Logotyp Jordbruksverket

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Prognos för utvecklingen 2002–2003

I korta drag

Oförändrat produktionsvärde i jordbruket 2003

Värdet av jordbruksproduktionen i löpande priser beräknas vara i stort sett oförändrat 2003 jämfört med 2002.

Den totala spannmålsskörden var under 2003 något mindre än föregående år men i nivå med genomsnittet för de senaste fem åren. Avkastningen per hektar minskade, framför allt för de höstsådda spannmålsgrödorna. Störst var minskningen för höstvete beroende på att det torra vädret i samband med sådden medförde att utsädet hade svårt att gro. De låga hektarskördarna uppvägdes till stor del av att spannmålsarealen ökade med närmare 3 % jämfört med 2002. Spannmålspriserna för 2003 års skörd har enligt preliminära uppgifter varit nästan oförändrade totalt sett. För flertalet grödor steg dock priserna men resultatet dras ned av en relativt kraftig prisnedgång för havre.

Skörden av oljeväxter minskade, framför allt beroende på minskad areal men också på en något lägre hektaravkastning än under 2002. Priserna har preliminärt sjunkit något efter den höga nivån under 2001 och 2002.

Potatisskörden beräknas ha fortsatt minska mellan 2002 och 2003. Arealen minskade enligt preliminära uppgifter med 4 %. Avräkningspriset steg kraftigt under de första höstmånaderna.

De genomsnittliga avräkningspriserna för svin och fjäderfä har sjunkit, men för andra djur samt för mjölk och ägg har de varit i stort sett oförändrade eller stigit mellan 2002 och 2003. Sammantaget har priserna för animalier sjunkit något under perioden.

Preliminärt har slakten av svin ökat mellan 2002 och 2003 men slakten av andra djurslag har minskat. Produktionsvolymen för djur beräknas totalt sett vara högre 2003 än 2002 delvis beroende på att antalet stamdjur har antagits vara oförändrat 2003 efter en minskning 2002.

Mjölkinvägningen har fortsatt minska något under 2003 liksom invägningen av ägg.

Prognos för inkomstutvecklingen 2002-2003

Priserna på jordbrukets produktionsmedel beräknas preliminärt ha stigit något snabbare än avräkningspriserna mellan 2002 och 2003. Uppgången beräknas till ca 1,5 %. Värdet av insatsvaruanvändningen beräknas bl.a. på grund av detta ha ökat.

Övriga produktionssubventioner beräknas ha minskat mellan 2002 och 2003. Detta beror huvudsakligen på att miljöstöd enligt det tidigare programmet nu upphört och inte helt ersatts av nya stöd till miljövänligt jordbruk (framför allt det generella vallstödet).

Som en följd av härav beräknas faktorinkomsten (förädlingsvärde netto till faktorkostnad) ha minskat med ca 5 %.

Jordbruksverket har levererat denna preliminära beräkning över inkomstutvecklingen i Sverige till EUs statistikmyndighet Eurostat. Beräkningen redovisas i tabell 1 som innehåller värden för 2002 samt förändringar till 2003 i volym, pris och värde uttryckt som index.

I mitten av december planerar Eurostat att redovisa prognoser över utvecklingen av jordbrukets inkomster mellan 2002 och 2003. Indikator A, dvs. förändringen i real faktorinkomst per årsarbete, är det mått som brukar användas vid jämförelse mellan medlemsländerna. Med antaganden om en fortsatt nedgång av den totala arbetsinsatsen (- 4 %) och en prisökning för bruttonationalprodukten med ca 2 % kommer indikator A för Sverige att visa en nedgång med ca 3 %. Denna beräkning är naturligtvis mycket osäker och det slutliga utfallet kan komma att skilja sig avsevärt härifrån.