000 kr och länsstyrelsen Västra Götalands län fick 105 000 kr för att i samarbete med varandra utveckla ekonomiska kalkylerna för ekologisk produktion.

Problem med rotröta i åkerbönor

Agri Science Sweden fick 645 000 kronor för att undersöka problemen med rotröta i åkerbönor och vilka sorter som är mindre känsliga.

Test av gödningsmedel och att använda växtbiostimulanter

Hushållningssällskapet Östergötland fick 393 000 kronor för att testa ett nytt organiskt gödselmedel och användning av växtbiostimulanter i spannmålsodling för att ge högre skördar och bättre kvalitet.

Utveckla odlingsteknik för produktion av vallfrö

HS Konsult fick 373 000 kronor för att utveckla odlingstekniken i den svenska produktionen av vallfrö, som behövs för att få fram bra bete och grovfoder som hö och ensilage.

Sjätte utlysningen, februari 2021

Den sjätte utlysningen i februari 2021 omfattade 10 miljoner kronor till försöks- och utvecklingsprojekt för att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel.
Vi fick in 50 ansökningar och beviljade stöd till 11 av dem.

Så här fördelades pengarna

Tre projekt om utfodringsrelaterade sjukdomar hos mjölkkor samt om bättre foderkvalitet
Stärkt underlag för rådgivning om utfodringsrelaterade sjukdomar i ekologiska mjölkkobesättningar

Växa Sverige fick 501 000 kronor under 2 år för att undersöka förekomst av utfodringsrelaterade sjukdomar i ekologisk respektive konventionell mjölk­produktion. Detta kan leda till mer anpassad rådgivning för att minska förekomst av utfodringsrelaterade sjukdomar inom ekologisk mjölk­produktion.

Svavelgödsling till ekologisk foderspannmål för bättre aminosyrasammansättning

Global Organic Sweden AB fick 805 000 kronor för att under 2 år undersöka effekten av sort, svavelgödsling och kornstorlek på innehållet av de essentiella aminosyrorna lysin, treonin, cystein och metionin i korn.

Aminosyrasammansättning i ekologisk odlad spannmål och trindsäd

SLU fick 260 000 kronor för att under 1 år finna sorter som har en högre foderkvalitet, genom att analysera halterna av lysin, treonin, cystein och metionin i olika slags spannmål och trindsäd.

Tre projekt om odling av proteingrödor till foder och livsmedel
Baljväxter för hög protein ensilage

SLU fick 627 000 kronor för att under 2 år undersöka näringsinnehållet i olika sorter av hela sojaplantan i olika utvecklingsstadier och efter ensilering respektive pelletering.

Höstsådda baljväxter till livsmedel och foder – screening och artförsök

HIR Skåne AB fick 1 037 000 kronor för att under 3 år jämföra höstsådda baljväxter, ärt och åkerböna, med motsvarande vårsådda, samt studera övervintrande vickerarter.

Odling av grönalger (Ulva) i havet

Nordic Sea farm AB fick 1 000 000 kronor för att under 2 år studera opti­mering av groddplantproduktion, applicering av groddplantor på linor och odling i havet.

Två projekt om att förbättra utnyttjandet av växtnäring
Mobil gröngödsling till höstgrödor i ekologisk odling

Hushållningssällskapet Östergötland fick 1 311 000 kronor under 3 år för att utveckla odlingssystem där grönmassa flyttas inom gården för att styra tillförseln av växtnäring.

Gödsling med olika kvävenivåer till ekologisk potatis

Rådhuset Nordfalan fick 210 000 kronor under 2 år för att undersöka hur mycket kväve som behövs för högsta skörd med optimal kokkvalitet i ekologisk matpotatisodling.

Ett projekt om åtgärder mot ogräs
Effekten av sådensitet och såmönster på stråsäds ogräskonkurrerande egenskaper i ekologisk produktion

SLU fick 1 754 000 för att under 3 år få fram odlingstekniska metoder där spannmålsgrödans ogräskonkurrerande egenskaper i kombination med mekaniska insatser används för en effektiv ogräsbekämpning i ekospannmål.

Två projekt inom ekologisk trädgårdsproduktion
Utvärdering av selektioner och sorter för extrem ekologisk tätodling av svartavinbär

SLU fick 900 000 för att under 3 år skapa förutsättningar för ökad svensk odling och vidareförädling av vinbär genom tillgång på optimerat, klimatanpassat och unikt svenskt sortmaterial.

Växtföljder vid ekologisk odling i växthus

SLU fick 1 595 000 för att under 3 år studera två low-tech-växtföljder med fyra kulturer. I en grundväxtföljd med sockerärt och gurka ingår vinruta eller vinterrättika som agriculture service crop (ASC) samt valda köldresistenta vinterodlade bladgrönsaker.

Sjunde utlysningen, mars 2021

Den sjunde utlysningen i mars 2021 omfattade 45 miljoner kronor till projekt för att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel.

Vi fick in 57 ansökningar och har beviljat stöd till 22 av dem.

Så här fördelades pengarna

Kommunikation

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) får 688 735 kronor för att kommunicera webbportalen ekofakta.se mot olika målgrupper. I projektet ingår även att uppdatera och utveckla kommunikationsguiden.

Organic Sweden får 6 975 750 kronor för att i samarbete med Ekologiska Lantbrukarna och Sveriges Konsumenter fortsätta genomföra EKO-september – en kunskapshöjande kampanj för ekologiska livsmedel.

KRAV får 2 879 751 kronor för att bidra med förstärkta insatser under EKO-september för att främja konsumtion av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel.

Kunskap

Naturskyddsföreningen får 2 152 800 kronor för att i samarbete med Ekologiska Lantbrukarna genomföra folkbildning och dialog om biologisk mångfald i ekolantbruket för ökad ekologisk konsumtion.

Agri-kultur i Småland AB får 95 000 kronor för studieresa 2022 för rådgivare och odlare till mässan Øko-Feldtage samt gårdsbesök i Tyskland med fokus på trädgårds- och växtodling.

Agri-kultur i Småland AB får 50 000 kronor för studieresa 2022 i Skåne för rådgivare och odlare för att öka kunskapen inom grönsaksodling.

HIR Skåne AB får 868 000 kronor för att djupare analysera kalkyler för ekologiska foderstater med lokala eller globala proteinråvaror. Projektet utförs i samarbete med RISE.

RISE får 300 000 kronor för att utreda om Sverige kan bli självförsörjande på ekologiskt foder genom vallprotein (grön bioraffinering). Projektet utförs i samarbete med HIR Skåne AB.

Ekonomiska kalkyler

Agriwise/Jordbruksverket får 379 000 kronor för att vidareutveckla och ta fram nya interaktiva kalkyler för ekologiska företag. Projektet samarbetar med övriga aktörer som får medel i denna pott.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län får 565 490 kronor för att göra kalkyler, ta fram indata till Agriwise kalkylprojekt och samarbeta med HIR Skåne om underlaget till dessa kalkyler.

HIR Skåne AB får 784 000 kronor för att göra kalkyler, ta fram indata till Agriwise kalkylprojekt och samarbeta med länsstyrelsen i Västra Götaland om underlaget till dessa kalkyler.

Rådgivning och kompetensutveckling

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) får 323 570 kronor för att vidareutveckla och genomföra fortbildningskurs för rådgivare inom ekologisk produktion.

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) får 408 500 kronor för att utveckla och genomföra fortbildningskurs för rådgivare och yrkesodlare inom ekologisk trädgårdsproduktion.

Hushållningssällskapens Service AB får 3 100 000 kronor för mentorsprojekt och kompetensutveckling genom digitala studiebesök för rådgivare och odlare inom ekologisk grönsaksproduktion.

Hushållningssällskapens Service AB får 955 000 kronor för att ta fram ekologiska försöksrapporter och genomföra seminarier knutna till rapporterna.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län får 2 532 379 kronor för att genom workshops, temadagar, studiebesök och teamrådgivning koppla ihop leden i hela kedjan från jord till bord.

KRAV får 292 000 kronor för styrning av förvaltning av aktiviteter kopplat till tillåtetbedömda medel inom ramen för FiBL.

Marknadsanalyser

Ekologiska Lantbrukarna får 8 389 700 kronor för att i samarbete med Organic Sweden och Ekomatcentrum göra marknadsanalyser inom råvarumarknad, priser, dagligvaruhandel och offentlig sektor samt bedriva branschutvecklande arbete för ett växande eko-Sverige.

Offentlig sektor

Refarm Linné får 799 200 kronor för att fortsätta genomföra utbildningar inom offentlig sektor, med syfte att öka intresset för och kunskapen om ekologiska livsmedel.

Ekomatcentrum får 3 261 800 kronor för att fortsätta ta fram marknadsinformation om ekologiska livsmedel i offentlig sektor samt genomföra benchmarking för att inspirera till ökade ekologiska inköp.

Restaurang

Jens Vikingsson Måltidsresurs får 3 204 925 kronor för att bilda nätverk genom att anordna regionala EKO-inspirerande bussresor för restaurangbranschen i hela Sverige.

Ekomatcentrum får 650 000 kronor för att tillsammans med föreningen Ekokockar genomföra evenemanget Sveriges Ekokock 2021-2023.

Export

Jordbruksverket får 3 982 000 kronor för att arrangera ett svenskt deltagande i mässan Grüne Woche i slutet av januari 2022. Produkterna i den svenska montern ska vara tillverkade av svenska ekologiska råvaror, innovativa inslag välkomnas också.

Resultat från beviljade projekt

Här kan du ta del av information om aktiviteterna i och resultaten från de projekt som samordningsfunktionen beviljat pengar inom ramen för ekouppdraget.

Artiklarna är producerade av Agrovektor på uppdrag av Jordbruksverket. De har också publicerats på Ekoweb.

Kontakta oss om du har frågor

Åsa Lannhard Öberg