Covid-19 och dess påverkan på fiskerinäringen

Hitta på sidan

Covid-19 påverkar fiskerinäringen då gränser stängs, färre äter ute och efterfrågan på produkter generellt blir osäker.

Regeringen och nationella myndigheter utreder för närvarande möjligheten att vidta flera åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 utbrottet för fiske och vattenbruksnäringen.

Detta gör Jordbruksverket

Jordbruksverket har fått i uppdrag att i samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten löpande samla in information om covid-19 situationens påverkan på näringen och sammanställa beslutsunderlag till Näringsdepartementet.

Landsbygdsnätverket har startat initiativet ”Testa svensk sjömat och stötta en bransch i kris” tillsammans med projektet MATtanken. Målet är att länka samman de producenter som drabbats av svårigheter med att sälja sina produkter med kommuner och kök inom exempelvis skolor, äldreboenden och sjukhus.

På webbplatsen MATtanken kan du läsa mer om projektet.

Yrkesfiske

Det svenska yrkesfisket har sett en markant minskning i efterfrågan på ett flertal viktiga arter, främst från hotell och restaurangbranschen men även från grossister och utländska importörer. Insamlingen av uppgifter från yrkesfisket ansvarar Havs- och Vattenmyndigheten för. På Havs- och vattenmyndighetens webbplats kan du läsa mer om deras arbetssätt under Coronapandemin och de åtgärder de infört för att underlätta för yrkesfisket.

Vattenbruk

Sveriges vattenbruk är till stor del beroende av hotell och restaurangbranschen samt export för att få avsättning för sina produkter. Den minskade efterfrågan som covid-19-situationen har lett till gör att flertalet vattenbrukare tvingas hålla större mängder fisk i sina anläggningar i väntan på att marknaden förbättras. De drabbas därmed av merkostnader och riskerar även att överskrida sina miljötillstånd. De vattenbruk som säljer rom och yngel till andra vattenbruk riskerar att helt tappa årets försäljning då vattenbruken som föder upp fisk står med fulla anläggningar.

Fritidsfisket

Svenska företag som specialiserat sig på fritidsfiske erbjuder naturupplevelser till både svenska och utländska konsumenter. På grund av covid-19 riskerar den inhemska turismen att minska markant och bokningar från utlandet har mer eller mindre upphört. Detta har resulterat i att branschen ställts inför stora ekonomiska utmaningar och stöd från myndigheter har efterfrågats för att branschen ska kunna ta sig genom krisen på ett bra sätt.

Ett ekonomiskt stöd som kan tänkas vara aktuellt för branschen är det så kallade omställningsstödet. Stödet som utarbetas av regeringen syftar till att hjälpa företag med att överbrygga den akuta krisen och samtidigt göra det möjligt för företagen att ställa om och anpassa sin verksamhet. Mer information om stödet och när det beräknas vara klart att söka hittar du på regeringens webbplats.

Beredningsindustrin

Minskad efterfrågan på produkter innebär att företagen drar ned på produktionen och får därmed minskade intäkter. Problem med transporter, import och export försvårar för företag att planera och bedriva fungerande verksamhet. Vissa företag är starkt säsongsberoende och ett sjukdomsutbrott under högsäsong riskerar att helt slå ut hela årets produktion.

Stöd till företagen

Regeringen har även infört ett antal stöd riktade till företag i allmänhet för att mildra den ekonomiska påfrestningen som covid-19-situationen skapat.

Senast uppdaterad: