Logotyp Jordbruksverket

Ekologisk animalieproduktion 2017

I korta drag

Minskad invägning av ekologiska ägg

Efter en lång rad av år med ökad invägning av ekologiska ägg så minskade
partihandelns invägning med knappt 5 % år 2017 jämfört med 2016 och uppgick till 20 400 ton. Även andelen invägda ekologiska ägg i förhållande till den totala invägningen av ägg minskade något 2017 och uppgick till 17 %. Sett ur ett längre perspektiv har dock invägningen av ekologiska ägg ökat kraftigt. Sedan 2010 har partihandelns invägning ökat med 90 %.

Ökad invägning av ekologisk mjölk

Under 2017 ökade antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Detta avspeglar sig även i invägningen av mjölk som ökade med 45 000 ton eller 12 % under 2017 jämfört med 2016. Invägningen av ekologisk mjölk uppgick till 414 200 ton vilket motsvarar knappt 15 % av den totala mjölkinvägningen i Sverige.

Produktionen av ekologiska mejeriprodukter minskade dock med undantag för en ökning i ostproduktionen.

Minskad slakt av får och lamm

Under 2017 ökade slakten av ekologiskt hållna nötkreatur med 1 % jämfört med 2016 och uppgick till 19 300 ton. Ungefär 15 % av nötkreatursslakten kom från ekologiskt hållna djur. Slakten av får och lamm minskade däremot med knappt 3 % till 1 100 ton år 2017 vilket innebär att 21 % av den totala slakten kom från ekologiskt hållna får och lamm.

Den ekologiska grisproduktionen har ökat kontinuerligt sedan 2012. År 2017 var slakten i stort sett oförändrad jämfört med 2016. Den ekologiska grisproduktionen är liten i förhållande till den totala produktionen. År 2017 var 2 % av produktionen baserad på ekologiska produktionsmetoder

Under 2016 ökade produktionen av ekologiska slaktkycklingar kraftigt. Produktionsökningen fortsatte 2017 men ökningstakten var betydligt lägre. 2017 ökade produktionen med 9 % i vikt mätt. Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är dock liten i omfattning. 2017 var 1 % av slaktkycklingproduktionen baserad på ekologiska produktionsmetoder.