Logotyp Jordbruksverket

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Prognos för utvecklingen 2003–2004

I korta drag

Liten ökning av produktionsvärdet i jordbruket 2004

Värdet av jordbruksproduktionen i löpande priser beräknas öka med 1,2 % år 2004 jämfört med 2003.

Den totala spannmålsskörden ökade 2004 jämfört med 2003. För de flesta grödorna är skörden per hektar något högre än 2003. Spannmålsarealen sjönk preliminärt med ca 2 %. Spannmålspriserna för 2004 års skörd har enligt preliminära uppgifter sjunkit.

Skörden av oljeväxter ökade. Det gäller både för de höstsådda och de vårsådda raps- och rybssorterna. En kombination av gynnsamma förhållanden, samt att man introducerat nya sorter i Mellansverige kan vara en del av förklaringen. Utöver detta har arealen av oljeväxter ökat.

Arealen potatis ökade något 2004 jämfört med 2003. Skörden ökade också, vilket är en vändning efter de senaste årens fallande potatisskörd. Även hektarskörden ökade. Priset på potatis sjönk under höstens första månader.

De genomsnittliga avräkningspriserna för svin har ökat något, medan avräkningspriserna för nöt och ägg har minskat. Sammantaget har priserna för animalier sjunkit något under perioden.

Slakten av svin har preliminärt ökat något under 2004. Slakten av nötkreatur har preliminärt sjunkit något jämfört med 2003.

Invägningen av ägg och mjölk ökade preliminärt något under 2004.

Prognos för inkomstutvecklingen 2003-2004

Jordbrukssektorns produktion har preliminärt ökat mellan 2003 och 2004. Priset har dock under samma period minskat. Den totala insatsförbrukningen har minskat mellan 2003 och 2004, medan priset under samma period har ökat. Totalt sett är värdet på den totala insatsförbrukningen i stort sett oförändrat.

Faktorinkomsten beräknas stiga med 2,1 %.

Jordbruksverket har levererat denna preliminära beräkning över inkomstutvecklingen i Sverige till EUs statistikmyndighet Eurostat. Beräkningen redovisas i tabell 1 som innehåller värden för 2003 samt förändringar till 2004 i volym, pris och värde uttryckt som index.