Logotyp Jordbruksverket

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Preliminär utveckling 2015–2016

I korta drag

Oförändrat resultat för jordbruket 2016

Jordbrukssektorns totala produktionsvärde förväntas minska med drygt 2 % år 2016 jämfört med år 2015. Värdet av vegetabilieproduktionen beräknas minska med 7 % medan värdet av animalieproduktionen uppskattas öka med 2 %.

Den totala spannmålsskörden 2016 uppskattas preliminärt till 5,4 miljoner ton vilket är en minskning med 12 % jämfört med 2015. Priserna på spannmål bedöms dock stiga något under skördeåret 2016/2017 jämfört med 2015/2016. Sammantaget uppskattas värdet av spannmålsproduktionen minska med 11 %.

Skörden av raps och rybs uppskattas preliminärt minska med 25 %. Till stor del beror detta på lägre avkastning och minskad odling av höstraps. Priserna förväntas dock stiga under skördeåret 2016/2017. Totalt beräknas värdet av oljeväxtproduktionen minska med närmare 21 %.

Avräkningspriserna för både nötkreatur och svin förväntas stiga under 2016 medan slakten minskar något jämfört med 2015. Totalt uppskattas värdet av nötkreatur öka med 10 % medan värdet av svinproduktionen förväntas öka med 6 %.

Värdet av mjölkproduktionen uppskattas minska med knappt 6 % vilket förklaras av att avräkningspriserna förväntas sjunka med drygt 3 % kombinerat med en produktionsminskning.

Värdet av äggproduktionen fortsätter att öka. Under 2016 förväntas priserna sjunka med närmare 2 % men samtidigt förväntas produktionen öka kraftigt vilket gör att värdet av produktionen uppskattas öka med 13 %.

Preliminära beräkningar av inkomstutvecklingen 2015–2016

I början av december 2016 publicerade Jordbruksverket en prognos över den ekonomiska utvecklingen i jordbruket enligt den Ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn (EAA). I detta Statistiska meddelande presenteras preliminära beräkningar. I både prognosen och de preliminära beräkningarna baseras beräkningarna på en stor andel preliminära uppgifter och uppskattningar. I oktober 2017 publiceras den slutliga statistiken.

Jordbrukssektorns totala produktionsvärde förväntas minska med drygt 2 % år 2016 jämfört med 2015. Värdet av vegetabilieproduktionen beräknas minska med 7 % medan värdet av animalieproduktionen uppskattas öka med 2 %.

Samtidigt som produktionsvärdet beräknas minska förväntas även kostnaderna minska under 2016. Kostnaderna för insatsvaror och tjänster uppskattas minska med 2,5 % och det är främst lägre kostnader för gödnings- och jordförbättringsmedel och foder som bidrar till minskningen. Sammantaget innebär detta att förädlingsvärdet brutto, vilket motsvarar värdet av jordbrukssektorns produktion minus insatsvaror och tjänster, förväntas minska med drygt 2 %.

Förädlingsvärdet netto, vilket motsvarar värdet av jordbrukssektorns produktion minus insatsförbrukning och kapitalförslitning, beräknas minska med 6 %.

Under 2016 förväntas posten ”övriga produktionssubventioner” öka. Detta orsakas till viss del av valutakurseffekter. Följden blir att faktorinkomsten, som ska täcka kostnader för löner, arrenden, räntor, eget arbete och eget kapital, förväntas bli oförändrad jämfört med 2015.

Lönekostnaderna beräknas öka men detta kompenseras av minskade räntekostnader vilket leder till att även företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och eget kapital, förväntas bli i stort sett oförändrad jämfört med 2015.

Jordbruksverket har levererat denna preliminära beräkning av inkomstutveck-lingen i Sverige till EU:s statistikmyndighet Eurostat. Beräkningen redovisas i tabell 1, som innehåller värden för år 2015 samt förändringar till år 2016 i
volym, pris och värde uttryckt som index.

I samband med leveransen tas även ett antal indikatorer fram för att belysa inkomstutvecklingen i jordbruket för respektive medlemsland. Indikator A, som beskriver förändringen i real faktorinkomst per årsarbete, är det mått som brukar användas vid jämförelse mellan medlemsländerna. Faktorinkomsten beräknas som produktionsvärdet (inklusive subventioner) minus kostnader för insatsvaror och tjänster och kapitalförslitning.

Med antagande om en nedgång av den totala arbetsinsatsen (-1,7 %) och en prisökning i bruttonationalprodukten med 2,3 %, visar indikator A preliminärt på en svag nedgång 2016 jämfört med 2015. Denna beräkning är osäker och det slutliga utfallet kan komma att skilja sig avsevärt härifrån.