Logotyp Jordbruksverket

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Preliminär utveckling 2001–2002

I korta drag

Oförändrat produktionsvärde i jordbruket 2002

Värdet av jordbruksproduktionen i löpande priser beräknas ha varit i stort sett oförändrat 2002 jämfört med 2001.

Den totala spannmålsskörden var under 2002 ungefär lika stor som genomsnittet de senaste fem åren. Spannmålsarealen minskade med 4 %jämfört med föregående år, vilket uppvägdes av större hektarskördar än normalt. Skörden av vete och råg minskade, delvis beroende på minskade arealer. En annan orsak till minskad veteskörd var att högavkastande höstvete till en del ersatts med vårvete på grund av vädersituationen under hösten 2001 med sen skörd och mycket regn. Skörden av korn och havre ökade. För dessa grödor ökade även arealerna. Spannmålspriserna för 2002 års skörd har enligt preliminära uppgifter sjunkit.

För oljeväxter ökade arealen med ca 50 % och skörden likaså. Priserna steg kraftigt redan 2001 - och ytterligare något 2002 - vilket är en orsak till den ökade oljeväxtodlingen.

Potatisskörden fortsatte preliminärt att minska mellan 2001 och 2002. Arealen minskade också. Avräkningspriset har sjunkit kraftigt under hösten.

Liksom för flertalet vegetabilier har avräkningspriserna för djur sjunkit, framför allt för svin efter den relativt höga prisnivån under 2001. Slakten beräknas öka 2 - 3 % för både nötkreatur och svin.

Djurbidragen för nötkreatur ökade relativt kraftigt framför allt beroende på höjda bidragsnivåer. I viss mån berodde ökningen även på valutakurserna.

Mjölkinvägningen har preliminärt minskat något - för första gången sedan Sverige gick med i EU - liksom invägningen av ägg. Priserna har däremot stigit något för både mjölk och ägg.

Prognos för inkomstutvecklingen 2001-2002

Till skillnad från avräkningspriserna beräknas priserna på jordbrukets produktionsmedel preliminärt ha stigit mellan 2001 och 2002. Uppgången beräknas till ca 1,5 %. Värdet av insatsvaruanvändningen beräknas bl.a. på grund av detta ha ökat. Som en följd av härav minskar faktorinkomsten (förädlingsvärde netto till faktorkostnad) med ca 4 %.

Jordbruksverket har levererat denna preliminära beräkning över inkomstutvecklingen i Sverige till EUs statistikmyndighet Eurostat. Beräkningen redovisas i tabell 1 som innehåller värden för 2001 samt förändringar i volym, pris och värde till 2002 uttryckt som index.

Under våren planerar Eurostat att redovisa den preliminära utvecklingen av jordbrukets inkomster mellan 2001 och 2002. Indikator A, dvs. förändringen i real faktorinkomst per årsarbete, är det mått som brukar användas vid jämförelse mellan medlemsländerna. Med antaganden om en fortsatt nedgång av den totala arbetsinsatsen (- 4 %) och en prisökning för bruttonationalprodukten med närmare 2,5 % kommer indikator A för Sverige att visa en nedgång med ca 2,5 %. Denna beräkning är naturligtvis mycket osäker och det slutliga utfallet kan komma att skilja sig avsevärt härifrån.