Logotyp Jordbruksverket

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 1994–2005

I korta drag

Minskning av produktionsvärdet 2005

Efter ökningar mellan 2000 och 2004, sjönk jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser mellan 2004 och 2005. Minskningen mellan 2004 och 2005 var 11 procent, men kan till stor del förklaras av det nya gårdsstödets införande. Produktionsvärdet till producentpris sjönk med knappt 2 procent mellan år 2004 och år 2005.

Värdet av vegetabilieproduktionen till baspris sjönk med 19 procent, som en följd av att gårdsstödet infördes år 2005. Värdet av vegetabilieproduktionen till producentpris var oförändrat jämfört med 2004. Den totala spannmålsproduktionen var åtta procent lägre än under år 2004, vilket till stor del berodde på att spannmålsarealen minskade med nio procent. Spannmålspriserna ökade 2005, vilket fick till följd att produktionsvärdet till producentpris hamnade på ungefär samma nivå som 2004.

Den total skörden av oljeväxter minskade med 13 procent jämfört med år 2004. Minskningen berodde främst på att skörden per hektar var lägre än år 2004, då skördarna var höga. Priserna ökade något, men produktionsvärdet till producentpris minskade ändå med drygt 15 procent. Skörden liksom arealen av matpotatis minskade något, medan priserna ökade marginellt jämfört med år 2004.

Produktionsvärdet till baspris för animalier minskade med drygt sex procent jämfört med år 2004, samtidigt som produktionsvärdet till producentpris minskade med knappt tre procent. Den viktigaste orsaken var minskad mjölk- och ägginvägning, samtidigt som priserna sjönk. Slaktvolymen minskade något år 2005, samtidigt som priserna ökade något, men produktionsvärdet var tämligen konstant jämfört med år 2004.

Driftöverskottet sjönk

Driftöverskott netto minskade med ungefär fyra procent mellan år 2004 och år 2005. En ökning av kapitalförslitningen i kombination med att produktionsvärdet till producentpris för animalier minskade var de största orsakerna.