Logotyp Jordbruksverket

Ekologisk växtodling 2018. Omställda arealer och arealer under omställning

I korta drag

2018 brukades 20 % av jordbruksmarken ekologiskt

Under 2018 brukades 609 100 hektar med ekologiska produktionsmetoder, en ökning med 31 900 hektar eller knappt 6 % jämfört med 2017. Det innebär att 20 % av den totala jordbruksmarken i Sverige brukades ekologiskt 2018.

Av den totala ekologiskt brukade marken var 536 500 hektar helt omställd till ekologisk produktion medan 72 600 hektar var under omställning till ekologisk produktion. Den omställda arealen ökade med 40 800 hektar eller 8 % medan arealen under omställning till ekologisk produktion minskade med 8 800 hektar eller 11 %.

År 2018 brukade knappt 5 700 företag jordbruksmark ekologiskt, en ökning med 1 % jämfört med 2017.

Både åkermarken och betesmarken ökade

Den ekologiskt brukade arealen 2018 fördelade sig på 473 900 hektar åkermark och 135 200 hektar betesmark. Arealen åkermark och betesmark ökade med 5 % respektive 7 % jämfört med 2017. År 2018 brukades knappt 19 % av åkermarken ekologiskt medan närmare 30 % av betesmarken var ekologisk.

Spannmåls-, vall- och grönfoderarealerna ökar

Den ekologiskt odlade arealen spannmål uppgick 2018 till 102 700 hektar, en ökning med 6 700 hektar eller 7 % jämfört med 2017. Arealerna höstvete och rågvete minskade medan arealerna för vårvete, råg, höstkorn, vårkorn och havre ökade. De ogynnsamma väderförhållandena för sådd under hösten 2017 medförde mindre arealer av främst höstvete och större arealer främst vårkorn och havre under 2018.

Under 2018 ökade arealen slåtter- och betesvall med 19 900 hektar eller 9 % och uppgick till 248 300 hektar. Grönfoderarealen ökade med 3 300 hektar till 18 000 hektar, en ökning med 22 %.