Logotyp Jordbruksverket

Försäljning av mineralgödsel 2005/2006

Sammanfattning

Försäljningen av mineralgödsel minskar

Den totala försäljningen av mineralgödsel (handelsgödsel) uppgick under gödselåret 2005/06 till 712 000 ton. Det är en nedgång med knappt 2 % eller 12 000 ton sedan året innan. Under den senaste 5‑års perioden har försäljningen kontinuerligt sjunkit, vilket innebär att mellan åren 2001/02 och 2005/06 har försäljningen uttryckt i ton vara sjunkit med 20 %.

Försäljningen uttryckt i rena växtnäringsämnen

Uttryckt i rena växtnäringsämnen minskade försäljningen av kväve med knappt 1 % till 160 000 ton. Detta är den lägsta försäljningen sedan 1960-talet. Försäljningen av fosfor och kalium sjönk med 10 respektive 7 % till 14 000 respektive 31 000 ton. Svavelförsäljningen ökade med 3 % jämfört med 2004/05 och uppgick därmed till 23 000 ton. Kadmiuminnehållet i fosforsgödselmedlen beräknas till 81 kg jämfört med 78 kg året innan.

Det förekommer också en viss försäljning av organiska gödselmedel, främst till ekologiska odlare. Via ordinarie handelskanaler uppgick denna försäljning till ca 915 ton rent kväve.