Logotyp Jordbruksverket

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Preliminär utveckling 2003–2004

I korta drag

Liten ökning av produktionsvärdet i jordbruket 2004

Värdet av jordbruksproduktionen i löpande priser beräknas öka med 2,3 % år 2004 jämfört med 2003. Detta är en följd av att produktionsvolymen beräknas öka med drygt 6 % samtidigt som det genomsnittliga avräkningspriset beräknas sjunka med knappt 4 %.

Den totala spannmålsskörden ökade 2004 jämfört med 2003. För de flesta grödorna är skörden per hektar något högre än 2003, medan spannmålsarealen preliminärt sjönk med ca 2 %. Spannmålspriserna för 2004 års skörd har enligt preliminära uppgifter sjunkit.

Skörden av oljeväxter ökade. Det gäller både för de höstsådda och de vårsådda raps- och rybssorterna. En kombination av gynnsamma förhållanden, samt att man introducerat nya sorter i Mellansverige kan vara en del av förklaringen. Utöver detta har arealen av oljeväxter ökat.

Skörden av potatis ökade, vilket är en följd av att både arealen och hektarskörden ökade något 2004 jämfört med 2003. Denna skördeökning är en vändning efter de senaste årens fallande potatisskörd. Priset på potatis sjönk under hösten 2004.

De genomsnittliga avräkningspriserna för svin har ökat, medan avräkningspriserna för nöt har minskat. Sammantaget har priserna för animalier sjunkit något under perioden.

Slakten av svin har preliminärt ökat något under 2004 medan slakten av nötkreatur preliminärt har sjunkit något jämfört med 2003.

Invägningen av ägg och mjölk ökade preliminärt något under 2004. Samtidigt sjönk priserna något.

Prognos för inkomstutvecklingen 2003-2004

Den totala insatsförbrukningen har mellan 2003 och 2004 varit i princip oförändrad, medan priset under samma period har ökat något. Totalt sett beräknas värdet på den totala insatsförbrukningen ha stigit något mellan 2003 och 2004. Också kapitalförslitningen samt löner och avgifter beräknas ha ökat något mellan 2003 och 2004 medan övriga produktionssubventioner har minskat. Tillsammans innebär detta att jordbrukssektorns faktorinkomst beräknas stiga med 1,3 %.

Jordbruksverket har levererat denna preliminära beräkning över inkomstutvecklingen i Sverige till EUs statistikmyndighet Eurostat. Beräkningen redovisas i tabell 1 som innehåller värden för 2003 samt förändringar till 2004 i volym, pris och värde uttryckt som index.