Coronavirus/Covid-19

Hitta på sidan

Jordbruksverket följer utvecklingen noga tillsammans med flera andra myndigheter. Vårt viktigaste fokus är att upprätthålla livsmedelsförsörjningen och djurens hälso- och sjukvård.

Här samlar vi frågor och svar om sjukdomen covid-19 som berör Jordbruksverkets verksamhet.

Frågor och svar - smitta och djur

Kan mina sällskapsdjur smittas om jag blir sjuk?

Även om SARS-CoV-2, det nya coronaviruset, ursprungligen härstammar från vilda djur så drivs den pågående epidemin av smittspridning mellan människor utan inblandning av djur. Ett antal rapporter visar dock att viruset kan överföras från människa till katt och hund, men också till iller och mink. Smittade katter kan utveckla sjukdomssymtom som i de flesta fall är lindriga och övergående, medan smittspridning i större grupper av mink har förknippats med viss ökad dödlighet. Det går inte att utesluta att även andra husdjur kan smittas.

I dagsläget finns däremot inga rapporter om smitta från katt eller hund till människa även om detta inte kan uteslutas. Dock bedöms den eventuella smittspridning som sker från infekterade husdjur som försumbar i förhållande till den smittspridning som sker mellan människor i samhället.

För att förebygga smittspridning mellan människa och djur eller vice versa är den allmänna rekommendationen att man vid kontakt med husdjur, inklusive produktionsdjur och hästar, följer normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten innan och efter kontakt med djur är en bra grund som är extra viktigt om man är sjuk. Djurägare med bekräftad eller misstänkt covid-19 kan dessutom som en extra försiktighetsåtgärd i den mån det är möjligt begränsa sina kontakter med husdjur för att minska risken för att djuren i fråga ska smittas.

Kontakta SVA om du har frågor om smitta och djur. Du kan även läsa mer på deras webbplats.

Minkar smittade av nya coronaviruset

Smitta av SARS-CoV-2 har upptäckts på minkanläggningar i Nederländerna, Danmark, USA och även i Sverige, vilket antyder att minkar är särskilt mottagliga för viruset. I många av de fall som beskrivits tror man att minkarna initialt har smittats av människor i djurens närhet, eftersom sjukdomsutbrotten sammanfallit med att antingen djurägare eller djurskötare testats positivt för covid-19. Det går dock inte i dagsläget att utesluta att också andra smittvägar har funnits.

Med anledning av risken för att introducera SARS-CoV-2 till minkar bör personer med misstänkt eller bekräftad covid-19 undvika kontakt med, eller närhet till, djuren.

En sjukdomsövervakning har inletts, där minkproducenter ombeds skicka in döda minkar till SVA för provtagning och analys avseende SARS-CoV-2. Vid ett eventuellt positivt svar görs en vidare utredning och provtagning i samråd mellan Jordbruksverket, ansvarig veterinär och SVA.

Vem tar hand om mina djur om jag blir sjuk?

Om du inte kan ta hand om till exempel din hund så får du ordna så att någon annan gör det åt dig. Som djurägare är du ansvarig för att ditt djur tas om hand i enlighet med de regler som finns.

På företag med många anställda kan det finnas anledning att tänka igenom hur man ska hantera en situation med eventuell personalbrist. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanar till att planera för en sådan händelse. Precis som med andra djur är det du som djurägare som har ansvar för att se till att djuren sköts i enlighet med reglerna. Behöver djur avlivas ska det också ske i enlighet med regelverket.

Kan jag ta in en hund eller katt från ett annat land?

Reglerna för att resa med djur har inte ändrats med anledning av det nya coronaviruset. Vi följer utvecklingen och informerar om det blir ändringar i dessa regler. Men det är mycket att tänka på om du ska ta in en hund eller katt till Sverige. Vilka regler som gäller beror bland annat på vilket land du reser ifrån.

Jag driver en gård och min personal har varit utomlands i ett riskområde. Ska de sitta i karantän innan de börjar jobba igen?

När det gäller frågor om folkhälsa så hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens information och råd.

Hur ska man hantera personalbrist på slakterier eller vid djurtransporter? Kan Jordbruksverket ge generella undantag från olika regler?

I dagsläget ska alla djurskyddsregler följas som vanligt. Djurägaren är skyldig att ta hand om sina djur i enlighet med de regler som finns och lösa de problem som personalbrist kan orsaka.

Under så kallad force majeure kan vi på Jordbruksverket ansöka till EU- kommissionen om undantag från EU:s regelverk, och om sådan beviljas kan vissa undantag göras. Om vi bedömer att läget kräver sådana undantag kommer vi gå ut med tydlig information om vad som gäller.

Frågor och svar - livsmedelsförsörjning

Finns det risk att det blir livsmedelsbrist i Sverige på grund av corona?

Livsmedelsförsörjningen fungerar bra så länge det finns personal och transporter. Vår bedömning är att det i nuläget inte är sannolikt att det blir någon livsmedelsbrist i Sverige.

Livsmedelskedjan från jordbruk och djurhållning till butik är dock mycket personalberoende. Om personal som arbetar i livsmedelsindustrin inte kan jobba, om exempelvis barnomsorgen stänger, kan det leda till stor påverkan på livsmedelsförsörjningen.

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Den svenska marknadsandelen för kött och mejeriprodukter har sjunkit sedan 1995. Den negativa trenden verkar dock vara bruten för kött, då den svenska marknadsandelen inom flera djurslag ökat de senaste åren. Produktionen i Sverige har även den minskat sedan 1995, även om en ökning har skett på senare år.

Den svenska marknadsandelen har mellan 1995 och 2018 varit relativt stabil för ägg, socker och matpotatis, varit positiv för spannmål förutom för 2018 och varierat mycket mellan olika frukter och grönsaker.

Ett mått på den svenska produktionens konkurrenskraft är hur stor andel svenska produkter som förbrukas på den svenska marknaden inom enskilda sektorer. Denna beräkning kan bland annat göras för kött, spannmål, mejeri, potatis, socker, frukt och grönsaker samt ägg, men den ger ingen precis uppgift utan ska användas för att studera trender och inte exakta nivåer.

Hur stort matlager finns det i Sverige i dag?

Svensk dagligvaruhandel bedömer att flödet av matvaror fungerar väl. De tomma hyllor som syntes när konsumenterna bunkrade varor i början av mars fylls nu på. För detaljerad information, kontakta gärna Svensk dagligvaruhandel.

Hur är Sveriges försörjningsförmåga när det gäller livsmedel?

Sverige kan inte bli ”självförsörjande” på livsmedel då produktionen kräver att vi får in varor från andra delar av Europa och världen. Några exempel är drivmedel (diesel) till maskinerna, läkemedel till djuren om de blir sjuka, förpackningsmaterial och växtskyddsmedel när vi får skadegörare i odlingarna. Det ser likadant ut för de flesta länder med ett utvecklat jordbruk, vi är beroende av varandras produktion av en stor diversitet av varor. Eftersom beroendet är ömsesidigt fungerar oftast handeln smidigt.

Vill man ha en minskad sårbarhet vid störningar behöver man alltså titta på helheten och också säkra tillgång på varor som idag inte produceras i Sverige.

Frågor och svar – för dig som söker eller har fått stöd

Kommer Jordbruksverket att göra fältgranskning av jordbruksmark i år?

Granskning av block på jordbruksmark är ett krav från EU som har riktlinjer för hur Jordbruksverket ska uppdatera sin databas över all jordbruksmark som ger rätt till stöd i Sverige. Därför kommer vi att genomföra vår granskning av block i fält även i år. De block vi granskar är block som vi tidigare inte kunnat avgöra är rätt genom att titta på flygfoton.

Eftersom vi nu har en stor risk för spridning av covid-19 vill vi både för din och vår skull undvika fysiska möten. Vi kommer som vanligt att försöka nå dig med ett telefonsamtal eller sms om du har något block som vi ska besöka. Vi vill av säkerhetsskäl inte att du följer med ut i fält när vi genomför fältgranskningen. Vi kontaktar dig gärna efteråt för att informera dig om vad vi kom fram till vid besöket.

Tänk på att det är viktigt att dina kontaktuppgifter är aktuella så vi kan nå dig. Du uppdaterar dina kontaktuppgifter på Mina sidor. Får vi inte tag på dig kommer vi ändå att besöka blocket i fält.

Om du har frågor om de fältbesök som länsstyrelsen utför ska du kontakta din länsstyrelse.

Hur ska jag som fått projekt- eller företagsstöd hantera kostnader och utgifter till följd av inställda aktiviteter på grund av corona?

Med anledning av samhällsspridningen av covid-19 är det sannolikt att stödmottagare av projektstöd, företagsstöd och stöd inom lokalt ledd utveckling kommer att behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster med kort varsel och till en viss kvarvarande kostnad.

Enligt gällande regelverk finns det möjlighet att godkänna dessa kostnader om de är kopplade till projektet, bedöms som rimliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. En bedömning kommer att göras i det enskilda fallet.

Du som stödmottagare ska i så stor utsträckning som möjligt begränsa kostnaderna för de aktiviteter som ni inte kan genomföra. Detta genom att, om möjligt, avboka aktiviteter och utnyttja avbeställningsskydd eller andra eventuella försäkringar.

När det är lämpligt ska du utnyttja de möjligheter som finns för att begränsa påverkan på projektets syfte och mål. Det kan innebära att man genomför aktiviteten i en alternativ form. Till exempel kan möten och informationsträffar hållas på distans via tillgänglig teknik.

Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, bör du ta kontakt med den myndighet som handlägger ditt stöd för att diskutera möjliga lösningar för projektet.

Frågor och svar - försöksdjur och den djurförsöksetiska prövningen

Kan jag som är forskare skicka in min ansökan som vanligt?

Ja, du kan skicka in din ansökan som vanligt. Den djurförsöksetiska ansökningsprocessen är digital och de djurförsöksetiska nämnderna kommer att fortsätta sitt arbete med att bereda ansökningar.

Kommer de djurförsöksetiska nämnderna kunna utföra sitt arbete och bereda forskningsansökningar?

Ja, de djurförsöksetiska nämnderna fortsätter sitt arbete med att bereda ansökningar. Möten kan hållas med hjälp av telefon. Om sjukfrånvaron blir hög i en nämnd kan beredningen av ansökningar behöva flytta över till en annan nämnd och den kan då komma att ta lite längre tid. Vi på Jordbruksverket och de djurförsöksetiska nämnderna kommer göra allt vi kan för att du ska få din ansökan granskad så fort som möjligt.

Vad händer med försöksdjuren om jag blir sjuk?

Om du inte kan ta hand om dina försöksdjur får du ordna så att någon annan gör det åt dig. Som djurägare är du ansvarig för att dina försöksdjur tas om hand i enlighet med de regler som finns.

På företag med många anställda kan det finnas anledning att tänka igenom hur man ska hantera en situation med eventuell personalbrist. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanar till att planera för en sådan händelse. Precis som med andra djur är det du som djurägare som har ansvar för att se till att försöksdjuren sköts i enlighet med reglerna. Behöver försöksdjur avlivas ska det också ske i enlighet med regelverket.

Frågor och svar - fiske och vattenbruk

Hur påverkas fiskerinäringen av Corona/Covid-19?

Covid-19 påverkar även fiskerinäringen då gränser stängs, färre äter ute och efterfrågan på produkter generellt blir osäker.

Regeringen och nationella myndigheter utreder för närvarande möjligheten att vidta flera åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 utbrottet för fiske och vattenbruksnäringen.

Här har vi samlat information som berör vattenbruket, yrkesfisket och beredningsindustrin.

Senast uppdaterad: